okładka

Grzegorz Ciechanowski, Piotr Lotarski

Powrót nad rzekę Litani. Polskie Kontyngenty Wojskowe w siłach pokojowych UNIFIL

ISBN 978-83-66259-39-3

INP UWM, Olsztyn 2023, ss. 212

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę podsumowania wieloletniego udziału polskich kontyngentów wojskowych (PKW) w operacji Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie – UNIFIL, uwzględniając aspekty historyczne, gospodarcze, polityczne, społeczne i wojskowe. Autorzy podjęli się także próby oceny zasadności wycofania PKW w 2009 roku. Obecnie jest to jedyna tego typu monografia na rynku księgarskim, podejmująca tak ujęty, aktualny problem badawczy.

„Monografia stanowi ciekawe i wartościowe opracowanie dotyczące polityczno-wojskowych, ale także społeczno-gospodarczych i historyczno-kulturowych aspektów zaangażowania PKW w misję UNIFIL, w szerszym kontekście jej funkcjonowania oraz wpływu na bezpieczeństwo i rozwój Libanu. Podczas badań Autorzy wykorzystali obszerną bazę źródłową, w tym niepublikowane dokumenty i materiały. Poruszaną problematykę usystematyzowali dzięki przemyślanej, autorskiej konstrukcji pracy i prowadzonej ze znawstwem narracji. Zrozumienie tej skomplikowanej materii umożliwili również dzięki trafnie dobranym i zestawionymi szkicom, rysunkom, tabelom i załącznikom. Zamieścili również liczne fotografie z misji, które pozwalają lepiej zrozumieć warunki i specyfikę funkcjonowania polskich żołnierzy w Libanie.” (z recenzji dr hab. Łukasza Jureńczyka, prof. UKW).

„…treść recenzowanej książki obecnie, ale i w przyszłości będzie użyteczna ze względów poznawczych i wychowawczych. Poziom merytoryczny jest wysoki, a ilość faktów zawartych w publikacji czyni ją wiarygodną i wartą popularyzacji w szerokim kręgu czytelników. Szczególnie użyteczna będzie m.in. dla studentów politologii, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także w pracy dziennikarzy. Poza tym zainteresuje szeroki krąg czytelników” (z recenzji dr Czesława Marcinkowskiego).

Spis treści [pdf]

 

coverPrzywódcy polityczni w Polsce

pod red. Macieja Hartlińskiego

INP UWM, Olsztyn 2022

ISBN: 978-83-66259-40-9

 

Spis treści [pdf]

 

 

 

OkładkaPolityka zagraniczna państw w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Tom 2

Redakcja: Roman Kordonski, Rościsław Romaniuk, Diana Mościcka, Łukasz Muszyński

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2022, ss. 264.

ISBN: 978-83-66259-41-6

 

 

 

OkładkaPostęp cywilizacyjny w turbulentnym świecie: ujęcie wieloaspektowe

Redakcja: Roman Kordonski, Rościsław Romaniuk, Diana Mościcka

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2022, ss. 314.

ISBN: 978-83-66259-38-6

 

 

 

coverThe formation and peculiarities of the implementation of the European Union’s Eastern policy: Scientific monograph

science eds. T. Astramowicz-Leyk, Ya. Turchyn

Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 327 p.

© Lviv Polytechnic National University, 2022

© Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2022

ISBN: 978-9934-26-224-1

ISBN: 978-83-66259-35-5

DOI: 10.30525/978-9934-26-224-1

 

 

 

coverMultidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects: Scientific monograph

science eds. T. Astramowicz-Leyk, Ya. Turchyn, O. Horbach.

Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 360 p.

© Lviv Polytechnic National University, 2022

© Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2022

ISBN: 978-9934-26-232-6

ISBN: 978-83-66259-37-9

DOI: 10.30525/978-9934-26-232-6