PRACOWNICY
dr Joanna Łozińska

 

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

adiunkt

Pracownia Jęzkonawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 209

telefon: 89 5246510

e-mail: joanna.lozinska@uwm.edu.pl

konsultacje

 

 

 

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

1996 uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu. Tytuł pracy magisterskiej Metaphors in risk-related proverbs. A comparative study. Promotor pracy magisterskiej prof. dr hab. Aleksander Szwedek
2003 - 2004 trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego; praca dyplomowa z zakresu translatoryki w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu.
2010 nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Temat rozprawy doktorskiej: Acquisition of dynamic senses of prepositions. A cognitive linguistic study. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Górska, Uniwersytet Warszawski Recenzenci: prof. dr hab. Maria Dakowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Magdalena Smoczyńska (Uniwersytet Jagielloński)
1998-2010 praca w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie, kierownik specjalności Język Angielski
2007-2010 asystent w Katedrze Filologii Angielskiej UWM
od 1 VII 2010 adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej UWM

 

Stypendia i staże zagraniczne

2015/2016 dziesięciomiesięczny staż w Rosji w ramach grantu Aurora Erasmus Mundus

2010 miesięczny pobyt w Cambridge, stypendium fundacji Corbrigde

2007 dwutygodniowe stypendium na Uniwersytecie w Hamburgu, opiekun naukowy prof. G. Radden
1996 trzymiesięczne stypendium Rotary Club, University of Winnipeg, Kanada


Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:

 • PNJA
 • proseminarium
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie
 • tłumaczenia ustne i pisemne
 • językoznawstwo kognitywne

 

Działaność naukowa

Zainteresowania badawcze
Opis leksykalizacji przestrzeni i ruchu w polskim, rosyjskim i angielskim za pomocą narzędzi językoznawstwa kognitywnego.

Monografie:

 1. Joanna Łozińska, Motion as a Driving Force in the Acquisition of Polish Spatial Terms, Olsztyn, 2013, 138, ISBN 978-83-7299-865
 2. Łozińska Joanna, Path and Manner Saliency in Polish in Contrast with Russian. A Cognitive Linguistic Study, Leiden: Brill, 2018, 234, 1879-5412

 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Łozińska, Joanna. 2008. "Acquisition of locative expressions in Polish from the cognitive perspective." In Puppel, Stanisław and Marta Bogusławska-Tafelska (eds.) New Pathways in Linguistics. Olsztyn, Instytut Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 165-189,
 2. Łozińska, Joanna. 2007. "Motywacja językowa jako czynnik ułatwiający uczenie się języka obcego".  In Kardela, Henryk and Tomasz Zygmunt (eds.) Rola Językoznawstwa w Metodyce Nauczania Języków Obcych. Chełm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 167-176.
 3. Iwona Góralczyk, Joanna Łozińska, Robert Lee, Old English patterns with self. Evidence from the Anglo-Saxon Chronicle, Manuscript A, Acta Neophilologica, 15/2, 2013, 43-52
 4. Joanna Łozińska, Polish and English locative expressions - an overview, Acta Neophilologica, 15/2, 2013, 53-63
 5. Joanna Łozińska, Iwona Góralczyk, Motion events and children's sensitivity to animacy. A correspondence analysis, w: Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, red. Kiklewicz A. and  Uchwanowa-Szmygowa I., Olsztyn, 2015, 167-176, 978-83-61605-70-6
 6. Iwona Góralczyk , Joanna Łozińska,, Without, in between and beyond words: Vp ellipsis and pragmatic inferences, w: Towards the Ecology of Human Communication, red.  Marta Bogusławska Tafelska, Anna Drogosz, -, 2015, ,
 7. Joanna Łozińska, Prefix po- in acquisition from a cognitive linguistic perspective, Prace Językoznawcze, XVIII/1, 2016, 103-109
 8. Góralczyk, Iwona; Joanna Łozińska, The conceptual structure of reflexivity in The Anglo-Saxon Chronicle, Manuscript E, w: Studies in Lexicogrammar, red. Drożdż, Grzegorz, Amsterdam/ Philadelphia, 2016, 161-172,  9789027266668
 9. Łozińska Joanna, Middle aspect of po-prefixed Polish verbs of motion, Scando-Slavica, 63, 2017,  60-71
 10. Łozińska Joanna, Attention in Polish constructions coding motion by means of prefix po-, Prace Językoznawcze (Olsztyn), 19, 2017,  169-177
 11. Łozińska Joanna, Góralczyk Iwona, Axiology of Polish motion verbs. A cognitive study, w: Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. III : perspektywa językoznawcza, red. redakcja naukowa Aleksander Kiklewicz, Jolanta Piwowar, Olsztyn, 2017,  73-81,
 12. Łozińska Joanna, Pietrewicz Barbara, Lexicalisation of vertical motion. A study of three satellite-framed languages, Cognitive Studies/ Études cognitives, 18, 2018,  1-13
 13. The expression of path in three satellite-framed languages. A cognitive study of Polish, Russian, and English, Jezikoslovlje, 20, 2019,  31-61.

 

Wypromowane prace licencjackie

2010/2011

 1. Categorization of real objects by young children in the view of cognitive linguistics
 2. A cognitive approach to the analysis and interpretation of poetic texts based on the selected examples
 3. Metaphors in advertisements of cosmetics in official cosmetic websides and women's magazines: A cognitive linguistic analysis
 4. Comparison of the English senses of the preposition to and the Polish preposition do 'to'. A cognitive linguistic study
 5. Metaphors of love, sex and relationships in men's magazines
 6. Body parts. The English noun head and the Polish noun głowa 'head' as the polysemous words: A cognitive linguistic analysis
 7. Cognitive analysis of selected metaphors in the Bible
 8. Teaching phrasal verbs in junior high school by means of image schemas
 9. Metaphors in the Bible. A Cognitive Linguistic Analysis
 10. Metaphors in politics. A cognitive view

2011/2012

 1. Natural disasters as a target domain
 2. Metaphors of men, women and their relationships in the series Sex and the City
 3. A cognitive linguistic investigation into the use of metaphors in political speeches
 4. Acquisition of English interrogative structures in the view of Cognitive Linguistics
 5. Cognitive view on the age factor in Second Language Acquisition
 6. Language of a murderer. Metaphors of a crime scene, a murderer, a victim and a homicide in the American TV series "Dexter"
 7. A cognitive study of the temporal relativity in nature vs. nurture
 8. A cognitive analysis of love poems
 9. Metaphors and metonymies in Jamie Oliver's food-focused television shows. A cognitive analysis
 10. Metaphors of politics in the autobiography of Tony Blair - cognitive approach
 11. Semantic network of the English verb to put: A cognitive linguistic analysis

2012/ 2013

 1. Metaphors of relationship in psychological articles. A cognitive linguistic analysis
 2. Metaphors in the novel Trainspotting by Irvine Welsh and its film adaptation
 3. First language acquisition from the perspective of generative and cognitive linguistics
 4. Metaphors of nature in National Geographic magazine articles. A cognitive approach
 5. Depression and aspects of the illness in Darkness Visible by William Styron. A cognitive view
 6. Metaphors of rape and aspects of rape encounter in the book After Silence. Rape and My Journey back by Nancy Venable Raine
 7. Metaphors and metonymies of prisoners' language in selected British and American films.
 8. Cognitive analysis of metaphors of medicine in Grey's Anatomy TV series
 9. A bibliography as a key to understanding metaphors and metonymies in works of art

2013/2014

 1. Differences in categorization based on age. A cognitive linguistic study
 2. Analysis of metaphors in Polish and English proverbs about troubles, misfortunes and loss
 3. Metaphors in Inception by Christopher Nolan
 4. Metaphors of life in Paulo Cohelo's The Alchemist
 5. Human being and the body parts as source and target domains in The Little White Bird and Peter Pan by J.M Barrie. A cognitive analysis
 6. Metaphors in the novel Forrest Gump by Winston Groom and its film adaptation
 7. Music as a source and target domain in Chronicles, Volume One by Bob Dylan
 8. Tennis metaphors in Open by Andre Agassi
 9. Cognitive analysis of metaphors and metonymies in the metalcore lyrics
 10. Overextension of word meaning in first language acquisition
 11. Metaphorical conceptualizations in Keith Richards' autobiography Life

 

2016/2017

 1. Metaphors of life and love in Lolita by Vladimir Nabokov. A cognitive linguistic study
 2. Fictive motion in the descriptions of the method of loci. A cognitive analysis of the lexicalization patterns of path and manner
 3. Metaphors of crime in Breaking Bad. A cognitive linguistic study
 4. Metaphors of emotions evoked by dance. A cognitive analysis of blogs' language
 5. Characters' personalities reflected in metaphors used by them in House of Cards. A cognitive linguistic study
 6. Multimodal metaphors in pictorial advertising and TV commercials. A cognitive linguistic study
 7. Horizontal vs. vertical motion in English and Polish. Cognitive analysis of elicited data
 8. Lexicalization of motion events by Polish and English speakers. A cognive comparative study
 9. Lexicalization of motion events in English and Polish adventure books. A cognitive comparative study
 10. Metaphors before and after the American elections. A comparative cognitive study of linguistic data from press articles
 
2019/2020

 1. Technology as a target domain: A cognitive linguistic analysis of modern mass media
 2. Metaphors connected with self-development in Brian Tracy's books. A cognitive linguistic study
 3. Conceptual metaphors and metonymies in Donald Trump's speeches in the year 2019. A cognitive linguistic study
 4. Metaphors of depression in blogs. A cognitive linguitic study
 5. Metaphors and metonymies connected with ecology in the speeches of activists, politicians as well as in the social campaigns. A cognitive linguistic study
 6. Metaphors of mental disorders in psychological articles and social campaigns. A cognitive linguistic study
 7. Metaphors and metonymies in the film Big Fish. A cognitive linguistic study
 8. Medicine as a target domain in The Good Doctor TV series. A cognitive linguistic study
 9. Food as a source domain in Polish and English idioms and proverbs. A cognitive contrastive study
 10. Speech as a target domain in modern left leaning mass media. A cognitive linguistic study
 11. Conceptual metaphors and metonymies in the animated film Zootopia. A cognitive linguistic study

 

Wypromowane prace magisterskie

2017/2018

1. Vertical and horizontal motion in Polish and English novels. A cognitive linguistic analysis
Ruch wertykalny i horyzontalny w polskich i angielskich powieściach. Analiza w perspektywie językoznawstawa kognitywnego

2.Factive, fictive and metaphorical motion in Victorian Gothic novels. A cognitive linguistic study
Ruch rzeczywisty, fikcyjny i metaforyczny w powieściach epoki wiktoriańskiej. Analiza w perspektywie językoznawstwa kognitywnego

3.Metaphors of murderers. Cognitive analysis of multimodal metaphors based on selected films
Metafory morderców. Analiza kognitywna metafor multimodalnych oparta na wybranych filmach

4. Functions of metaphors in selected animated films - a cognitive linguistic study
Funkcje metafor w wybranych filmach animowanych - analiza w perspektywie językoznawstwa kognitywnego

5.Multimodality of anti-drug campaigns. A cognitive linguistic study
Multimodalność w kampaniach antynarkotykowych. Analiza w perspektywie językoznawstwa kognitywnego

6. Metaphors of TEACHING used by tutors, teachers and students. A cognitive linguistic study
Metafory nauczania używane przez metodyków, nauczycieli i uczniów w ujęciu językoznawstwa kognitywnego

7. Why is the metaphor HUMAN BEING IS AN ANIMAL so pervasive in films of various decades? A cognitive study of multimodal metaphor
Dlaczego metafora CZŁOWIEK TO ZWIERZĘ jest wszechobecna w filmach z róznych dekad? Analiza kognitwna metafor multimodalnych

8.Waking sleeping metaphors. A cognitive analysis of multimodal metaphors of illness in TED-Ed videos.
Budzenie śpiących metafor. Analiza kognitywna metafor multimodalnych chorób w filmikach TED-Ed

9.  Manipulative power of multimodal metaphors in shoe advertisments and commercials - a cognitive linguistic study
Siła manipulacji metafor multimodalnych w reklamach butów - analiza językoznawczo-kognitywna

10.Fictive motion in Polish in comparison with English. An experimental and corpus-driven study
Ruch fikcyjny w języku polskim w porównaniu z językiem angielskim. Analiza w oparciu o eksperymenty i korpus językowy

11.Conceptualisation of MAN as a source and target domain in science-fiction films. A cognitive analysis of multimodal metaphors
Człowiek jako domena źródłowa i docelowa w filmach science-fiction. Kognitywna analiza metafor multimodalnych

12.Axiological value of multimodal metaphors of fire in selected films. A cognitive study
Aksjologia metafor multimodalnych ognia w wybranych filmach. Studium kognitywne

13. Conceptualization of GOOD and BAD in selected films. A cognitive study
Konceptualizacja dobra i zła w wybranych filmach. Studium kognitywne

14.Metaphors in the graphic novel Blankets. A cognitive analysis
Metafory w powieści graficznej Blankets. Analiza kognitywna

15. Drug commercials and anti-cancer camapigns. Manipulative power of multomodal metaphors
Reklamy leków i kampanie antyrakowe. Siła manipulacji metafor multimodalnych

16. Analysis of car commercials in cognitive linguistic perspective.
Analiza reklam samochodów w perspektywie lingwistyki kognitywnej.