okładka książkiKaliningrad: its internal and external issues

ed. by Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski

INP UWM, Olsztyn 2016, pp. 224.

ISBN 978-83-89559-68-5

 

 

Table of Contents [pdf]

 

okładka książkiWojciech Tomasz Modzelewski

Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej.

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 416

ISBN 978-83-89559-76-0

W prezentowanej pracy, w oparciu o najnowsze ustalenia teoretyczne, podjęto próbę kompleksowego ujęcia aktywności zagranicznej polskich regionów, w szczególności województw z Polski Wschodniej, ukazując także jej wymiar praktyczny, tj. przykłady uznane za reprezentatywne. Wobec widocznego w literaturze światowej i polskiej braku jednoznacznych rozstrzygnięć terminologicznych w zakresie poruszanych tematów badawczych, w pracy dokonano zabiegu wprowadzenia wiodącej kategorii „paradyplomacja” na określenie wszelkich form aktywności międzynarodowej jednostek terytorialnych, w tym regionów. Realizacja przyjętego celu badawczego, w zamierzeniu autora, ma być wkładem do dyskursu naukowego nad fenomenem paradyplomacji oraz ma wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim. Jest to bowiem pierwsza monografia z tego zakresu w Polsce, podejmująca tak ujęty, aktualny problem badawczy, istotny z punktu widzenia teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Polski.

Spis treści {pdf}

okładka książkiPartie polityczne i ich liderzy we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia politologiczne

red. Waldemar Tomaszewski, Marcin Chełminiak

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 168.

ISBN 978-83-89559-77-7

 

okładka książkiWładza z perspektywy historycznej, prawnej i społecznej

red. Tomasz Bojarowicz, Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 214.

ISBN 978-83-89559-80-7

 

 

Samorząd terytorialny we współczesnej Europie. Teoria i praktyka funkcjonowania

red. Teresa Astramowicz-Leyk i Arkadiusz Żukowski

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 276

ISBN: 978-83-89559-72-2

Spis treści:

Słowo od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wstęp (Teresa Astramowicz-Leyk, Arkadiusz Żukowski)

Alfred Lutrzykowski: Polski samorząd terytorialny na tle zachodnioeuropejskich standardów

Teresa Astramowicz-Leyk: Europejskie wyznaczniki samorządu lokalnego

Wojciech Kotowicz: Polityczna regionalistyka jako metoda badawcza jednostek samorządu terytorialnego

Degefe Kebede Gemechu: The role of the Assembly of European Regions (AER) towards interregional development and cooperation in Europe

Svitlana Levytska: Sustainable regional economics as a result of administrative-territorial reform in Ukraine: accounting and managerial approaches

Ligita Simanskiene, Erika Zuperkiene, Aurimas Zuperka: Local communities in Klaipeda region: did they succeeded?

Ihor Hurnyak, Oleksandra Struk: Virtual status of local communities in Ukraine: the negative dynamics of changes

Arkadiusz Żukowski: Jednomandatowe okręgi wyborcze - perspektywa globalna i lokalna

Stanisław Bułajewski: Funkcjonowanie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w polskim systemie wyborczym

Teresa Sasińska-Klas: Wybory samorządowe w Polsce 2014 roku w świetle badań opinii publicznej

Monika Renata Chmielińska: Wybory samorządowe w Hiszpanii w 2015 roku

Mykola Buchyn: Transformation of legislation on local elections 2015 in Ukraine: Peculiarities and problems of implementation

Halyna Ihnatiuk: Characteristic features of the local elections 2015 in Ukraine: Politological science analysis as exemplified by Lviv

Tomasz Bojarowicz: Rola samorządu terytorialnego w Polsce w likwidacji zróżnicowania regionalnego

Robert Gawłowski: Relacje rząd-samorząd terytorialny na przykładzie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Tomasz Gajowniczek: Komunikowanie urząd-obywatel na przykładzie polskiego samorządu terytorialnego. Wybrane problemy

Wioletta Śląska-Zyśk: Polityka rynku pracy w Polsce po 1989 roku

Laura Koba: Przestrzeganie praw człowieka w społecznościach lokalnych w Polsce

Wojciech Tomasz Modzelewski: Paradyplomacja regionów jednym z wymiarów polskiej polityki zagranicznej

Krzysztof Szulborski: Partycypacja obywateli w kontekście reformy samorządowej

Noty o autorach

About the Authors

okładka książkiProblemy i zagrożenia we współczesnym państwie. Wybrane zagadnienia z perspektywy politologicznej

pod. red. Waldemara Tomaszewskiego, Diany Mościckiej

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 197.

ISBN 978-83-89559-74-6