PRACOWNICY
dr Dorota Gładkowska
Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

adiunkt

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 209

email: dorota.gladkowska@uwm.edu.pl

konsultacje

 

Wykształcenie i stopnie naukowe

2016

 • Nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie stopnia naukowego doktora, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo.
 • Tytuł rozprawy doktorskiej: Motyw miłości i nieśmiertelności w poezji Johna Donne'a. Układy tekstowe a wizja świata [The Motif of Love and Immortality in the Poetry of John Donne. Text Patterns and the Vision of the World].
 • Promotor: dr hab. Joanna Kokot, prof. UWM
 • Recenzenci: dr hab. Jacek Mydla, prof. Uniwersytetu Śląskiego; prof. dr hab. Barbara Kowalik (Uniwersytet Warszawski)

2011-2016

 • Studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo.

2000

 • Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

1993

 • Uzyskanie tytułu magistra biologii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

 

Kursy i certyfikaty

1997

 • Certificate of Proficiency in English ˗ świadectwo University of Cambridge, Local Examinations Syndicate; egzamin międzynarodowy Cambridge English: Proficiency (Grade A).

2010

 • ETS Accredited Test Supervisor (TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL) - certyfikat wydany przez Education Testing Service w Polsce.

2013 - 2015

 • Kurs języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych 'English Perfect' w Olsztynie.

2013

 • Szkolenie w zakresie pisania tekstów naukowych: Writing in the Sciences, świadectwo Stanford OpenEdx.

 

Nagrody i wyróżnienia

2017

Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, III stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

 

2016

Dyplom uznania Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wyróżnioną rozprawę doktorską.

 

Doświadczenie zawodowe

 • Kursy prowadzone w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (studia I i II stopnia):
  • Historia literatury angielskiej (wykład, ćwiczenia)
  • Wstęp do literaturoznawstwa (wykład)
  • Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)
  • Seminarium dyplomowe licencjackie (literaturoznawstwo)
  • Seminarium magisterskie (literaturoznawstwo)
  • Czytanie tekstów naukowych (literaturoznawstwo, st. II stopnia)
  • Zajęcia specjalizacyjne (literaturoznawstwo, st. II stopnia)
  • Język obcy (angielski fachowy, st. II stopnia)
  • Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje z leksyką)
  • Praktyczna nauka języka angielskiego (czytanie ze słuchaniem)
  • Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie ze stylistyką)
  • Praktyczna nauka języka angielskiego (sp. filologia rosyjska z językiem angielskim)
  • Praktyczna nauka drugiego j. obcego - j. angielski (sp. filologia rosyjska)
  • English terminology in food engineering (studia II stopnia, kierunek studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu)
 • Kursy i egzaminy prowadzone w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Olsztynie, 2009-2015 (studia licencjackie, kierunek: filologia angielska, opieka naukowo-dydaktyczna Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego):
  • Literatura angielska z elementami literaturoznawstwa
  • Gramatyka opisowa j. angielskiego (składnia)
  • Seminarium licencjackie (przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego
   z ww. przedmiotów)
  • Egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne)
  • Egzaminy licencjackie z ramienia UW
 • Zajęcia z zakresu biologii po angielsku prowadzone w ramach uniwersyteckiego programu przygotowawczego: International Gateway to Science and Medicine (2011-2013); przygotowanie studentów (językowe i przedmiotowe) do egzaminów wstępnych na uczelnie medyczne oraz kontynuacji nauki na anglojęzycznych studiach medycznych; projekt Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie (Intensive Pre-Med Program), we współpracy z: Perfect Education International, USA; Szkołą Języków Obcych 'English Perfect' w Olsztynie (English Perfect International Curricula); Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego (Pre-Med Course: English in biology).
 • Ćwiczenia prowadzone w ramach kursu: „Język angielski dla pracowników naukowych Wydziału Biologii UWM" (2010-2011), projekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pt. „Rozszerzanie i udoskonalanie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej", we współpracy ze Szkołą Języków Obcych 'English Perfect' (w tym język angielski do celów specjalistycznych: nauki biologiczne i medyczne).
 • Współpraca z Centrum Postawy Ciała Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie (2009), przekład na j. angielski publikacji z dziedziny fizjoterapii.
 • Zajęcia praktycznej nauki języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych, Szkoła Języków Obcych 'English Perfect': od 2009; Szkoła Językowa 'Artos' w Olsztynie: 1997-2009, w tym kursy przygotowawcze do egzaminów międzynarodowych FCE i CAE University of Cambridge ESOL Examinations.

 

Działalność naukowo-organizacyjna

 • Współorganizator konferencji międzynarodowej: Intermediality in New Narratological Research, 11-12.04.2019, w ramach projektu badawczego: Narratologia postklasyczna, prowadzonego przez: Olsztyn Research Group in Narrative, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie
 • Redaktor językowy artykułów anglojęzycznych: „Prace Literaturoznawcze" (pismo Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie), od 01.02.2016."
 • Członek międzynarodowego towarzystwa naukowego: The John Donne Society.
 • Członek Zespołu Badawczego: Olsztyn's Research Group in Narrative, projekt badawczy: Narratologia postklasyczna realizowany w latach 2018-2020.
 • Współorganizator interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Saints and Sanctity in Language, Literature and Culture, 18-20.10.2017, Katedra Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Germańskiej, UWM w Olsztynie.
 • Członek komisji organizacyjnej międzynarodowej konferencji naukowej: Joseph Conrad. Twixt Land and Sea, 17-18.11.2017, Katedra Filologii Angielskiej,  UWM w Olsztynie.
 • Współorganizator konferencji naukowej: Old Masters in New Interpretations (second edition) ˗ Rediscovering Shakespeare, 27-28.10.2016, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie.
 • Koordynator przedmiotów: Wstęp do literaturoznawstwa, Historia literatury angielskiej, PNJA konwersacje z leksyką, English terminology in food engineering, 2016/2017 (Katedra Filologii Angielskiej; Wydział Nauk o Żywieniu UWM w Olsztynie).
 • Członek komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum, 2011, patronat: Kuratorium Oświaty, organizator: Olsztyńska Szkoła Biznesu.

 

Zainteresowania badawcze

Poezja metafizyczna angielskiego baroku (XVI/XVII wiek),  a w szczególności następujące obszary badawcze:

 • powiązanie wyników nowych badań tekstologicznych siedemnastowiecznych manuskryptów z interpretacją utworów i ich sekwencji;
 • poetyckie relacje wewnątrztekstowe i międzytekstowe, kodowanie przekazu w układach tekstu, cykl a sens;
 • dialogiczny i pseudo-sceniczny charakter wierszy/układów wierszy;
 • poziomy kształtowania przestrzeni w liryce;
 • aspekt wizualny wiersza i zbioru wierszy (w tym: hierarchia struktur a kształt/układy o charakterze graficznym/symetrie/proporcje);
 • ikoniczność dzieła poetyckiego;
 • gatunek zagadki poetyckiej (w tym operowanie paradoksem, oksymoronem, zasadami logiki, etc);
 • zaplecze filozoficzno-literackie (światopogląd średniowieczny, renesansowy, barokowy; poetyckie konwencje renesansowe; powinowactwo do średniowiecznej poezji religijnej i świeckiej);
 • echa ww. aspektów w epokach późniejszych.

 

Monografia naukowa

 1. D. Gładkowska, John Donne - poeta. Oblicza konceptu metafizycznego w układach tekstowych wiersza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, po recenzji, planowany rok wydania: 2019.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach wieloautorskich   

 1. D. Gładkowska, The Metaphysical Lyric in the Light of Transgeneric Narratology, „Tekstualia" No. 1 (4) 2018 (Post-classical Narratology. Intermediality: Between Texts, Media and Genres), s. 53-66.
 2. D. Gładkowska, Sonety święte Johna Donne'a - oblicza Boga zakodowane w układach tekstu, w: Postać w kulturze wizualnej. Tom 1: Ujęcia Literackie, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, D. Bruszewska-Przytuła, P. Przytuła, Olsztyn 2018, ss. 63-81.
 3. D. Gładkowska, XVI-wieczny poeta-metafizyk jako twórca świata przedstawionego. Nowe pola badawcze, Language and Literary Studies of Warsaw, Nr 7, 2017, s. 13-35.
 4. D. Gładkowska, Pchła i Dzień dobry Johna Donne'a - słowo, które stało się ciałem, Acta Neophilologica NR XIX/ 2, 2017, s. 97-116.
 5. D. Gładkowska, Should One be Afraid of Death? Holy Sonnets by John Donne ˗ Tradition and Novelty, w: Old Masters in New Interpretations. Readings in Literature and Visual Culture, red. Anna Kwiatkowska, Newcastle upon Tyne 2016, Cambridge Scholars Publishing, s. 23-42.
 6. D. Gładkowska, art. rec., The Variorum Edition of The Poetry of John Donne, red. Gary A. Stringer, Bloomington, Indianapolis 1995-2015, Indiana University Press, Prace Literaturoznawcze NR III/2015, s. 373-376.
 7. D. Gładkowska, Motyw zbrodni, winy i kary w Wielkich nadziejach, w: Dickens ˗ refleksje, inspiracje, (re)interpretacje, red. Ewa Kujawska-Lis, Anna Kwiatkowska, Olsztyn 2014, Wydawnictwo UWM, s. 64-79.
 8. D. Gładkowska, Czy należy bać się śmierci? John Donne i poetycka tajemnica nieśmiertelności, Prace Literaturoznawcze NR II/2014, s. 9-28.
 9. D. Gładkowska, The Flea - ukryte przesłanie J. Donne'a, Przegląd Humanistyczny (Pismo Uniwersytetu Warszawskiego) NR 3 (438)/2013, s. 11-23.
 10. D. Gładkowska, Metafizyczny obraz miłości w The Good-Morrow J. Donne'a, Prace Literaturoznawcze NR I/2013, s. 21-33.
 11. D. Gładkowska, Transmedialne losy wybranych fragmentów XVI- i XVII-wiecznej poezji i prozy Johna Donne'a jako ilustracja społecznej użyteczności śmiechu, „Acta Neophilologica", pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów, oczekuje na publikację w nr 1/2020. 

W przygotowaniu:

 1. Artykuł: 'Remapping' The Holy Sonnets - The Pattern of Donne's Sequence, John Donne Journal: Studies in the Age of Donne.
 2. Artykuł: Shakespearean Donne and Metaphysical Shakespeare. The Question of Mutual Influence.
 3. Artykuł: Światło nadziei w powieści Cormaca McCarthy'ego pt. Droga. Nowa era fantastyki postapokaliptycznej.
 4. Artykuł: The Glimmer of Hope in The Road by Cormac McCarthy. A New Era of Post-Apocalyptic Fiction (wersja w j. angielskim).
 5. Artykuł: John Donne - Poetry, Life, and the Perception of Sanctity
 6. Artykuł: "Death, be not proud." The 16th/17th-century metaphysical wit verified on screen

 

Udział w  konferencjach międzynarodowych (wystąpienia w jęz. angielskim i polskim)

 1. Konferencja międzynarodowa: Intermediality in New Narratological Research, 11-12.04.2019, Olsztyn Research Group in Narrative, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, w ramach projektu badawczego: Narratologia postklasyczna, referat: Trangeneric Features of the Sixteenth-Century Lyric.
 2. The John Donne Society 33rd Annual Conference,  27.06-30.06.2018, Szwajcaria, organizator: Faculté des lettres at the Université de Lausanne, the University of Connecticut, Seattle University, John Donne Journal, and Donne Variorum Project; referat: 'Remapping' The Holy Sonnets - The Pattern of Donne's Sequence.
 3. Interdisciplinary conference: Saints and Sanctity in Language, Literature and Culture, 18-20.10.2017; Katedra Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Germańskiej, UWM w Olsztynie, referat: John Donne's Poetics and the Perception of Sanctity.
 4. The 13th International Conference on English and American Studies: Beyond Words: Crossing Borders in English Studies, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2014, referat: The True Nature of the Metaphysical Concept - Reflections upon Songs and Sonnets by J. Donne.
 5. The Outlandish, Uncanny and Bizarrein Literatures and Cultures, University of Opole, 2014, referat: John Donne's Vision of Infinity ˗ an Escape into the World of Illusions or a Return to Reality?
 6. On imagination, borders and friendship: 10th Literature in English Symposium, Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, referat: The Creative Power of Words. J. Donne's Metaphysical Idea of Traversing Boundaries.
 7. The 23rd PASE Conference „Visions and Revisions", Instytut Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, referat: The Road by Cormac McCarthy. A New Era of Post-Apocalyptic Fiction.
 8. Reflections on/of Dickens, UWM w Olsztynie, 2013, referat: Motyw zbrodni, winy i kary w Wielkich nadziejach.
 9. Konferencja międzynarodowa „Literature and Media: productive intersections", Institute of English Studies, Faculty of Filology, University of Lodz, 24.10.2019, referat: "Death, be not proud." The 16th/17th-century metaphysical wit verified on screen.

Udział w  konferencjach  ogólnokrajowych (wystąpienia w jęz. angielskim i polskim)

 1. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia, Gdańsk, 7-8 września 2018, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Literatury Uniwersytet Gdański; referat: „[...] an Anagram of a Good Face" - cielesność w służbie XVI-wiecznej poezji metafizycznej.
 2. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Postać w kulturze wizualnej, 11-13 maja 2017, UWM, referat: Poezja Johna Donne'a - oblicza Boga zakodowane w układach tekstu.
 3. Old Masters in New Interpretations (second edition) ˗ Rediscovering Shakespeare, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, 2016, referat: William Shakespeare and John Donne - the extent of mutual influences.
 4. Old Masters in New Interpretations. International Conference of Young Researchers, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, 2015, referat: Reflections upon Holy Sonnets and Songs and Sonnets by J. Donne.
 5. „MIĘDZY SŁOWAMI, MIĘDZY ŚWIATAMI" nt. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Filologii Angielskiej UWM wOlsztynie, 2014, referat: Konstrukcja i sens w poezji
  J. Donne'a ˗ translatorskie wyzwania i (nie)uświadomione rezygnacje w obliczu metafizycznego przekazu.
 6. Early Britain „Okres wczesnonowożytny w Wielkiej Brytanii: Pomiędzy zmianą i kontynuacją", Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2014, referat: Poezja Johna Donne'a ˗ tradycja i nowatorstwo.
 7. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Filozoficzne aspekty literatury", Lublin 25 października 2019, organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Fundacja Tygiel, referat: XVI/XVII-wieczny makrokosmos zakodowany w układzie dwunastu Sonetów świętych.

Udział w innych konferencjach/szkoleniach (bez referatu)

 1. Szkolenie pt. „Formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi", 27.09.2019, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Olsztyn.
 2. Szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych Let it go. How to make your students active agents of their learning, 10.09.2019, Instytut Rozwoju Nauczycieli, Macmillan Polska.
 3. Szkolenie z zakresu zasobów bazy ScienceDirect, 4.06.2019, Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie.
 4. Szkolenie dla wnioskodawców projektów Narodowego Centrum Nauki, 21.03.2019, Biuro ds. Nauki UWM w Olsztynie, we współpracy z Narodowym Centrum Nauki.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa: Joseph Conrad. Twixt Land and Sea, 17-18.11.2017.
 6. Warsztaty szkoleniowe: Intensive Teacher Training Seminar: Sounds Good - pronunciation in the modern English classroom,2013, organizator: Macmillan Education Polska.
 7. Konferencja metodyczna dla nauczycieli: A Fresh Look! For Our Classrooms, 2010, organizator: Pearson Longman w Olsztynie.
 8. Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Education Testing Service w Polsce, 2010, Olsztyńska Szkoła Biznesu.

Wypromowane prace licencjackie:

 1. The Portrayal of the Main Character in Dolores Claiborne by Stephen King.
 2. The Shaping of the Antihero in J. D. Salinger's The Catcher in the Rye.
 3. Characterization of Bilbo Baggins in The Hobbit or There and Back Again by J.R.R. Tolkien.
 4. Characterization of Ebenezer Scrooge in A Christmas Carol by Charles Dickens.
 5. The Portrayal of a Schizophrenic Character in Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray.
 6. "Truth in Li(f)e." Orlando by Virginia Woolf as a Phantasmagorical Biography.
 7. Techniques of Characterization in Mrs Dalloway by Virginia Woolf.
 8. The Image of a Girl as Presented in Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery.
 9. From Love to Strangeness - The Relationship Between the Main Characters in Where She Went by Gayle Forman.
 10. The Portrayal of a Socially Maladjusted Protagonist in Cormac McCarthy's Child of God.
 11. The Shaping of the Protagonist in Carrie by Stephen King.
 12. Characterization of Winston Smith in Nineteen Eighty-Four by George Orwell.
 13. Techniques of Characterization in Stephen King's Misery.
 14. Techniques of Characterization in Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll.           

Zainteresowania

Opowiadania Katherine Mansfield, wybrane dziedziny biologii (fizjologia i anatomia człowieka, genetyka), wędrówki piesze, jazz, film detektywistyczny, film science fiction.