OkładkaСхідна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи

[Shìdna polìtika Êvropejsʹkogo Soûzu : zdobutki, vikliki ta perspektivi]

Red. nauk.: Yaryna Turchyn, Teresa Astramowicz-Leyk, Oleksandr Horbach

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Lwów 2021, ss. 220.

ISBN: 978-83-66259-24-9

 

 

 

 

OkładkaKrzysztof Żęgota

Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej. Między geopolityką a konstruktywizmem

Wydawnictwo Naukowe FNCE, INP UWM, Poznań 2021, ss. 533.

ISBN 978-83-66259-21-8

ISBN 978-83-66800-28-1

Spis treści [pdf]

 "Mонографическое исследование Кшиштофа Женготы „Калининградская область Российской Федерации и международная безопасность Центрально-Восточной Европы. Между геополитикой и конструктивизмом”, содержит существенные для современной политической науки результаты и решения, позволяет расширить исследовательские горизонты в дальнейшей проработке сложной проблематики региональной безопасности. (…) Учитывая множественные контексты и дискурсы безопасности монография раскрывает актуальную для политической науки тему и без сомнения вносит существенный вклад в осмысление проблем безопасности в Центрально-Восточной Европе и Балтийском регионе".

(z recenzji prof. Ilji Nikołajewicza Tarasowa, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie)

"Monografia ta stanowi niezwykle udaną próbę interpretacji relacji międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej i ich osadzenia w głównych teoriach stosunków międzynarodowych. Może ona stanowić cenne źródło wiedzy i interpretacji rzeczywistości międzynarodowej".

(z recenzji prof. Piotra Dutkiewicza, Carleton University, Ottawa)

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 6

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 322.

ISBN: 978-83-66259-23-2

 

 

 

OkładkaWojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej, Tom 3

Redakcja: Roman Kordonski, Aleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 218.

ISBN: 978-83-66259-20-1

 

 

 

OkładkaKrzysztof Żęgota

Federacja Rosyjska w programach polskich partii politycznych. Z problematyki partyjnej percepcji stosunków międzynarodowych

Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn 2020, ss. 124.

ISBN: 978-83-66259-18-8

Spis treści [pdf]

 "Przedstawiona do oceny praca jest politologicznym studium z zakresu myśli politycznej i programowej. Autor skoncentrował się na analizie programów politycznych, a szczególnie wyborczych, polskich partii politycznych i ugrupowań politycznych w tym zakresie, który dotyczy relacji z Federacją Rosyjską. Kolejno badaniu poddano miejsce problematyki rosyjskiej w programach analizowanych partii politycznych, kwestie stosunków międzynarodowych i w tym kontekście problematykę bezpieczeństwa w relacjach z Rosją oraz współpracę gospodarczą między naszymi państwami. (...) Konkludując, mogę stwierdzić, iż powstało interesujące studium dotyczące koncepcji programowych wybranych ugrupowań politycznych dotyczących relacji polsko-rosyjskich. Opracowanie może stanowić cenne źródło wiedzy i materiał do dalszych badań".

(z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Stelmacha)

 

 

OkładkaWojciech Kotowicz

Obwód kaliningradzki w warunkach enklawowości

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2020, ss. 81.

ISBN: 978-83-66259-30-0