PRACOWNICY
dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

profesor UWM

Kierownik Katedry Literatur i Kultur Anglojęzyczych

Pracownia Translatoryki

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 355

telefon: 89 524 61 95

e-mail: ewa.kujawska-lis@uwm.edu.pl

konsultacje

 


Stopnie naukowe i zawodowe
1997
Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu.
Tytuł pracy magisterskiej: "Heart of Darkness" and "Apocalypse Now" - Comparison of Themes and Techniques.
Promotor: dr hab. Maria Edelson, prof. UŁ

2003
Nadanie przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Tytuł rozprawy doktorskiej: The Individual and Victorian Public Institutions as Portrayed in Selected Novels of Charles Dickens.
Promotor: dr hab. Maria Edelson, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci: dr hab. Jolanta Nałęcz-Wojtczak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska (Uniwersytet Warszawski)

2013
Nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904-2004 (Olsztyn 2011, Wydawnictwo UWM).
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Zdzisław Najder, prof. dr hab. Wiesław Krajka (UMCS), prof. dr hab. Wojciech Kubiński (Uniwersytet Gdański)

 

2015

Profesor nadzwyczajny UWM

 


Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

1997-2003 asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (od 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

od 1997 tłumacz przysięgły języka angielskiego

od 1 XII 2003 adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej, UWM w Olsztynie

od 1 III 2015 profesor nadzwyczajny w Katedrze Filologii Angielskiej, UWM w Olsztynie

 

 

Prowadzone kursy:

 • Przekład w perspektywie historycznej.
 • Wstęp do teorii przekładu.
 • Translatoryka.
 • Teoria i praktyka przekładu artystycznego.
 • Proseminarium.
 • Seminarium licencjackie.
 • Seminarium magisterskie.
 • Metodologia.
 • Zajęcia specjalizacyjne.
 • Wybrane aspekty przekładu.
 • Tłumaczenie pisemne.
 • Tłumaczenie konsekutywne.


Szkolenia, stypendia i pobyty badawcze

1997 semestralny kurs tłumaczenia konsekutywnego w Ośrodku Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego

2001 trzymiesięczne stypendium w ramach programu British Council - University of Ulster Research Scholarship in Literature 2001 (Wielka Brytania)

2008 tygodniowy pobyt badawczy w Centre for Translation and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, pod opieką dr Piotra Kuhiwczaka (Wielka Brytania)

Subwencje i granty

2004

Grant wydawniczy Komitetu Badań Naukowych na publikację A Tale of Two Visions: The Individual and Victorian Public Institutions in the Novels of Charles Dickens (Olsztyn, Wydawnictwo UWM)

2011-2014

Wykonawca: Grant nr rej. 0171/FNiTP/H12/80/2011 (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8.12.2011); projekt pt. Publikacja tomów serii "Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat" oraz serii "Conrad: Eastern and Western Perspectives", kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Krajka, UMCS (publikacja artykułu w serii CEWP w tomie 22, 2013).

2016-2018

Wykonawca: Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr rej. ODW-0021/NPRH4/H3a/83/2016/1 (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 02.09.2016); projekt pt. Publikacja tomów serii "Conrad: Eastern and Western Perspectives", kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Krajka, UMCS (publikacja artykułu w serii CEWP w tomie 27, 2018).

 

Nagrody i wyróżnienia

2004 Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2008 Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2014 Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

2015 Nagroda Polish Heritage Society w Londynie za referat przedstawiony na 41 konferencji The Joseph Conrad Society w Londynie

2015 Indywidualna Nagroda Rektora UWM w Olsztynie I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej

2016

Nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy

Indywidualna Nagroda Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej

Travel Grant przyznany przez The Joseph Conrad Society w Londynie na wygłoszenie referatu na 42 konferencji The Joseph   Conrad Society w Edynburgu

2018 Indywidualna Nagroda Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2019 Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej

 

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze

Powieść angielska, w szczególności twórczość Charlesa Dickensa, G.K. Chestertona i Josepha Conrada
Teoria i praktyka przekładu literackiego

 

Udział w międzynarodowych projektach badawczych

2008-2012 'Dickens in Europe' - międzynarodowy projekt badawczy, dotyczący recepcji twórczości Charlesa Dickensa w Europie, pod kierownictwem prof. Michaela Hollingtona

2015-2017 'Conrad in Europe' - międzynarodowy projekt badawczy, dotyczący recepcji twórczości Josepha Conrada w Europie, pod kierownictwem prof. Roberta Hampsona

 

 

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

Od 2015 - członek The Joseph Conrad Society (UK)

Od 2016 - członek International E. M. Forster Society

Od 2020 - członek The International Association of University Professors of English

 

 

 

Publikacje

 

Monografie

 

 1. A Tale of Two Visions: The Individual and Victorian Public Institutions in the Novels of Charles Dickens, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2004.
 2. Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904-2004, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2011.

 

Redakcja monografii

 

 1. Reflections on/of Dickens, red. E. Kujawska-Lis, A. Krawczyk-Łaskarzewska, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
 2. Charles Dickens - refleksje, inspiracje, (re)interpretacje, red. E. Kujawska-Lis, A. Kwiatkowska, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2014.
 3. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 1: Literatura, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2014.
 4. „To życie tylko cieniem jest przelotnym..." Pamięci Stanisława Barańczaka, red. E. Kujawska-Lis, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2015.
 5. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 3: Kulturowe, językowe i biograficzne konteksty przekładu literackiego, red.  E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2015.
 6. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 6: Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2016.
 7. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 8: Literatura-Język-Kultura, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, 2017.

 

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 

 1. „Victorian Women in Conflict with Public Institutions as Portrayed in the Novels of Charles Dickens", Acta Neophilologica I (1999): 111-120.
 2. „Symbolism and Imagery in Heart of Darkness and Apocalypse Now", Acta Neophilologica II (2000): 133-153.
 3. Heart of Darkness and Apocalypse Now - Some Thoughts about Adaptation", Acta Neophilologica III (2001): 187-196.
 4. „Progressive teaching: Integrating literature into Practical English - Literature and Conversation classes", w: PASE Papers in Language Studies, red. D. Stanulewicz, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2002, s. 433-440.
 5. „New Syllabus Boundaries: Integrating Literature into Practical English Course", w: Cultural Curriculum. Theory, Practice, Trends, red. J. Rydlewska, Szczecin: AMP Studio, 2002, s. 95-111.
 6. „The Correlation between the Teachers' Personalities and Educational Environment and its Result upon the Pupil as Seen in Charles Dickens's Fictional World", w: PASE Papers in Culture and Literature, red. W. Witalisz, P. Leese, Kraków: Instytut Filologii Angielskiej UJ, 2002, s. 189-194.
 7. „The Rhythmical Structure of Narration of Heart of Darkness and Apocalypse Now", English Philology 4 (2002): 87-98.
 8. „Dickens and Ragged Schools: the Reformer versus the Artist", Acta Neophilologica V (2003): 157-167.
 9. „What is in the name or what is lost when Dickensian surnames are translocated", Acta Neophilologica VI (2004): 57-68.
 10. „Some Functions of "Utopian Business" Motif in Nicholas Nickleby by Charles Dickens", Acta Neophilologica VII (2005): 17-30.
 11. „Two Cheaters' Game. The Hidden Curriculum in Private (non-public) Institutions of Higher Education" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Studies in Teacher Education: Psychopedagogy, red. M. Misztal, M. Trawiński, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005, s. 22-30.
 12. Bleak House as the Source of Intertextuality in Somerset Maugham's The Round Dozen", Dickens Quarterly 23.4 (2006): 229-242.
 13. „Translator's nightmare: G. K. Chesterton's The Queer Feet and its cultural references", w: Texts in/of Texts, red. A. Blaim, J. Kokot, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2007, s. 239-267.
 14. „Into the Heart of Matters - in Search of the Finality of the Translation Process", Acta Neophilologica IX (2007): 31-43.
 15. „Od Williama Jamesa do Kuby Rozpruwacza. Przekład tytułów i nazw własnych w trzech tłumaczeniach opowiadania G. K. Chestertona The Strange Crime of John Boulnois", w: Róbcie teatr..., Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2007, s. 363-378.
 16. „Aliteracje zagubione w tłumaczeniu. Analiza porównawcza trzech tłumaczeń opowiadania G. K. Chestertona The Strange Crime of John Boulnois", Prace Językoznawcze IX (2007): 65-80.
 17. „Ideology, Intention, Translation: Some Comments on the Polish (Mis)translation of Denise Chong's The Concubine's Children", w: Literature and/in Culture, red. S. Wycior, G. Maziarczyk, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008, s. 143-153.
 18. „Into the Heart of Matters: In Search of the Finality of the Translation Process. A Case Study of Selected Key Words in the Translation(s) of Heart of Darkness", Research in Language 6 (2008): 197-215.
 19. „Turning Heart of Darkness into a Racist Text: A Comparison of Two Polish Translations", Conradiana. A Journal of Joseph Conrad Studies 40.2 (2008): 165-178.
 20. „Translator's nightmare: G. K. Chesterton's The Queer Feet and its "Englishness"", w: PASE Studies in Literature and Culture, red. M. Cieślak, A. Rasmus, Łódź: Łódź University Press, 2008, s. 205-215.
 21. Bleak House - Dom na pustkowiu, Samotnia czy Straszny dwór. Kilka refleksji o tłumaczeniu elementów intertekstualnych i kulturowych w utworach literackich na przykładzie The Round Dozen W. S. Maughama", w: Warsztaty Translatorskie IV / Workshop on Translation IV, red. R. Sokoloski, H. Duda, K. Klimkowski, J. Klimek, Lublin - Ottawa, Towarzystwo Naukowe KUL - Slavic Research Group University of Ottawa, 2007, s. 233-250.
 22. „Mit akulturowości tekstów nieliterackich na podstawie literatury z dziedziny psychologii", Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 3/4 (2008): 129-145.
 23. „Translation of Biblical References in Literary and Non-literary Texts", Acta Neophilologica X (2008): 37-50.
 24. „Translation errors in the context of a diachronic translation series", The Baltic Philological Forum (2008):159-175.
 25. „Nurkowanie jako forma terapii i rekreacji osób z niepełnosprawnością nabytą" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, T. 3, red. J. Migasiewicz, E. Bolach, Wrocław: TWK-Wrocław, 2008, s. 233-240.
 26. „Ekwiwalencja przekładu wyrażeń opisujących chód w opowiadaniu G. K. Chestertona The Queer Feet", Prace Językoznawcze X (2008): 123-136.
 27. „Charles Dickens's and Apollo Korzeniowski's Hard Times", Dickens Quarterly 26.2 (2009): 86-107.
 28. „Nicholas Evans's The Horse Whisperer as a novel on psychotherapy" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych/ Cultural representations of psychiatry and mental illness, red. K. Szmigiero, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009, s. 141-149.
 29. „Translation strategies in the treatment of extratextual and intertextual references in Charles Dickens's Hard Times", w: Current Issues in English Studies, red. M. Misztal, M. Trawiński, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, s. 227-237.
 30. „G. K. Chesterton's Games with Identities", Acta Neophilologica XI (2009):  107-118.
 31. „Dickensowskie anafory w polskim przekładzie", Prace Językoznawcze XI (2009): 115-133.
 32. „Diagnosis as a life or death matter. Great war poetry as a clinical protodiagnosis of post traumatic stress disorder" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Discourses and representations of war in British literature and culture, red. J. Fabiszak, W. Klepuszewski, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 53-68.
 33. „Od Kristevej do Genette'a czyli od intertekstualności globalnej do ograniczonej. Implikacje dla tłumaczy tekstów literackich", w: Imago mundi. 50 lat polskiej translatoryki, red. K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska, Warszawa:  Wydawnictwo UW, 2009, s. 129-140.
 34. „Dickens and Ellen Ternan in Polish criticism", Dickens Quarterly 27.1 (2010): 48-54.
 35. „Clarification as the Text Killer. Analysis of Selected Polish Translations of Edgar Alan Poe's The Fall of the House of Usher", Acta Neophilologica XII (2010): 41-54.
 36. Heart of Darkness or Hearts of Darkness?: A Comparison of Two Polish Translations", w: In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central European Joseph Conrad, red. W. Krajka, seria: Conrad: Eastern and Western Perspectives, vol. XIX, East European Monographs, Lublin,  Boulder, New York: UMCS, Columbia University Press, 2010, s. 247-299.
 37. „Idiolekt niemieckojęzycznych bohaterów opowiadania Falk. Wspomnienie Josepha Conrada w przekładzie polskim", Prace Językoznawcze XII (2010): 123-138.
 38. „Cockney w polskich przekładach Murzyna z załogi „Narcyza" Josepha Conrada", Prace Językoznawcze XIII (2011): 141-155.
 39. „Writer's Bilingualism as Translator's Challenge", w: Annales Universitatis Paedagogica Cracoviensis. Studia Anglica II, red. M. Misztal, M. Trawiński, Kraków:  Wydawnictwo Naukowe UP, 2012, s. 6-13.
 40. Conrad w Polska - lektura obowiązkowa dla miłośników Josepha Conrada", Przegląd Humanistyczny 5 (2012): 125-129. (recenzja)
 41. „Outdoor education - możliwość podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Warszawa: Wyd. Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, 2012, s. 47-54.
 42. „Charles Dickens and G. K. Chesterton - Admiration in Many Forms", Dickens Quarterly 29.4 (2012): 350-362.
 43. „(Pseudo)Polonisms in Joseph Conrad's Amy Foster and Prince Roman and Their Polish Translations", Acta Neophilologica XIV/1 (2012): 5-17.
 44. „The Transformations of Charles Dickens in Early Socialist Poland", Literature Compass 10.4 (2013): 396-405.
 45. „Why Conrad Would Not Have Appreciated the First Book-version Polish Translation of His An Outcast of the Islands. Analysis of Banita by Wila Zyndram-Kościałkowska (1913)", w: From Szlachta Culture to the 21st Century, Between East and West. New Essays on Joseph Conrad's Polishness, red. W. Krajka, seria: Conrad: Eastern and Western Perspectives, vol. XXII, East European Monographs, Lublin, Boulder, New York: UMCS, Columbia University Press, 2013, s. 233-282.
 46. „Dickens in Poland", w: The Reception of Charles Dickens in Europe, red. M. Hollington, seria: The Reception of British and Irish Authors in Europe, red. E. Shaffer, London, New York: Bloomsbury, 2013, s. 481-495.
 47. „Domesticating and Modernizing Heart of Darkness", Acta Neophilologica XV/1 (2013): 61-80.
 48. „Celebrating Dickens in Poland", w: Celebrating Dickens The Great Inimitable, red. A. Kędzierska, W. Nowicki, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2013, s. 13-48.
 49. „Językowe układy paralelne w opowiadaniu Edgara Allana Poego The Fall of the House of Usher i jego wybranych polskich przekładach", w: Edgar Allan Poe - artysta i wizjoner, red. S. Studniarz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2013, s. 157-183.
 50. „Language as a Tool of Inclusion, Seclusion and Exclusion in Joseph Conrad's Falk", Conradiana. A Journal of Joseph Conrad Studies 44.2/3 (2012): 227-239.
 51. Chance and Its Intertextualities", The Conradian 39.1 (2014): 66-79.
 52. „Dickens przerobiony: bibliografia polskich przekładów i wydań utworów Dickensa", w: Charles Dickens: refleksje, inspiracje, (re)interpretacje, red. E. Kujawska-Lis, A. Kwiatkowska, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2014, s. 180-198.
 53. „Fathers, Daughters, Sons and Prisons: Little Dorrit as the Inspiration for Conrad's Chance", w: Reflections on/of Dickens, red. E. Kujawska-Lis, A. Krawczyk-Łaskarzewska, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 167-181.
 54. „Catullus in the 21st Century: Poem 32 as Perceived through Students' Eyes", w: Cultures and Literatures in Translation, red. H. Mijas, A. Szwach, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 9-40.
 55. „Lokalizacja a recepcja i przekład: Kilka uwag na marginesie prozy Tomasza Białkowskiego", w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 1: Literatura, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2014, s. 17-38.
 56. Bez tajemnic. Terapeutyczna wartość seriali na przykładzie pierwszego polskiego serialu o psychoterapii" (współautor: A, Lis-Kujawski), w: Seriale w kontekście kulturowym: gatunki, konwergencja, recepcja, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła, Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej, 2014, s.145-165.
 57. „Program nauki pływania i nurkowania jako środek wspierania rozwoju dzieci po leczeniu choroby nowotworowej" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, tom 3, red. G. Gunia, D. Baraniewicz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 166-180.
 58. „Syntagmatic translation: translator's friend or foe?", Prace Językoznawcze XVII/1 (2015): 41-55.
 59. „O wpływie literatury rodzimej na przekład. Kilka refleksji o wczesnych przekładach utworów Josepha Conrada na język polski", w: Przekład - Język - Kultura, tom IV, red. R. Lewicki, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 163-181.
 60. „Zatopione w tłumaczeniu. Kilka uwag o (nie)kompetencji tłumacza w konfrontacji z wiedzą czytelnika" (współautor A. Lis-Kujawski), Acta Neophilologica XVII/1 (2015): 71-86.
 61. „The Sun and Adventure Project - a chance to build quality of life in children cancer survivors" (współautorzy: A. Lis-Kujawski, B. Antoszewska), Civitas et Lex 2/6 (2015): 19-37.
 62. Słowa z kapelusza? - Shakespeare, Barańczak i sztuka aliteracji", w: „To życie tylko cieniem jest przelotnym..." Pamięci Stanisława Barańczaka, red. E. Kujawska-Lis, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2015, s. 133-152.
 63. „Mediating the Exotic in Joseph Conrad's Prose. A Diachronic Perspective on Translators' Choices", w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 3: Kulturowe, językowe i biograficzne konteksty przekładu literackiego, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2015, s. 15-31.
 64. Chance and Its Intertextualities", w: Centennial Essays on Joseph Conrad's "Chance", red. A. H. Simmons, S. Jones, Leiden: Brill Rodopi, 2016, s. 66-79.
 65. „Co łączy chłopca, kolor czerwony i psa? O problemach tłumaczenia tekstów o tematyce psychologicznej i narzędzi psychologicznych" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 5: Język przekładu i komunikacji międzykulturowej. red. K. Kodeniec, J. Nawacka, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2016, s. 75-91.
 66. „Wojna o pilota, czyli co poszczególni domownicy widzą w serialu Pingwiny z Madagaskaru" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie - fani - twórcy, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz Duchlińska, Olsztyn: Instytut Polonistyki i Logopedii UWM, 2016, s. 15-32.
 67. „Conrad's Mastery of Language in Early Marlow Narratives: The Functions and Effects of Comparisons", The Conradian 41.1 (2016): 20-31.
 68. „Wielojęzyczność Josepha Conrada - aspekty biograficzne", Tekstualia 3/46 (2016): 17-38.
 69. „Extra-textual Expert Knowledge and Decoding the Meaning in Medical Texts", w: Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 2, red. Ł. Bogucki, B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, s. 249-261.
 70. „Dickensian Psychopathologies" (współautor: A. Lis-Kujawski), w: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, Vol. 5, red. G. Bystydzieńska, E. Harris, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2016, s. 237-252.
 71. Między tekstami literatury rodzimej (w przekładzie). O intertekstualności przekładanej poezji na przykładzie gry tekstowej między Herbertem a Miłoszem", w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 6: Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2016, s. 127-141.
 72. „Dickensowskie echa w polskiej krytyce literackiej i literaturze XIX wieku", w: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska, A. Budrewicz, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2016, s. 163-177.
 73.  „Joseph Conrad and his Polish (female) translators", Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 29.2 (2016): 173-198.
 74. „'Fotoszopizacja' historii. Wizja XVI-wiecznej Anglii w serialu The Tudors - między faktami a fikcją" (współautor: A. Lis-Kujawski), Language and Literary Studies of Warsaw 6 (2016): 53-74.
 75. „O języku, życiu i literaturze: paradoksy języka, komunikacji i tożsamości w wielokulturowym świecie Conrada", w: Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada, red. P. Panas, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2017, s. 387-405.
 76. „Czy ETA to zawsze ETA? O minach zastawionych na tłumacza tekstów o tematyce wojennej na przykładzie A Rumor of War Philipa Caputo", w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 8: Literatura-Język- Kultura, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, 2017, s. 79-96.
 77. „How Scottish is Trainspotting in Polish Translation", w: Imaging Scottishness: European and Domestic Representations, red. A. Korzeniowska, I. Szymańska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017, s. 100-116.
 78.  „Delusions of Authenticity in Translating Linguistically Heterogeneous Texts", w: Interpreting Authenticity. Translation and Its Others, red. A. Pantuchowicz, A. Warso, Berlin: Peter Lang, 2017, s. 23-36.
 79. „Synonyms in Medical Terminology: Confusion for Inexperienced Translators?", Prace Językoznawcze XX/1 (2018): 83-99.
 80. „Conrad's Introduction to the Polish Literary Scene: Wygnaniec (1897) (An Outcast of the Islands) By Maria Gąsiorowska" w: Joseph Conrad's Authorial Self Polish and Other, red. W. Krajka, Seria: Conrad: Eastern and Western Perspectives, vol. XXVII, East European Monographs, Lublin, Boulder, New York: UMCS, Columbia University Press, 2018, s. 245-280.
 81. „Conrad and the Society of the Spectacle", The Conradian 43.1 (2018): 12-22.
 82.  „Alliteration as a Means to Reinforce Orality in Conrad's Early Marlow Narratives", Zagadnienia rodzajów literackich 61.1 (2018): 85-99.
 83. The Black Veil: 19th-century Polish Translations of Charles Dickens's short story", Acta Neophilologica XX/1 (2018): 123-144.
 84. „Charles Marlow: Narration in Translation", Tekstualia 1/4 (2018): 159-174.
 85. A Christmas Carol: A Therapeutic Tale?", w: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, Vol. 6, red. G. Bystydzieńska, E. Harris, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2018, s. 199-210.
 86. „Heart of Darkness: Polish Transformations", Conradiana 50.1 (2018): 57-79.
 87. „Joseph Conrad and the Vietnam War Literature: Intertextuality, Transnationality and Nationality", L'Epoque Conradienne: Transnational Conrad, 2017-2018 41 (2019): 135-155.
 88. „Kilka uwag o mutowaniu postaci fikcyjnych i recepcji tekstów kultury na przykładzie powieści Alienista Caleba Carra i jej serialowej adapracji", Acta Neophilologica XXI/ 2 (2019): 123-135.
 89. „Między konwencją a eskapizmem - Claire Beuchamp Randall Fraser jako nowy typ postaci w powieściach i serialu Outlander", w: Postać w kulturze wizualnej, tom 3: Teatr, film i telewizja, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, D. Bruszewska-Przytuła, P. Przytuła, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2019, s. 77-99.
 90. „Claire Beauchamp Randall Fraser (Outlander): postać a kody kulturowe", Zagadnienia Rodzajów Literackich LXII/4 (2019): 131-142.
 91. „O wpływach i zależnościach... Wacława Borowego wpływ na recepcję i krytykę polskich przekładów Josepha Conrada", w: Wacław Borowy - po latach, red. J. Snopek i T. Chachulski, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2019, str. 153-178.
 92. „Translating Vietnam", w: Protest and Dissent. Conflicting Spaces in Translation and Culture, red. A. Pantuchowicz, A. Warso, Berlin: Peter Lang, 2020, s. 131-145.
 93.  „Hands in Great Expectations: Some Narrative Uses", The Dickensian 511.116/2 (Summer 2020): 162-176.
 94. „Joseph Conrad's Multilingualism and Multiculturalism: Some Problematic Aspects" w: Between Cultures, Between Languages. Essays in Honour of Professor Aniela Korzeniowska, red. I. Szymańska, A. Piskorska, Warszawa: Semper, 2020, s. 195-210.
 95. „'The Drunkard's Death': 19th-century Polish Translations", Dickens Quarterly 37.4 (December 2020): 349-371.
 96. „Dickens's Debut in Poland: First Translations into Polish", The Dickensian 513.117/1 (Spring 2021): 49-59.
 97. „(Trans)fusions of Conrad's darkness: Selected adaptations of Heart of Darkness", Journal of Adaptation in Film & Performance 14.1
  (2021): 65-86.
 98. „Hands in Great Expectations: Some Narrative Uses", w: Some Keywords in Dickens, red. M. Hollington. F. Orestano, N. Vanfasse,
  Gottingen: V&R Unipress, 2021, s. 75-87.
 99. „Dickens's The Black Veil: Generic and Cultural Contexts", Dickens Quarterly 39.1 (Spring 2022): 5-23.
 100. „The Splendors and Miseries of Multilingualism: The Case of Joseph Conrad", w: Bi- and Multilingualism from Various Perspectives
  of Applied Linguistics, red. Z. Chłopek,  P. E. Gębal, Gottingen: V&R  Unipress, 2022, s. 153-172.

 

Promotor rozpraw doktorskich

 1. Agnieszka Majcher, Stanisław Lem w anglojęzycznym obszarze kulturowym. Autonomia tłumacza a jego współpraca z autorem na podstawie przekładów wybranych utworów, Kielce 2019.
 2. Magdalena Ochmańska, Media-specific problems in translation based on the Witcher franchise, Olsztyn 2020.

 

 

 

Wybrane opublikowane przekłady prac badawczych i tekstów naukowych

 


Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 1. Two cheaters' game. The hidden curriculum in private (non-public) institutions of higher education, The First International Conference on Teacher Education. Teacher Education: Theory and Practice in the European Context, Kraków, 12-15 maja 2005, Universidad de Castilla-La Mancha, Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
 2. Bleak House - Dom na pustkowiu, Samotnia czy Straszny Dwór. Kilka refleksji o tłumaczeniu elementów intertekstualnych i kulturowych w utworach literackich na przykładzie The Round Dozen W.S. Maughama, IV Warsztaty Translatorskie / Workshop on Translation IV, Lublin, 5-9 grudnia 2005, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Slavic Research Group, University of Ottawa.
 3. Heart of Darkness or Hearts of Darkness? - A Comparison of Two Polish Translations, Conrad's Polish-Ukrainian Footprints. IV International Joseph Conrad Conference at Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland, Lublin - Kazimierz Dolny, 19-23 czerwca 2006, UMCS.
 4. Charles Dickens as the source of intertextuality in The Round Dozen by William Somerset Maugham, The 11th Dickens Society Symposium, Belfast, 10-13 sierpnia 2006, Queen's University.
 5. Domesticating and Modernising ‘Heart of Darkness', 6th International Melville Society Conference - "Hearts of Darkness Melville and Conrad in the Space of World Culture", Szczecin, 4-7 sierpnia 2007, Uniwersytet Śląski, Centre College, Danville (USA).
 6. Udomowienie i uwspółcześnienie „Jądra ciemności", 6th International Melville Society Conference - "Hearts of Darkness Melville and Conrad in the Space of World Culture", Szczecin 4-7 sierpnia 2007, Uniwersytet Śląski, Centre College, Danville (USA).
 7. Nurkowanie jako forma terapii i rekreacji osób z niepełnosprawnością nabytą, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych", Wrocław, 7-8 grudnia 2007, AWF we Wrocławiu.
 8. Translation errors in the context of a diachronic translation series, I Bałtyckie Spotkania Filologiczne, Koszalin-Osieki, 29 maja-1 czerwca 2008., Politechnika Koszalińska.
 9. Short Outline of the Reception of Charles Dickens in Poland in the 19th century, Colloqium on the Reception of Dickens in Europe, Madryt, 17-19 października 2008, Saint Louis University.
 10. Translation strategies in the treatment of extratextual and intertextual references in Charles Dickens's ‘Hard Times', 3rd International May Conference on English Studies, Kraków, 27-29 maja 2009, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 11. Diagnosis as a life or death matter. Great war poetry as a clinical protodiagnosis of post traumatic stress disorder, International Conference: From The Battle of Finnsburgh to Tony Harrison's Shrapnel: The Glory and Misery of War in British Literature and Culture, Koszalin-Osieki, 3-5 września 2009, Politechnika Koszalińska.
 12. Writer's Bilingualism as Translator's Challenge, 4th International May Conference on English Studies, Kraków, 18-20 maja 2011, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 13. Why Conrad Would Not Have Appreciated the First Book-version Polish Translation of His ‘An Outcast of the Islands'. Analysis of ‘Banita' by Wila Zyndram-Kościałkowska (1913), Conrad's Polish Footprints. Fifth International Joseph Conrad Conference at Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 12-16 lipca 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 14. The Language of Love and Hate: The Early Reception of Charles Dickens in Socialist Poland, A Tale of Four Cities. Dickens and the Idea of ‘The Dickensian' - A Bicentenary Traveling Conference, Paris, Bolougne & Condette, Chatham & Rochester, London, 2-9 lutego 2012, University of Paris-Diderot, Universite Charles-de-Gaulle Lille, Canterbury Christ Church University, University of Kent, University of Leicester.
 15. Fathers, Daughters and Prisons - ‘Little Dorrit' as the Inspiration for Conrad's ‘Chance', International Conference "Reflections on/of Dickens", Olsztyn 11-13 kwietnia 2013, UWM.
 16. Catullus in the 21st Century: Poem 32 as Perceived through the Students' Eyes, 1st International Conference "Cultures and Literatures in Translation", Kielce, 5-6 grudnia 2013, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 17. How to do Something out of Nothing: Outdoor Education in the Forest, 9th European Forest Pedagogics Congress, Łagów, 10-12 września 2014, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych.
 18. Mediating the Exotic in Conrad's Prose. A Diachronic Perspective on Translators' Choices, Międzynarodowa Konferencja "Między Słowami - Między Światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle wspólczesnej translatologii, Olsztyn, 16-17 kwietnia 2015, UWM w Olsztynie.
 19. Co łączy chłopca, kolor czerwony i psa? O problemach tłumaczenia tekstów o tematyce psychologicznej i narzędzi psychologicznych, Międzynarodowa Konferencja "Między Słowami - Między Światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle wspólczesnej translatologii, Olsztyn, 16-17 kwietnia 2015, UWM w Olsztynie.
 20. Delusions of Authenticity in Translating Polyphonic Texts, Międzynarodowa konferencja "Authentocity and Imitation in Translation and Culture", Warszawa, 7-9 maja 2015, SWPS w Warszawie.
 21. Conrad's Mastery of Language in Early Marlow Narratives. The Functions and Effects of Comparisons, the 41 Joseph Conrad Society Conference, London 2-4 lipca 2015, POSK, Women's University Club, Londyn.
 22. Extra-textual expert knowledge and decoding the meaning in medical texts, the 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloqium on Translation and Meaning, Łódź, 18-19 września 2015, Uniwersytet Łódzki.
 23. Dickensian Psychopathologies, From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, Warszawa, 23-25 września 2015, Instytut Anglistyki UW.
 24. Jak Józef Teodor Konrad Korzeniowski języków się uczył i co z tego wynikło. Wielojęzyczność Josepha Conrada: możliwości, dylematy, ograniczenia, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Drugi Język - Druga Kultura, Historia, Świadomość. Nowe możliwości czy zagrożenia?", Olsztyn, 28-29 września 2015, UWM w Olsztynie (wykład plenarny).
 25. Conrad's Introduction into the Polish Literary Scence: 'Wygnaniec' (1897) (An Outcast of the Islands) by Maria Gąsiorowska, Conrad's Footprints. Sixth International Joseph Conrad Conference at Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 20-24 czerwca 2016, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 26. The Functions and Effects of Alliteration in Early Marlow Narratives, the 42 Joseph Conrad Society Conference, Edinburgh 28 czerwca - 3 lipca 2016, Edinburgh Napier University.
 27. Translating Vietnam, Międzynarodowa konferencja naukowa Protest and Dissent in Translation and Culture, Warszawa, 11-13 maja 2017, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
 28. Synonyms in medical terminology? Challenge or Confusion for Inexperienced Translators, Międzynarodowa konferencja naukowa i warsztaty Current Challenges of Medical Translation Workshops, Gdańsk, 18 maja 2017, Centrum Translatoryczne Uniwerystet Gdański.
 29. Conrad and the Vietnam War, Międzynarodowa konferencja naukowa Transnational Conrad: Between Texts and Theory, Limoges, Francja, 21-22 września 2017, Espaces Humains et Interactions Culturelles, Universite de Limoges.
 30. Joseph Conrad and the Society of the Spectacle, Międzynarodowa konferencja naukowa Joseph Conrad. Twixt Land and Sea, Olsztyn, 17-18 listopada 2017, UWM w Olsztynie.
 31. Heart of Darknes': Polish Transformations and Transfusions, the 45th Joseph Conrad Society Conference, Chelmsford, 5-7 lipca 2018, Writtle University College (UK).
 32. Hands in ‘Great Expectations', the 14th ESSE Conference, Brno, 29 sierpnia - 2 września 2018, Masaryk University.
 33. „Heart of Darkness" - Serce ciemności: Translation? Adaptation? Trans-fusion..., XXVIII Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej  'Diversity is inclusive: Cultural, literary and linguistic mosaic', Poznań, 27-28 czerwca 2019, UAM.
 34. Language as a tool to construct identities in Conrad's multicultural and multinational worlds, The International Association of University Professors of English Triennial Conference IAUPE 2019, Poznań, 22-26 lipca 2019, UAM.
 35. Dickens and Conrad: narrative and stylistic influences, the 47th Annual Conference The Joseph Conrad Society (UK), 25-27 sierpnia 2020 St Mary's University, Twickenham (online).
 36. The Splendours and Miseries of Multilingualism - the Case of Joseph Conrad, Multilingualism from various perspectives of applied linguistics, Gliwice, 23-24 października 2020, Politechnika Śląska (online, wykład plenarny).
 37. 'Heart of Darkness' and Its Adaptive Openness: Two Versions of Tarik O'Regan's Opera, the 48th Annual Conference The Joseph Conrad Society (UK), 8-10 lipca 2021 (online.
 38. Grappling with language: Fictional representations of alcoholism, 11th CUSVE Conference 'The Language of Science in the Long Nineteenth Century', Chieti Italy, 27-28 października 2021, Universita Degli Studi G. D'Annunzio (online). 


Wystąpienia na konferencjach krajowych

 1. Progressive Teaching: Integrating Literature into Practical English - Conversation and Literature Classes, The Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk, 26-29 kwietnia 200, Uniwersytet Gdański.
 2. New Syllabus Boundaries: Integrating Literature into Practical English Course, Cultural Curriculum. Theory, Practice and Trends, Zajączkowo, 7-9 czerwca 2000, Uniwersytet Szczeciński.
 3. The correlation between the teacher's personality and educational environment and its result upon the pupil as seen in Charles Dickens's fictional world, The Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English, Kraków, 25-27 kwietnia 2001, Uniwersytet Jagielloński.
 4. Translator's nightmare: G. K. Chesterton's "The Queer Feet" and its "Englishness", The Fourteenth Conference of the Polish Association for the Study of English, Łódź, 5-7 kwietnia 2005, Uniwersytet Łódzki.
 5. Translator's nightmare: G. K. Chesterton's "The Queer Feet" and its cultural references,Teksty z tekstów, Olsztyn, 21-23 września 2005, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 6. Ideology, intention, translation - some comments on the Polish (mis)translation of Denise Chong's The Concubine's Children, The Fifteenth Conference of the Polish Association for the Study of English, Puławy, 24-26 kwietnia 2006, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 7. Mit akulturowści tekstów nieliterackich na podstawie literatury psychologicznej, Medius Currens II - Tłumacz jako pośrednik między językami, kulturami a teorią, dydaktyką i praktyką przekładu, Toruń, 20-22 kwietnia 2007, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 8. Far, Far Away A Horse Came to the Therapist...Nicholas Evans's "The Horse Whisperer" as a novel on psychotherapy, Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, Piotrków Trybunalski, 18-19 maja 2007, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 9. Od Kristevej do Genette'a, czyli od intertekstualności globalnej do ograniczonej. Implikacje dla tłumaczy tekstów literackich, ‘Imago Mundi 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa, 23-25 listopada 2007, UW.
 10. Językowe układy paralelne w opowiadaniu E. A. Poe „The Fall of the House of Usher" i jego wybranych polskich przekładach, Edgar Alan Poe - Artysta i Wizjoner, Olsztyn, 6-7 maja 2009, UWM.
 11. Outdoor Education - możliwość podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych, Edukacja przygodą, Teresin, k. Warszawy, 14-15 października 2011, Fundacja „Nasza Ziemia", Uniwersytet Warszawski.
 12. Czy przygoda może być lecznicza? Wpływ uczestnictwa w programie „Słońce i przygoda" na funkcjonowanie dzieci po leczeniu choroby nowotworowej, Edukacja przygodą 2013, Warszawa, 24-25 maja 2013, AFW w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.
 13. Lokalizacja a recepcja i przekład: Co traci tłumacz prozy Tomasza Białkowskiego, I Konferencja Naukowa Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Olsztyn, 4-5 kwietnia 2013, UWM w Olsztynie.
 14. Bez tajemnic - terapeutyczna i kompensacyjna wartość seriali na przykładzie pierwszego polskiego serialu o psychoterapii, Ogólnopolska konferencja naukowa Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu, Olsztyn, 7-9 kwietnia 2014, UWM w Olsztynie.
 15. Dickensowskie echa w polskiej krytyce literackiej i literaturze XIX wieku, Ogólnopolska konferencja naukowa Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, Warszawa, 20-21 maja 2014, UW.
 16. O wpływie literatury rodzimej na przekład. Kilka refleksji o wczesnych przekładach prozy Josepha Conrada, Ogólnopolska konferencja naukowa „Przekład-Język-Kultura", Kazimierz Dolny, 10-11 października 2014, UMCS w Lublinie.
 17. Wojna o Pingwiny z Madagaskaru. Co widzą w serialu poszczególni domownicy, Ogólnopolska konferencja naukowa Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu, Olsztyn, 7-9 maja 2015, UWM w Olsztynie.
 18.  „Między tekstami literatury rodzimej (w przekładzie)". O intertekstualności przekładanej poezji na przykładzie gry tekstowej między Herbertem a Miłoszem, Ogólnopolska Konferencja "Między Słowami - Między Światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle wspólczesnej translatologii, Olsztyn, 25-26 kwietnia 2016, UWM w Olsztynie.
 19. „Fotoszopizacja" historii. Wizja Anglii Tudorów w serialu „Dynastia Tudorów" - między faktami a fikcją, Ogólnopolska konferencja naukowa Seriale w kontekście kulturowym - wi(e)dzieć więcej - próba bilansu, Olsztyn, 5-7 maja 2016, UWM w Olsztynie.
 20. Czy ETA to zawsze ETA? O minach zastawionych na tłumacza tekstów o tematyce wojennej na przykładzie „A Rumor of War" Philipa Caputo, Ogólnopolska Konferencja "Między Słowami - Między Światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle wspólczesnej translatologii, Olsztyn, 20-21 kwietnia 2017, UWM w Olsztynie.
 21. „A Christmas Carol" - Can Changing Time Perspective Cure a Miser?, Konferencja Naukowa From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, Warszawa 27-29 września 2017, Instytut Anglistyki UW w Warszawie.
 22. Claire Beauchamp Randall Fraser (Outlander): kody kulturowe a postać, Ogólnopolska konferencja naukowa Postać w kulturze wizualnej. Geneza - mutacje - reaktywacje, Olsztyn, 19-21 kwietnia 2018, UWM w Olsztynie.
 23. Polifonia językowa jako wyzwanie przekładowe na podstawie powieści Philipa Caputo „A Rumor of War", V Konferencja Naukowa „Między Słowami - Między Światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Olsztyn, 23-24 kwietnia 2018, UWM w Olsztynie.
 24. „Weź szczyptę Holmesa, dodaj odrobinę House'a, a całość podlej sosem „The Knick", zamieszaj i „Alienista" gotowy": postać jako wielokrotna mutacja... a może nie?, Ogólnopolska konferencja naukowa Postać w kulturze wizualnej. Światy - akcje - interakcje, Olsztyn, 9-11 maja 2019, UWM w Olsztynie.
 25. Transfuzja Conradowskiej ciemności: czym jest „Serce ciemności" Jacka Dukaja, VI Konferencja Naukowa „Między Słowami - Między Światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Olsztyn, 20-21 maja 2019, UWM w Olsztynie.
 26. Między swojskością, obcością a uniwersalnością. „The Drunkard's Death" Dickensa w polskich przekładach, VII Konferencja Naukowa „Między Słowami - Między Światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Olsztyn, 22-23 kwietnia 2021, UWM w Olsztynie.
 27. Joseph Conrad: The Writer at the Intersections of Languages and Cultures, 29th annual conference of The Polish Association for the
  Study of English 'Intersections: linguistic, literary and cultural encounters in English studies', Lublin, 24-25 czerwca 2021, KUL
  (wykład plenarny).

Pozostała działalność naukowa

 • 2003-2008 Praca w statutowym temacie badawczym - „Literaturoznawstwo angielskie i amerykańskie z elementami kulturoznawstwa, w tym badania nad historią i recepcją literatury angielskiej i amerykańskiej" (kierownicy tematu: dr hab. J. Kokot, prof. UWM, dr S. Studniarz)
 • 2009-2014 Praca w statutowym temacie badawczym - „Antropologia literatury, kultury oraz historia krajów anglosaskich" (kierownik tematu dr Z. Zalewski)
 • 2014-2016 Praca w statutowym temacie badawczym - „Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii (kierownik tematu dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM
 • 2015 Kierownik statutowego tematu badawczego - „Antropologia literatury, kultury oraz historia krajów anglosaskich"
 • 2008Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie
 • 2013Organizator międzynarodowej konferencji naukowej „Reflections on / of Dickens, Dickens - Refleksje", 11-13 kwietnia 2013, UWM w Olsztynie
 • 2014 Organizator konferencji naukowej „Między słowami, między światami - Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, 4-5 kwietnia 2014, UWM w Olsztynie
 • 2015 Organizator międzynarodowej konferencji naukowej „Między słowami, między światami - Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, 16-17 kwietnia 2015, UWM w Olsztynie
 • Od 2013 członek Kolegium Redakcyjnego „Acta Neophilologica" (UWM, Olsztyn) i recenzent 
 • Od 2014 recenzent „Journal of Modern Education Review" (USA), „Prace Językoznawcze" (UWM, Olsztyn)
 • Od 2014 redaktor językowy „Acta Neophilologica" (UWM, Olsztyn)
 • Od 2014 redaktor tematyczny „Prace Językoznawcze" (UWM, Olsztyn) 
 • Od 2015 redaktor językowy „Prace Językoznawcze" (UWM, Olsztyn)
 • 2016 Organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej „Między słowami, między światami - Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, 25-26 kwietnia 2016, UWM w Olsztynie
 • 2017 Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej "Joseph Conrad. Twixt Land and Sea", Olsztyn, 17-18 listopada 2017, UWM w Olsztynie


Działalność organizacyjna

 • Opiekun roku: pedagogika wczesnej edukacji i język angielski (1999-2002)
 • Członek Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej (2006)
 • Koordynator Pracowni Translatorycznej Katedry Filologii Angielskiej, UWM w Olsztynie
 • Opracowanie programów kursów z zakresu przedmiotów translatorycznych
 • Opiekun studenckich praktyk translatorskich
 • Współudział w koordynowaniu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych (moduł translatoryczny) w Katedrze Filologii Angielskiej (od 2011 r.)
 • Członek Rady Katedry Filologii Angielskiej 
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (od. 2013 r.) 
 • Członek Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (od. 2013 r.)

 

Promotor rozpraw doktorskich

 1. Agnieszka Majcher, Stanisław Lem w anglojęzycznym obszarze kulturowym. Autonomia tłumacza a jego współpraca z autorem na podstawie przekładów wybranych utworów, Kielce 2019.
 2. Magdalena Ochmańska, Media-specific problems in translation based on the Witcher franchise, Olsztyn 2020.

 

Promotor prac magisterskich (translatoryka)

 1. Intertextual references and their translation into English in Antoni Libera's Madame. (I miejsce w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2006/2007).
 2. Analysis of the translation of chosen culture-bound items in Wojna polsko-ruska pod flagą bialo-czerwoną by Dorota Masłowska.
 3. Translation of intertextual references in Bridget Jones's Diary and Bridget Jones's: The Edge of Reason into Polish.
 4. Translation of humour on the basis of Polish translations of selected works by Terry Prachett.
 5. Comparison of chosen linguistic elements of two translations of Ferdydurke by Witold Gombrowicz.
 6. Analysis of selected stylistic elements in the Polish translation of Jack London's The Sea Wolf.
 7. Translation of neologisms in the science-fiction novel Cyberiada by Stanisław Lem.
 8. Comparison of selected Shakespeare's sonnets translated by Słomczyński, Barańczak and Sito.
 9. The Analysis of the translation of sound effects and musicality on the basis of the Polish translation of Lolita by Vladimir Nabokov.
 10. Analysis of the English translation of Krzyżacy by Henryk Sienkiewicz with emphasis on culture-bound items and archaisms.
 11. Deforming tendencies in two Polish translations of Pride and Prejudice by Jane Austin.
 12. Analysis of chosen culture-bound elements in the Polish translation of American Psycho by Bret Easton Ellis.
 13. Comparison of translation strategies of two Polish translations of Charles Dickens's A Christmas Carol.
 14. Conventions of translating children's literature on the basis of two Polish translations of Charlie Bucket and the Chocolate Factory by Roald Dahl.
 15. Domesticating tendencies in the Polish translations of Emma by Jane Austin.
 16. Comparison of two Polish translations of James Joyce's Dubliners with emphasis on culture-bound items.
 17. Comparison of translation strategies in two Polish translations of Sense and Sensibility by Jane Austen.
 18. Analysis of errors in the Polish translation of The Information by Martin Amis (praca wyróżniona w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2007/2008).
 19. Conventions of translating children's literature on the basis of Peter Pan in Maciej Słomczyński's translation.
 20. Translation and plagiarism on the basis of two Polish versions of Robinson Crusoe by Daniel Defoe.
 21. Dune redone. Analysis of neosemes and neologisms in the Polish translation series of Frank Herbert's novel
 22. The twilight of the translator. Analysis of errors in the Polish translation of Twilight by Stephenie Meyer.
 23. Imaginary worlds, realistic decisions - translating fantasy as exemplified by the English translation of Wiedźmin.
 24. In the jungle of translators'choices. Analysis of the Polish translation series of Rudyard Kipling's The Jungle Book.
 25. Translators tricks in Hugh Lofting's Doctor Dolittle's Circus - analysis of two Polish translations.
 26. The analysis of intertextual elements in Witold Gombrowicz's Trans-Atlantyk and its English translation.
 27. "The first rule of fight club is you don't talk about..." translation mistakes in the two Polish versions of Chuck Palahniuk's novel.
 28. Dialect and culture-bound items in the Polish translation series of Emily Brontë's Wuthering Heights.
 29. The world of teenagers in My Summer of Love - analysis of culture-bound elements in the Polish translation of Helen Cross's novel.
 30. The problems of translating modernist prose on the basis of The Waves by Virginia Woolf.
 31. Sexualization of females in the Polish translation series of Vladimir Nabokov's Lolita.
 32. The analysis of selected stylistic elements in the Polish translation of the novel The Call of the Wild by Jack London
 33. The analysis of chosen translation errors in the Polish rendering of the novel No Country for Old Men by Cormac McCarthy
 34. The Problems of Translating Dialect on the Basis of Trainspotting by Irvine Welsh
 35. Culture-bound items in the Polish translation of Snow Flower and the Secret Fan by Lisa See
 36. Tendencies in the translation of teenager's modern American language based on the Polish version of Diary of a Wimpy Kid
 37. Analysis of chosen culture-bound elements in the Polish translation of A Voice in the Wind by Francine Rivers
 38. Analysis of chosen culture-bound elements in the Polish translation of Outlander by Diana Gabaldon.
 39. Analysis of culture-bound elements and proper names in two Polish translations of Anne of Green Gables by L. M. Montgomery.
 40. Across the sea of translation. Analysis of translation errors in the two Polish versions of The Farthest Shore by Ursula K. Le Guin
 41. One ring to translate them all. Problems stemming from translating J. R. R. Tolkien's works by different translators
 42. "After all... Tomorrow is another Day". Analysis of culture-bound items in the Polish translation of Gone with the Wind by M. Mitchell
 43. "I am coin in the U.S. Army". Analysis of culture-bound elements in the Polish translation of Dear John by Nicholas Sparks
 44. Analysis of chosen culture-bound items in two Polish translations of Francis Scott Fitzgerald's novel The Great Gatsby
 45. Game of problems. Selected issues in translating fantasy on the basis of Game of Thrones by G. Martin.
 46.  Translation tendencies focused on culture-bound items in two Polish translations of A Little Princess by F. H. Burnett
 47. Analysis of chosen culture-bound elements in the Polish translation of Adrian Mole's Diary by Sue Townsend
 48. Selected cultural aspects in Ian McEwan's novel On Chesil Beach and its Polish translation
 49. Selected culture-bound elements in Message in a Bottle by Nicholas Charles Sparks and its Polish translation
 50. Wordplays and their translation in the Polish and Russian versions of Pnin by Vladimir Nabokov
 51. Selected aspects of Holden's idiolect in J. D. Salinger's The Catcher in the Rye and its Polish translations
 52. Types of equivalence in the Polish translation of Agatha Christie's novel And Then There Were None
 53. Techniques of translating titles and proper names in the Polish version of The Prodigal Daughter by Jeffrey Archer
 54. Tendencies in translating children's literature based on the Polish version of C. S. Lewis's The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
 55. Analysis of selected culture-related elements in The Sun Also Rises by Ernest Hemingway and its Polish translation
 56. Differences in translating neologisms in two Polish versions of George Orwell's 1984
 57. Culture-bound items in Bridget Jones's Diary: The Edge of Reason by Helen Fielding and its Polish translation
 58. Analysis of selected examples of deforming tendencies in two Polish translations of Jane Austen's Mansfield Park
 59. Difficulties in translating culture-bound items: Analysis of the Polish translation of Diana: Her True Story - In Her Own Words by
  Andrew Morton
 60. Pan Michael versus Fire in the Steppe. Analysis of selected culture-bound items in two English translations of the novel Pan
  Wołodyjowski by Henryk Sienkiewicz
 61. "You'll float too!" Analysis of selected culture-bound items in the Polish translation of IT by Stephen King
 62. Analysis of selected culture-bound items in two Polish translations of Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter
 63. Analysis of selected culture-bound items in Shaun Bythell's The Diary of a Bookseller and its Polish translation
 64. Analysis of selected culture-bound items in Lethal White  (Robert Galbraith) and its Polish translation
 65. Difficulties in translating culture-bound items: Analysis of the Polish translation of Becoming by Michelle Obama
 66. Translating culture-bound items in the context of translator's autonomy on the basis of Katarzyna Bonda's Pochłaniacz
 67. Analysis of chosen culture-bound items in two Polish translations of Stephen King's Pet Sematary
 68. Analysis of chosen culture-bound items in the English translation of Uwikłanie by Zygmunt Miłoszewski
 69. Soldier's jargon and other nonstandard language elements in James Webb's  Fields of Fire and its Polish translation

 

Promotor prac licencjackich (translatoryka)

 1. M.R. James, A View From a Hill. Translation and Translator's Remarks.
 2. M.R. James, A Warning to the Curious. Translation with an introduction.
 3. W. Somerset Maugham, The Round Dozen. Translation with the translator's note.
 4. W. Somerset Maugham, Appearance and Reality. Translation with an introduction.
 5. O. Henry, The Enchanted Kiss. Translation with an introduction.
 6. E.M. Forster, The Celestial Omnibus. Translation with an introduction.
 7. E.M. Forster, The Obelisk. Translation with an introduction.
 8. G.K. Chesterton, The Queer Feet. Translation with an introduction.
 9. D. H. Lawrence, Tickets, Please. Translation with an introduction.
 10. Thomas Hardy, The Grave by the Handpost. Translation with an introduction.
 11. Wilkie Collins, The Traveler's Story of "A Terribly Strange Bed". Translation with an Introduction.
 12. E. M. Forster, The Torque. Translation with an introduction.
 13. Roald Dahl, Mrs Bixby and the Colonel's Coat. Translation with an introduction.
 14. Aldous Huxley, The Gioconda Smile. Translation with an introduction.
 15.  Roald Dahl, The Ratcatcher. Translation with an introduction.
 16. G.K. Chesterton, The Eye of Apollo. Translation with an introduction.
 17. Roald Dahl, Taste. Translation with an introduction.
 18. G.K. Chesterton, The Man Who Was Thursday (Chap. III, IV). Translation with an introduction.
 19. G.K. Chesterton, The Blue Cross. Translation with an introduction.
 20. E.M. Forster, The Road from Colonus. Translation with an introduction.
 21. M.R. James, An Evening Entertainment. Translation with an introduction.
 22. T. Hardy, The Withered Arm. Translation with an introduction.
 23. G.K. Chesterton, The Man Who Was Thursday. Translation with an introduction.
 24. G.K. Chesterton, The Honour of Israel Gow. Translation and translator's note.
 25. K. Mansfield, The Voyage. Translation with the translator's introduction.
 26. E. Waugh, Mr Loveday's Little Outing. Translation and the translator's note.
 27. A. Bierce, The Eyes of the Panther. Translation and the translator's note.
 28. H.P. Lovecraft, The Doom that Came to Sarnath. Translation with the translator's note.
 29. W.S. Maugham, The Romantic Young Lady. Translation with Translator's Note.
 30. W.S. Maugham, The Closed Shop. Translation with the translator's note.
 31. O. Henry, The Skylight Room. Translation with a translator's note (praca wyróżniona w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2007/2008).
 32. O. Henry, The Green Door. Translation with the translator's note.
 33. Terry Pratchett, The Wee Free Men, chapter three Hunt the Hag. Translation with translator's note focused on the translation series.
 34. G. K. Chesterton, "The Three Tools of Death". Translation with an introduction.
 35. V. S. Pritchett, "The Fly in the Ointment". Translation with an introduction.
 36. H. P. Lovecraft, "The White Ship". Translation with an introduction.
 37. Algernon Blackwood The Dance of Death. Translation with an Introduction.
 38. W. Irving, Guests from Gibbet Island. Translation with Translator's Note.
 39. Washington Irving The Bold Dragoon; or the Adventure of My Grandfather. Translation with an Introduction.
 40. Jerome K. Jerome The Ghost of the Blue Chamber. Translation with an Introduction.
 41. A. Bierce The Secret of Macarger's Gulch. Translation and Translator's Remarks.
 42. Hector Hugh Munro The Music on the Hill. Translation with an Introduction.
 43.  The Silver Mirror by Arthur Conan Doyle. Translation with the Translator's Note.
 44.  Elliott O'Donnell's Inhabitants of the Jungle. Translation with the translator's remarks.
 45. Ambrose Bierce, A Resumed Identity. Translation of the Story with the Translator's Note.
 46. Ambrose Bierce The Night-Doings at Deadman's - Translation and the Translator's Note.
 47. Herbert George Wells, The Inexperienced Ghost. Translation with Translator's Introduction.
 48. Nathaniel Hawthorne, The Gray Champion. Translation with Translator's Introduction.
 49.  Nathaniel Hawthorne, The White Old Maid. Translation of the Story with the Translator's Note.
 50. Stephen King, All That You Love Will Be Carried Away. Translation with an Introduction.
 51. Leonardo Decrypted: The da Vinci Code (Chapter 8) by Dan Brown - Translation with the Translator's Note in Comparison with the Official Polish Translation.
 52. Sisters of the Moon by Jennifer Egan - Translation with the Translator's Note.
 53. Bram Stoker, The Secret of the Growing Gold. Translation with the Translator's Note.
 54.  J. K. Jerome, The Dancing Partner. Translation with the Translator's Note.
 55. Elliott O'Donnell's The Dressing-Room. Translation with the translator's note.
 56. That in Aleppo Once... by Vladimir Nabokov - Translation with the Translator's Note.
 57. Joseph Sheridan Le Fanu's The Child that Went with the Fairies. Translation with the Translator's Note.
 58. Jennifer Egan's Emerald City. Translation with the Translator's Note (Jennifer Egan, Szmaragdowe miasto.
 59. H. R. Haggard's Only a Dream. Translation with the Translator's Note.
 60. Aspects of the Theory and Practice of Translation on the Basis of the Translation of Roald Dahl's The Hitchhiker.
 61. Stephen Crane, A Dark-Brown Dog. Translation with the Translator's Note.
 62. Roald Dahl's Mr Feasey. Translation of a Fragment with Translator's Note.
 63. Expressions with the lexeme "hand" in Charles Dickens's Great Expectations and its Polish translation: Analysis of types of
  equivalence

Pasje

Kajakowanie z dala od zgiełku cywilizacji, nurkowanie w ciepłych morzach