Kształcenie na Wydziale

STUDIA STACJONARNE - PLANY STUDIÓW
Ekonomia stopnia pierwszego
Ekonomia stopnia drugiego
Zarządzanie pierwszego stopnia
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie LOGISTYKA
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie MARKETING I ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia
STUDIA NIESTACJONARNE - PLANY STUDIÓW
Ekonomia pierwszego stopnia
Ekonomia drugiego stopnia
Zarządzanie pierwszego stopnia
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie LOGISTYKA
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie MARKETING I ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Zarządzanie drugiego stopnia w zakresie ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Ekonomia studia pierwszego stopnia
Ekonomia studia drugiego stopnia
Zarządzanie studia stopnia pierwszego
Zarządzanie studia stopnia drugiego
Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stopnia pierwszego
POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Wewnętrzny system zapewniania jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie
Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur prowadzenia badań ankietowych
Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów
Zespół ds. Zapewniania Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uchwała Nr 31/06/13 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
Procedura rekrutacji na studia drugiego stopnia
Procedura badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”
Procedura badania ankietowego „Opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie”
Procedura badania ankietowego „Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie”
Procedura oceny nauczycieli akademickich i doktorantów przez studentów

Procedura oceny realizacji zajęć prowadzonych samodzielnie przez doktorantów oraz współuczestnictwa doktorantów w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Procedura dyplomowania
Procedura weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia
Uchwała Nr 508 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
Zarządzenie nr.5/2014 w sprawie: określenia zakazanych form zachowania studentów, doktoratów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń
Zarządzenie nr.106/2013 w sprawie: określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”
Zarządzenie nr.118/2013 w sprawie: określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”
Sprawozdanie z prac Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych w roku akademickim 2012/13

Raporty i sprawozdania:

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego  „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego  „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego„ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014