Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Student kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” zdobędzie ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie posiadać usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Będzie analizował zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania; zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Nabędzie umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. W programie studiów przewidziane są zajęcia z technologii informacyjnej, nauka języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem j. angielskiego, a także praktyki studenckie. Praktyki studenckie będą odbywały w placówkach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Studia kończą się obroną przez studentów prac dyplomowych (licencjackich), pisanych w ramach seminariów dyplomowych pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych oraz doktorów posiadających dorobek naukowy i dydaktyczny z problematyki bezpieczeństwa. Nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w programach SOKRATES (pogłębianie studiów w renomowanych uczelniach zachodnich) oraz MOST (po zaliczeniu drugiego roku studiów studenci mogą przenieść się na semestr lub rok do innego polskiego uniwersytetu). Studenci biorą również udział w spotkaniach ze znanymi politykami i wy­bitnymi naukowcami, uczestniczą w konferencjach naukowych.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien posiadać usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Powinien rozumieć oraz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Powinien znać istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Powinien znać zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędzie umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Powinien także nabyć umiejętności i przyswoić zasady postępowania z informacjami niejawnymi oraz sposoby ich zabezpieczania. Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pracy w gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach użyteczności publicznej, jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji z przysposobienia obronnego. W szczególności absolwent będzie przygotowany do obejmowania stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, w tym dla instytucji centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje, a także pracowników pionów dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej. Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, może zostać pracownikiem administracyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub Starostwa, koordynatorem działań Gminnego Centrum Zarządzania, ma również możliwość uzyskania uprawnień edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego (w tym także do pełnienia funkcji pomocnika dyrektora szkoły do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).

Specjalności na studiach II stopnia:

  • Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych;
  • Bezpieczeństwo regionalne i lokalne.

 

Informacji na temat rekrutacji można uzyskać na stronie UWM.