Kształcenie na Wydziale

STUDIA STACJONARNE
Ekonomia stopnia pierwszego
Ekonomia stopnia drugiego
Zarządzanie stopnia pierwszego
Zarządzanie drugiego stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia
STUDIA NIESTACJONARNE
Ekonomia studia pierwszego stopnia
Zarządzanie studia pierwszego stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia
Ekonomia studia pierwszego drugiego
Zarządzanie stopnia drugiego
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Ekonomia studia pierwszego stopnia
Ekonomia studia drugiego stopnia
Zarządzanie studia stopnia pierwszego
Zarządzanie studia stopnia drugiego
Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stopnia pierwszego
POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Wewnętrzny system zapewniania jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie
Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur prowadzenia badań ankietowych
Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów
Zespół ds. Zapewniania Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uchwała Nr 31/06/13 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
Procedura rekrutacji na studia drugiego stopnia
Procedura badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”
Procedura badania ankietowego „Opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie”
Procedura badania ankietowego „Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie”
Procedura oceny nauczycieli akademickich i doktorantów przez studentów

Procedura oceny realizacji zajęć prowadzonych samodzielnie przez doktorantów oraz współuczestnictwa doktorantów w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Procedura dyplomowania
Procedura weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia
Uchwała Nr 508 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
Zarządzenie nr.5/2014 w sprawie: określenia zakazanych form zachowania studentów, doktoratów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń
Zarządzenie nr.106/2013 w sprawie: określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”
Zarządzenie nr.118/2013 w sprawie: określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”
Sprawozdanie z prac Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych w roku akademickim 2012/13

Raporty i sprawozdania:

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego  „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego  „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego„ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014