PRACOWNICY
dr Iwona Góralczyk

 

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

adiunkt

Pracownia Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 210

telefon: 89 5246515

e-mail: iwona.goralczyk@uwm.edu.pl

konsultacje

Stopnie naukowe i zawodowe:

1989  Stopień naukowy magistra filologii angielskiej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca magisterska: Words of fear in English. A componential analysis

Promotor: prof. dr hab. Henryk Kardela

2007 Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca doktorska: The complement clause scene. A cognitive grammar account of indicative THAT clauses in Polish and English.

Promotor: prof. dr hab. Henryk Kardela

 

Przebieg pracy zawodowej

1992 Lektor, a następnie asystent w kolejnych jednostkach organizacyjnych filologii angielskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (od 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

2007 Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej

 

Stypendia i pobyty badawcze

 • 1996-dwutygodniowy pobyt badawczy (kwerenda biblioteczna) na Uniwersytecie Oksfordzkim  w Oxfordzie, Wielka Brytania
 • Stypendium: British Council Scholarship programme  for teacher trainers
 • 1999-tygodniowy pobyt badawczy (kwerenda biblioteczna) na Uniwersytecie w Oulu, Finlandia
 • Stypendium: Tempus-Duet exchange programme for teacher trainers
 • 2012- miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania; Stypendium Clifford and Mary Corbridge Trust
 • 2013-miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania
 • Stypendium Clifford and Mary Corbridge Trust

 

Działalność dydaktyczna:

Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych:

Wykłady i ćwiczenia specjalistyczne:

 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Proseminarium
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Gramatyka opisowa: składnia i morfologia (wykłady i ćwiczenia)
 • Gramatyka opisowa: semantyka (wykłady i ćwiczenia)
 • Czytanie tekstów źródłowych
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Historia języka angielskiego
 • Pisanie tekstów naukowych

 Ćwiczenia z Praktycznej Nauki Języka

 • Gramatyka praktyczna
 • Gramatyka tekstu
 • Czytanie

Zakres tematyczny wypromowanych prac licencjackich i magisterskich (około 100 prac licencjackich i magisterskich):

Analiza konstrukcji gramatycznych i morfologicznych w języku angielskim; język figuratywny: metonimia i metafora; wpływ metonimii na własności gramatyczne konstrukcji; dyskurs sportowy, polityczny, modowy, kulinarny, etc.  

Zakres tematyczny: zagadnienia aktualnie podejmowane w dyspucie publicznej w krajach anglojęzycznych (powszechny dostęp do broni, narkomania, kampania prezydencka D. Trumpa, Brexit, terroryzm, język forów LGBTQ,  mowa nienawiści, feminizm, integralność społeczeństwa, alkoholizm, ubóstwo, uchodźcy) oraz inne kulturowo istotne zjawiska (blogi poświęcone chorobie, macierzyństwu, kulinarne, język reklamy np. kosmetyków, moda, oprawy stadionowe i język kibiców piłki nożnej; wybrane zagadnienia dotyczące języka filmów i seriali).

 

 

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze

 • Składnia, semantyka i morfologia języka angielskiego i polskiego
 • Składnia i semantyka języka staroangielskiego
 • Dyskurs polityczny
 • Metonimia konceptualna
 • Językoznawstwo kognitywne

Publikacje:

Monografie:

 1. Góralczyk, Iwona. (2009) The complement clause scene. A cognitive grammar account of indicative THAT clauses in Polish and English. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Rozdziały w monografiach:

 1. Góralczyk, Iwona. (2008) "The infinitival complement clause scene from a Cognitive Grammar perspective". Stanisław Puppel & Marta Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii UWM, 141-164. 
 2. Góralczyk, Iwona. (2009) "On finite complement clause complementizers in English and Polish from a universalist perspective". Stanisław Puppel & Marta Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii UWM, 141-157.
 3. Góralczyk, Iwona. (2010) "Calling a spade a spade in aphasia. On similarity". Stanisław Puppel & Marta Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii UWM, 75-99.
 4. Góralczyk, Iwona. (2011) "The grammar of (negative) emotions". Stanisław Puppel & Marta Bogusławska-Tafelska (red.) New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii UWM, 67-87.
 5. Góralczyk, Iwona. (2011) "Kontekst a relacja podobieństwa w akwizycji języka pierwszego". Iwona Matusiak-Kempa & Sebastian Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 36-42.
 6. Góralczyk, Iwona. (2012) "Mimesis in reporting speech. A cognitive linguistic analysis of the narration in Wojciech Kuczok's Gnój". Alina Kwiatkowska  (red.) Łódź Studies in Language. Texts and minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Frankfurt am Main: Peter Lang, 103-115.
 7. Łozińska, Joanna & Iwona Góralczyk. (2015) "Motion events and children's sensitivity to animacy. A correspondence analysis". Aleksander Kiklewicz & Irina Oukhvanowa-Shmygowa (red.), Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 167-176.
 8. Góralczyk, Iwona. (2015) "Zaśmiał się śmiechem, który nie budził zaufania. Analiza schematu konstrukcyjnego w świetle gramatyki kognitywnej". Iwona Kosek, Renata Makarewicz & Katarzyna Zawilska (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V: Frazeologizmy. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej UWM, 56-64.
 9. Góralczyk, Iwona. & Joanna Łozińska-Bastek. (2015) "Without, in between and beyond words: VP ellipsis and pragmatic inferences". Marta Bogusławska-Tafelska & Anna Drogosz (red.), Towards the ecology of human communication. Cambridge Scholars Publishing, 117-128.  
 10. Góralczyk, Iwona & Joanna Łozińska-Bastek.  (2016) "The conceptual structure of reflexivity in Anglo-Saxon Chronicle, Manuscript E". Grzegorz Drożdż (red.) Studies in lexicogrammar, John Benjamins, 161-172.
 11. Łozińska Joanna & Iwona Góralczyk. (2017) "Axiology of Polish motion verbs. A cognitive study." Aleksander Kiklewicz & Jolanta Piwowar (red.) Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce III: perspektywa językoznawcza,. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 73-81.

 Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. Góralczyk, Iwona. (2001) "He wormed his way out of trouble. A constructional analysis".  Acta Neophilologica III: 47-54.
 2. Góralczyk, Iwona. (2002) "Construction and a dictionary entry". Acta Neophilologica IV: 29-34.
 3. Góralczyk, Iwona. (2003) "That Complement Clauses in English". Acta Neophilologica V: 33-42.
 4. Góralczyk, Iwona. (2010) "Weź, pokochaj smoka. The wziąć construction in Polish: a Construction Grammar analysis".  Prace Językoznawcze: 89-104.
 5. Góralczyk, Iwona, Joanna Łozińska-Bastek & Robert Lee. (2013) "Old English patterns with self. Evidence from the Anglo-Saxon Chronicle, Manuscript A". Acta Neophilologica 15/2: 43-52.
 6. Góralczyk, Iwona & Robert Lee. (2015) ""Gode to lofe 7 him selfum ecre hæle" Pronouns with self in reflexive usage in the Anglo-Saxon Chronicle, Manuscript E". Prace Językoznawcze XVII/3: 41-53.
 7. Góralczyk, Iwona. (2016) "Prezes wszystko mogę Kaczyński. Sekundarne użycia antroponimów w przedwyborczym dyskursie politycznym". Prace Językoznawcze XVIII/3, str. 55-63.
 8. Góralczyk Iwona & Joanna Paszenda. (2017) 'The proper name Misiewicz as nomen appellativum in the curreent political discourse in Poland". Acta Neophilologica 19/2: 65-76.
 9. Paszenda Joanna & Iwona Góralczyk. (2018) ) "Metonymic motivations behind paragonic uses of proper names in political discourse: cognitive linguistic approach". Linguistica Silesiana 39: 211-235.

 

Artykuły w recenzji:

 1. Góralczyk Iwona & Joanna Łozińska. On selected aspects of directives in clausal yoga instructions in Polish and Russian
 2. Łozińska Joanna & Iwona Góralczyk. Individualism ‒ collectivism and the selection of the pronominal subject in yoga instructions in Polish and Russian
 3. Góralczyk Iwona & Joanna Paszenda. Proper names as derivational bases of common nouns in the current political discourse in Poland

 

Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (z referatem):

2019

 1. SLS-14 The Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society, Uniwersytet w Poczdamie, 11-13.09.2019; Poczdam, Niemcy
 2. 13.09.2019 Collectivism and individualism of a society as a factor determining the form of a directive. A cross-linguistic study of yoga discourse in Polish and Russian.
 3. LD 2019 Discourse and Persuasion 3.0 Identities in a Hybrid and Multimodal worlds; Uniwersytet w Saragossie, 24-27.09.2019 Saragossa, Hiszpania.
 4. 27.09.2019; „Kaczyński próbuje orbanizować Polskę" 'Kaczyński is trying to Orba-ize Poland' Prof. Timothy Garton Ash. On verbal derivatives based on proper names in current political discourse in Poland and their persuasive function"
 5. 27.09.2019; Societal power relations reflected in the intensity of Polish and Russian directives used in yoga discourse"

2018

 1. Językoznawstwo kognitywne w 2018. Poznań 24-26.09.2018
 2. 24.09.2018 Form-function interface in yoga instructions in Polish and Russian,  współautor Joanna Łozińska
 3. 26.09.2018 Kłamczyński and Donald-nic-nie-mogę Tusk Expressive novel uses of personal proper names in political discourse in Poland, współautor Joanna Paszenda
 4. AELCO XI International conference of the Spanish Cognitive Linguistics Association Cordoba, Spain 17-19.10.2018
 5. 17.10. 2018 A cross-linguistic perspective on clausal yoga instructions in Polish and Russian, współautor Joanna Łozińska
 6. 17.10.2018 Direct speech modification of personal proper names in the current political discourse in Poland, współautor Joanna Paszenda

2017

 1. Językoznawstwo kognitywne w 2017. Rzeszów 21-23.09.2017
 2. 21.09.2017, Morphological neologisms in the current political discourse: conceptual motivations and expressive functions, współautor Joanna Paszenda
 3. 22.09.2017 Individualism-collectivism and (inter)subjectification in the language of yoga instructions in Polish and Russian, współautor Joanna Łozińska
 4. FTL3, The Third International Symposium on Figurative Thought and Language
 5. Osijek, Croatia, 26-28. 04.2017
 6. 26.04.2017 #Misiewicze.pl Proper nouns in Polish current political discourse, współautor Joanna Paszenda

2016

 1. Językoznawstwo Kognitywne w roku 2016. Olsztyn, 22-24.09.2016
 2. 24.09.2016 Nominal forms in Old English and their functions in the written narrative type of text]
 3. Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna, Olsztyn 17-18.11.2016
 4. 17.11.2016 Axiology of Polish motion verbs , współautor Joanna Łozińska

2015

 1. ICLC13 International Cognitive Linguistics Conference 13, Newcastle, UK 20-25.07.2015
 2. 21.07.2015 On the acquisition of null subjects in Polish. A correspondence analysis
 3. Językoznawstwo Kognitywne w 2015, Lublin 24-26.09.2015
 4. 25.09.2015, Viewing arrangement in null subject clauses in Polish
 5. Onomastyka medialna, Olsztyn 22-23.10.2015
 6. 22.10.2015, Prezes Wszystko-mogę Kaczyński. O nazwach własnych, paragonach i eponimach w dyskursie politycznym

2014

 1. Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji naukowych IV Międzynarodowy Okrągły Stół ds. problematyki dyskursu, Olsztyn 25-28.06.2014
 2. 24.06.2014, Rozwój siatki semantycznej przyimka DO w procesie akwizycji języka. Analiza wieloczynnikowa, współautor Joanna Łozińska
 3. Lislac3 Linguistic snapshots: language and cognition 3"Explorations in lexico-grammar" Sosnowiec, 16-17.05.2014
 4. 17.05.2014, Reflexivity in Anglo-Saxon Chronicle, manuscript E. A multifactorial Feature Analysis, współautor Joanna Łozińska
 5. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V.  Olsztyn 21-22.05.2014
 6. 21.05.2014, Mechanizmy i funkcje redundancji w konstrukcjach verbo-nominalnych

 

Warsztaty szkoleniowe

 • Lectures in Cognitive Grammar by R. Langacker, tygodniowe warsztaty szkoleniowe,  Lublin UMCS; 2011
 • Olsztyn Summer School in Linguistics by G. Radden, tygodniowe warsztaty szkoleniowe, Olsztyn, UWM; 2011

Organizacja konferencji

 • Konferencja krajowa: Cognitive linguistics in 2016 (współorganizator); 22-24 września 2016