W roku 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Niniejsza publikacja obejmująca 5 tomów pod wspólnym tytułem Oblicze olsztyńskiej politologii jest formą upamiętnienia tego jubileuszu i jednocześnie próbą podsumowania działalności naukowo-badawczej Instytutu. Tom pierwszy poświęcony został historii Instytutu i poprzedzających go jednostek organizacyjnych. W tomie tym zamieszczono również wykaz pracowników Instytutu, krótkie noty biograficzne zmarłych pracowników oraz wykaz absolwentów. Tom drugi prezentuje działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i popularyzatorską Instytutu Nauk Politycznych w latach 2001-2010. W tomie tym znalazł się również wykaz publikacji pracowników Instytutu oraz wygłoszonych przez nich referatów. Trzy kolejne tomy zawierają studia i szkice politologiczne odzwierciedlające zainteresowania badawcze aktualnych pracowników Instytutu. W tomie trzecim zamieszczono studia i szkice z zakresu filozofii i teorii polityki, w czwartym – studia i szkice dotyczące problemów polskiej polityki, a w piątym - studia i szkice dotyczące spraw międzynarodowych.

Oblicze olsztyńskiej politologii. 10 lat Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

pod red. Janusza Filipkowskiego, Tomasza Gajowniczka, Beaty Kosiby i Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak

Tom 1:  Z dziejów Instytutu Nauk Politycznych

Autor: Tomasz Gajowniczek

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2011, ss. 150.

ISBN 978-83-89559-11-1

Zawartość tomu:

Przedmowa - dyrektor INP prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski - s. 5

Część zasadnicza (s. 8-150):

 

Spis treści:

Wstęp - s. 13

I. Historia Instytutu Nauk Politycznych - s. 15

1. W strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej - s. 15

2. Jako jednostka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - s. 58

II. Działalność studenckich kół naukowych - s. 83

III. Wykaz pracowników (1969-2011) - s. 87

IV. Ci, którzy odeszli - s. 91

V. Absolwenci - s. 97

Bibliografia - s. 149

 

 

Tom 2:  Działalność naukowo-badawcza Instytutu Nauk Politycznych

Autor: Danuta Radziszewska-Szczepaniak

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2011, ss. 217.

ISBN 978-83-89559-12-8

 

Spis treści:

Wstęp - s. 9

I. Badania naukowe, działalność wydawnicza i popularyzatorska - s. 11

1. Obszary badawcze - s. 11

2. Udział pracowników INP w życiu naukowym - s. 18

3. Działalność wydawnicza - s. 25

4. Popularyzacja wiedzy o polityce - s. 27

II. Wykaz publikacji pracowników INP - s. 35

III. Wykaz wygłoszonych referatów - s. 155

 

 

Tom 3:  Studia i szkice politologiczne: Z filozofii i teorii polityki

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2011, ss. 178.

ISBN 978-83-89559-13-5


Spis treści:

Antropologizacja nauk o polityce (Krzysztof Gładkowski) - s. 9

Błąd antropologiczny w polityce. Apel Filozofa o „ludzką politykę” (Danuta Radziszewska-Szczepaniak) - s. 25

Koncepcja filozofii polityki w ujęciu Leo Straussa (Janusz Filipkowski) - s. 35

Filozofia społeczeństwa obywatelskiego (Stefan Opara) - s. 47

Prawa człowieka (Teresa Astramowicz-Leyk) - s. 57

„Okres polityczny” w twórczości Charlesa Journeta. Od totalitarnego zagrożenia do praw człowieka (ks. Zdzisław Kunicki) - s. 69

Spory wokół rozumienia liberalizmu (Beata Kosiba) - s. 79

Współczesne spory o podmiotowość władzy oraz rangę polityki (Przemysław Piotrowski) - s. 89

Radykalizm polityczny – zagrożenie dla globalizacji? (Adam Hołub) - s. 107

Przywództwo partyjne jako problem badawczy (Maciej Hartliński) - s. 121

Prawo oporu a kwestia rządów kobiecych, czyli o radykalizmie i mizoginizmie w szkockiej myśli politycznej na początku 2 połowy XVI w. (Igor Kąkolewski) - s. 133

Zastosowanie teorii gier w analizie politologicznej (Sławomir Kurzyński) - s. 161

Opis zmian w logikach zmian dychotomicznych (Joanna Obrębska) - s. 171

 

Tom 4:  Studia i szkice politologiczne: W kręgu problemów polskiej polityki

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2011, ss. 181.

ISBN 978-83-89559-14-2

 

Spis treści:

Mała Konstytucja 1947 roku – początek erozji systemu prawa (Waldemar Tomaszewski) - s. 6

Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949-1956 (Barbara Turower) - s. 21

Urząd do spraw Wyznań wobec kościelnych prób pojednania polsko-niemieckiego w latach 1965-1966 (Tomasz Gajowniczek) - s. 39

Wojciecha Lamentowicza spojrzenie na politykę – przyczynek do historii „struktur poziomych” w PZPR (Bronisław Bombała) - s. 51

Warunki konsolidacji polskiej demokracji (Waldemar Żebrowski) - s. 59

Partie polityczne w procesie konsolidacji demokracji w Polsce (Tomasz Bojarowicz) - s. 87

Wybory do samorządu terytorialnego – zarys uwarunkowań formalnych (Karolina Tybuchowska-Hartlińska) -s. 103

Publiczne media regionalne jako nośnik przekazów wyborczych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska) - s. 115

Przemiany świadomości ekologicznej młodzieży polskiej (Krzysztof D. Szulborski) - s. 127

Województwo warmińsko-mazurskie w polityce regionalnej Polski (Barbara Czop) - s. 139

Współpraca transgraniczna Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (Wojciech Tomasz Modzelewski) - s. 153

Cooperation between Poland and Kaliningrad Oblast from the Perspective of the Polish Foreign Policy at the Turn of the 20th Century (Marcin Chełminiak) - s. 167

 

Tom 5:  Studia i szkice politologiczne: Sprawy międzynarodowe

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2011, ss. 230.

ISBN 978-83-89559-16-6

Spis treści:

Anschluss Austrii w ocenie Władysława E. Sikorskiego oraz Winstona S. Churchilla - publicystów "Kuriera Warszawskiego w 1938 roku (Marek Jabłonowski) - s. 9

Sześćdziesięciolecie Deklaracji Schumana. Unia Europejska - retrospekcja i przyszłość (Benon Gaziński) - s. 29

Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej (Olga Wasiuta) - s. 49

Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku - wybrane zagadnienia badawcze (Ryszard Czarkowski) - s. 71

Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (Tadeusz Iwiński) - s. 91

Rola rosyjskich elit władzy w kształtowaniu stosunków z Chinami (Ewa Czarkowska) - s. 101

Czarnobylska katastrofa - kres radzieckiej totalitarnej polityki pseudotechnologicznego rozwoju (Sergiusz Wasiuta) - s. 119

Problemy narodowościowe na Krymie w kontekście geopolitycznym (Selim Chazbijewicz) - s. 141

Kształtowanie się tożsamości regionalnej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (Wojciech Kotowicz) - s. 151

Teoria geopolityczna Maxa Webera a perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Rosji (Paweł Woroniecki) - s. 169

Polonia czy diaspora? - kwestie terminologiczne (Arkadiusz Żukowski) - s. 187

Conflict over mineral resources in Ethiopia (Degefe Gemechu) - s. 201

Partie polityczne i organizacje społeczne Turkmenistanu (Wojciech Jakubowski) - s. 215