PRACOWNICY
dr Katarzyna Kodeniec

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

starszy wykładowca

Pracownia Translatoryki

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 211

telefon: 89 524 65 20

e-mail: katarzyna.kodeniec@uwm.edu.pl 

konsultacje

 

 

 

Wykształcenie

1997-2000 UWM w Olsztynie, studia na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja Administracyjno-Menedżerska, stopień licencjata

1999 Certificate of Proficiency in English

2000-2004 Uniwersytet Gdański, studia w Instytucie Anglistyki Wydziału Filologiczno-Historycznego, praca magisterska napisana w jęz. angielskim pod kierunkiem Prof. W. Kubińskiego, pt. Forma - Język - Kultura. Wybrane aspekty procesu tłumaczenia na przykładzie polskich przekładów wierszy Carol Ann Duffy

06. 2013 otwarcie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Praca doktorska pisana pod opieką prof. W. Kubińskiego pt. Najnowsza poezja polska w przekładzie na angielski - problematyka recepcji poezji polskiej napisanej po roku 1989 (praca napisana w jęz. angielskim)

15.01.2015 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (publiczna obrona odbyła się 18.12.2014 na Wydziale Filologicznym UG)

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

2003- praktykujący tłumacz, przekłady z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski z różnych dziedzin wiedzy (ekonomia, nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki humanistyczne, itd.)

2004-2005 Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, nauczyciel języka angielskiego

2004- współpraca ze szkołą językową English Perfect w Olsztynie, lektor języka angielskiego

2005- 2014 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej, asystent

2014- 2015 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej, wykładowca

2015- 2017 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej, asystent

2018 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej, adiunkt

2019 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej, starszy wykładowca, po zmianie nazewnictwa - adiunkt dydaktyczny

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:

 • PNJA - gramatyka praktyczna
 • PNJA - konwersacje ze słuchaniem
 • PNJA - gramatyka tekstu
 • Język specjalistyczny
 • Translatoryka
 • Tłumaczenie pisemne
 • Teoria i praktyka przekładu
 • Czytanie tekstów naukowych do seminarium z teorii przekładu
 • Seminarium licencjackie
 • Kurs specjalizacyjny

 

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze

studia nad przekładem, przekład literacki, domestykacja i uobcowienie w przekładzie, językoznawstwo kognitywne i jego zastosowania w tworzeniu, analizie i krytyce w odniesieniu do przekładu literackiego, metodyka nauczania języków i przekładu

 

Publikacje

Katarzyna Kodeniec, „Przekład jako forma mediacji językowej - między L1 a L2 w przestrzeni szkolnej", Języki Obce w Szkole 1/2019. 23-28.
Katarzyna Kodeniec, "Footnotes in Literary Translation: A Few Comments on Modern British Novels Translated into Polish", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego. Red. Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna NDiaye. Olsztyn: KFA UWM 2016. 143-154
Katarzyna Kodeniec, "Translation of Poetry Is Still Translation", Między Oryginałem a Przekładem Tom: 2 (32), Zeszyt XXII, 2016. 89-102.
Katarzyna Kodeniec, "The notion of errors in translation studies. A Case Study of Sue Townsend's "Queen Camilla" and its Polish Translation", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 3. Red. Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna NDiaye. Olsztyn: KFA UWM, 2015. 113-126.
Katarzyna Kodeniec, „Poezja Tomasza Różyckiego w przekładzie na język angielski na przykładzie analizy wiersza Spalone mapy", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Literatura. T. 1. Red. Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna NDiaye. Olsztyn: UWM, 2014.
Katarzyna Kodeniec, „Kształcenie tłumaczy - w próżni między SL a TL." Imago mundi. Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? Tom pod red. M. Guławskiej-Gawkowskiej, K. Hejwowskiego i A. Szczęsny. Warszawa 2012.
Katarzyna Kodeniec, „Próba kognitywnej analizy przekładów Ostatniej Taśmy (Krappa) i Radosnych / Szczęśliwych Dni" Samuel Beckett. Tradycja-awangarda. Pod red. T. Wiśniewskiego. Gdańsk/Sopot 2012
Katarzyna Kodeniec, „Recepcja kontekstu - kontekst recepcji. Poezja polska po 1989 w przekładzie na język angielski." Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja pod red. I. Matusiak-Kempy i S. Przybyszewskiego. Olsztyn 2011.
Katarzyna Kodeniec, "Manipulation in poetry translation - when a dash leads to a different world." Manipulation in Translation pod red. J. Esquibel, M. Kizeweter. Warszawa 2011
Katarzyna Kodeniec, „Od Kochanowskiego do Świetlickiego - problemy tłumaczenia poezji polskiej na angielski." Imago mundi. 50 lat polskiej translatoryki. Tom pod redakcją K. Hejwowskiego, A. Szczęsny i U. Topczewskiej. Warszawa 2009
Katarzyna Kodeniec, „Czy poezja Carol Ann Dufny może odnieść sukces?" Współczesna literatura brytyjska w Polsce. Red. T. Dobrogoszcz. Wyd. Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 2008

Działalność przekładowa, tłumaczenia tekstów naukowych

MEDYCYNA

Przekłąd artykułów z zakresu anestezjologii, fizjoterapii, ginekologii, diabetologii

M.Gulbinowicz-Gowkielewicz. Late complications of 50-year presence of a bullet in the neck. Otorynolaryngologia 2010, 9(3): 152-154.(0.1 arkusza)
M. Gulbinowicz-Gowkielewicz, Kibiłda B. Gugała K. Spindle cell lipoma of the vestibule of the nose: a case report. Otolaryngology - head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, August 2008. Vol 139 no2. 325-326 (0.2 arkusza)
M. Gulbinowicz-Gowkielewicz. The influence of anaesthesia for the prosthetic hip arthroplasty on patients' quality of life in the early postoperative period. (0.5 arkusza)
M. Gulbinowicz-Gowkielewicz, Bogdan Kibiłda, Karol Gugała. Primary extracranial meningioma in the form of nasal polyps. Polish Annals of Medicine 2011; 18 (Suppl. 1): 51-52.(0.1 arkusza)
H. Protasiewicz-Fałdowska, Katarzyna Zaborowska-Sapeta, Ireneusz M. Kowalski, Julita Cetnarowicz, Anna Glińska. Trunk rotation in sitting and standing in girls with left lumbar idiopathic scoliosis - an analysis. Fizjoterapia Polska 2011; vol. 11, suppl. 1, s. 41 (0.1 arkusza)
M. Cygańska, H. Lelusz. Budgeting as a method of financial management of Polish hospitals, compared to European countries. Olsztyn Economic Journal 7 (1/2012) s. 5-14 (0.6 arkusza)
M. Koc-Gąska Diagnostic pitfalls of smoking tobacco. The effect of nicotine addiction on the oral cavity - based on literature. Polish Annals of Medicine w druku (0.5 arkusza)
NAUKI TECHNICZNE
K. Duda, Z. Rozmarynowski, N. Chraplewska. An adaptive control ALGORITHM for a mobile esterification plant. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4 2012. s.163-171 (0.4 arkusza)
M. Śmieja, S. Wierzbicki. The Concept of an integrated laboratory control system for a dual-fuel diesel engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3 2012 s. 451-458 (0.3 arkusza)
A. Piętak, M. Meus, S. Nitkiewicz. The demand analysis of the biogas plant with CHP system on substrate. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3 2012 s. 334-344 (0.5 arkusza)
A. Piętak. Methane - a fuel for agriculture. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 4 2011 s. 357-386 (0.8 arkusza)
N. Chrapelwska. K. Duda. Ethyl and Methyl Esters Production Field Esterifiction Plant. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 4 2011 s. 47-53 (0.25 arkusza)
N. Chraplewska, K. Duda, M. Meus. Evaluation of usage Brown fas generator for aided admission of Diesel engine with fermentative biogas and producer gas. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3 2011 s. 53-60 (0.4 arkusza)
A. Piętak, N. Chraplewska, K. Duda. Examining the quality of custom production biofuels. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 4 2010 s. 391-398 (0.4 arkusza)

NAUKI O ŚRODOWISKU
Stała współpraca z prof. B. Adomas (UWM), przekład kilkunastu artykułów na temat zanieczyszczenia środowiska glebowego i wodnego antybiotykami i jego wpływu na rośliny.

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Stała współpraca z dr M. Hartlińskim, przekład artykułów z zakresu badań politycznych
K. Gładkowski. Tourism of German Protestants returning to Upper Silesia. Referat (0.8 arkusza)
Paryż 04.06: Tourism of German Protestants returning to Upper Silesia, International conference: Memorial Tourism in Central and Eastern Europe: Returning to the places of Destruction,organizatorzy: Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes , Centre de Recherches sur l'Europe centrale, orientale et balkanique at the University Paris IV Sorbonne
M. Jagłowski. The idea of Europe in the modern Spanish philosophy. Dialogue and Universalism, vol. XIX/6-7/2009; 59-72 (1 arkusz)
J. Szydłowska. Mystifications and games - about identity discourse in modern Bulgarian prose (Alek Popow) Acta Neophilologica 2010, XII, 203-210 (0.4 arkusza)
J. Rubacha. Bulgarian Army during the First Balkan War in the Polish daily press (on the example of the newspaper "Czas") Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej w Niš (Serbia), 1-3.06.2012 (1 arkusz)
J. Rubacha - streszczenie pracy habilitacyjnej w druku (0.5 arkusza)
D. Barbaszyński. Discovering structures of reality. Problems of the philosophy of the whole in the views of Marian Borowski. Streszczenie rozprawy habilitacyjnej, 2013 Wydawnictwo UWM (0.25 arkusza)
H. Pociechina. Social Differentiation of the Modern East Slavic Languages: the New Standard and/or Slang. Referat wygłoszony podczas Poznań Linguistic Meeting 2009 (0.25 arkusza)
P. Wasyluk. The twentieth-century universal historical paradigms of the philosophy of history. P H I L O S O P H Y P A T H W A Y S, Issue number 154 7th July 2010 (0.8 arkusza)
M.Wołk. What kind of speaking "does not make sense"? Musings on meaning. W: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t.13, red. K.B. Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar, J. Rabiega-Wiśniewska, München - Berlin 2010, s. 285-290. (0.5 arkusza)

VARIA
E i S. Sipińscy. An art of combining spaces - album architektoniczno-urbanistyczny w druku (2 arkusze)
T. Szlendak. Living in a mosaic society - artykuł z zakresu socjologii i antropologii (0.4 arkusza)
Materiały promocyjne Polish Design Salone del Mobile Mediolan 2013 (0.5 arkusza)
Krety (Moles) skrypt filmu fabularnego (0.5 arkusza)
Życiorys Mikołaja Kopernika dla Planetarium Olsztyńskiego oraz materiały promocyjne planetarium (2 arkusze)

 

Udział w konferencjach

 1. 2007 Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, Współczesna Literatura Brytyjska w Polsce, "Can the poetry of C.A. Duffy be successful in Poland?"
 2. 2007 Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Imago Mundi - 50 lat polskiej translatoryki, „Od Kochanowskiego do Świetlickiego - problemy tłumaczenia poezji polskiej na angielski."
 3. 2008 Katedra Filologii Angielskiej UWM, Samuel Beckett. Tradycja-awangarda. „Próba kognitywnej analizy przekładów Ostatniej Taśmy (Krappa) i Radosnych / Szczęśliwych Dni."
 4. 2009 Instytut Anglistyki SWPS w Warszawie, Manipulation in Translation, "Manipulation in poetry translation - when a dash leads to a different world."
 5. 2010 Instytut Filologii Polskiej UWM, Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, „Recepcja kontekstu - kontekst recepcji. Poezja polska po 1989 w przekładzie na język angielski."
 6. 2010 Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Imago Mundi Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? „Kształcenie tłumaczy - w próżni między SL a TL."

 

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

 • Od 2007 - układanie planu zajęć w KFA
 • 2013 - współorganizator międzynarodowej konferencji Dickens Reflections on/of , która odbyła się w KFA UWM w Olsztynie 11-13.04.2013.
 • Od 2013 - współorganizator cyklu konferencji Między słowami - między światami
 • Od 2017 - udział w wydziałowym projekcie Czwartki z Humanistyką oraz warsztatach dla młodzieży z LO1 i LO2 w Olsztynie (w zakresie translatoryki)


Zainteresowania i hobby
Kultura brytyjska (seriale, filmy fabularne i dokumentalne, książki), psychologia i filozofia E. Fromma, gotowanie, tworzenie biżuterii, bieganie