okładka książkiPolityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci

redakcja: Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Krzysztof Żęgota

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 182.

ISBN 978-83-89559-55-5

 

Spis treści:

Od autorów

Marcin Kazimierczuk: Prawne aspekty polityki pomnikowej w odniesieniu do miejsc pamięci związanych z obecnością armii radzieckiej w Polsce

Maciej Nawacki: Granice karalności znieważenia komunistycznych pomników

Krzysztof D. Szulborski: Czynniki kształtujące postawy wobec rosyjskich i radzieckich cmentarzy wojennych i wojskowych na Warmii i Mazurach

Геннадий Кретинин, Евгений Маслов, Денис Миронюк: Формирование мемориально-монументального ландшафта памяти в Калининградской области Российской Федерации

Krzysztof Żęgota: Polityka pomnikowa jako element tożsamości i świadomości historycznej: przykład Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

Marcin Chełminiak: Geneza stosunków polsko-rosyjskich po 1989 roku – poziom międzyrządowy i transgraniczny

Tomasz Bojarowicz: Polityka historyczna – czynnik scalający czy polaryzujący polskie społeczeństwo?

Denis Mironyuk, Krzysztof Żęgota: Działalność Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych na rzecz przezwyciężania różnic w ocenie historii stosunków polsko-rosyjskich: geneza – przebieg współpracy – osiągnięcia

Patrycja Jarząbek-Krysiak: Aktywność wybranych polskich i rosyjskich grup rekonstrukcji historycznych w mediach społecznościowych na przykładzie portali Facebook i VKontakte

Aneks

Noty o autorach

okładka książkiRyszard Korzeniowski

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 480.

ISBN 978-83-89559-75-3

 

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1.1. Powstawanie zarządzania kryzysowego w Polsce

1.2. Akty prawne regulujące proces zarządzania kryzysowego

1.3. Zagrożenia ludzi, mienia, środowiska i infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych

1.4. Pojęcie i istota kryzysu oraz sytuacji kryzysowej

1.5. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

okładka książkiKaliningrad: its internal and external issues

ed. by Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski

INP UWM, Olsztyn 2016, pp. 224.

ISBN 978-83-89559-68-5

 

 

Table of Contents [pdf]

 

okładka książkiWojciech Tomasz Modzelewski

Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej.

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 416

ISBN 978-83-89559-76-0

W prezentowanej pracy, w oparciu o najnowsze ustalenia teoretyczne, podjęto próbę kompleksowego ujęcia aktywności zagranicznej polskich regionów, w szczególności województw z Polski Wschodniej, ukazując także jej wymiar praktyczny, tj. przykłady uznane za reprezentatywne. Wobec widocznego w literaturze światowej i polskiej braku jednoznacznych rozstrzygnięć terminologicznych w zakresie poruszanych tematów badawczych, w pracy dokonano zabiegu wprowadzenia wiodącej kategorii „paradyplomacja” na określenie wszelkich form aktywności międzynarodowej jednostek terytorialnych, w tym regionów. Realizacja przyjętego celu badawczego, w zamierzeniu autora, ma być wkładem do dyskursu naukowego nad fenomenem paradyplomacji oraz ma wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim. Jest to bowiem pierwsza monografia z tego zakresu w Polsce, podejmująca tak ujęty, aktualny problem badawczy, istotny z punktu widzenia teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Polski.

Spis treści {pdf}

okładka książkiPartie polityczne i ich liderzy we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia politologiczne

red. Waldemar Tomaszewski, Marcin Chełminiak

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 168.

ISBN 978-83-89559-77-7

 

okładka książkiWładza z perspektywy historycznej, prawnej i społecznej

red. Tomasz Bojarowicz, Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 214.

ISBN 978-83-89559-80-7