Polityczne i społeczno-kulturowe determinanty bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne

pod. red. Krzysztofa D. Szulborskiego, Diany M. Mościckiej, Krystyny J. Świdzińskiej

INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 154.

ISBN 978-83-89559-65-4

 SPIS TREŚCI:

Krzysztof D. Szulborski: Wprowadzenie _ 4

Krzysztof D. Szulborski: Zjawisko migracji w perspektywie społecznej i kulturowej _ 10

Diana M. Mościcka, Krystyna J. Świdzińska: Migracje - moda czy szara rzeczywistość? _ 22

Krzysztof D. Szulborski: Kobiety a emigracja zarobkowa na przykładzie Niemiec _ 32

Andrzej Jurkun, Wojciech Fabiszewski: „Wybory bez wyboru” na Białorusi - analiza wyborów prezydenckich w 2010 roku _ 50

Marta Mackiewicz: Polskie koncepcje polityczne wobec Litwy w latach 1905-1918 _ 59

Andrzej Jurkun: Litewskie towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach jako przykład organizacji non-profit działającej na rzecz społeczności litewskiej w Polsce _ 78

Magdalena Jaworek, Marlena Pedynkowska: Streetworker - lider lokalnej społeczności _ 91

Anna Godlewska-Zaorska, Bernadetta Olender-Jermacz, Tomasz Jermacz: Rola warsztatów terapii zajęciowej fundacji Vita Familiae w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego _ 102

Aleksandra Szczepańska: Panem et circenses, czyli propaganda polityczna w młodzieżowych dystopiach filmowych _ 111

Katarzyna Szuchiewicz: Pokłosie pokłosia - obraz filmowy a sytuacja polityczna w kraju _ 122

Beata Łączyńska: Dobrostan w akwakulturze _ 132

Magdalena Debita: Decyzja jako forma prawna aktu rozstrzygającego sprawę indywidualną albo kwestię procesową _ 143

Noty o autorach _ 153

Waldemar Żebrowski

Teoria współczesnych systemów politycznych

INP UWM, Olsztyn 2015; 408 s. ; 24 cm.

Wydanie drugie uzupełnione

ISBN 978-83-89559-62-3

 

SPIS TREŚCI:

 Wstęp _ 5

Część I. Z zagadnień teorii współczesnych systemów politycznych _ 7

I. Konstytucja jako nadrzędny akt prawny i wyznacznik systemu politycznego _ 9

II. Pojęcie systemu politycznego _ 22

III. Organy władzy jako element systemu politycznego _ 26

IV. Partie polityczne i systemy partyjne jako elementy systemu politycznego _ 33

V. Grupy interesów i ruchy społeczne jako elementy systemu politycznego. Normy porządkujące życie polityczne _ 43

VI. Suwerenność narodu naczelną zasadą demokracji _ 54

VII. Pluralizm polityczny, podział władzy i zasada państwa prawa - nieodzowne wymogi demokracji _ 77

IX. Systemy niedemokratyczne - totalitaryzm i autorytaryzm _ 89

X. Organizacja władz państwowych podstawą szczegółowej typologii współczesnych systemów politycznych _ 98

XI. System monarchiczny i republikański. Państwo unitarne i złożone _ 108

XII. Przyczyny różnicowania sie demokracji parlamentarnych _ 116

XIII. Obecność prezydencjalizmu w Europie _ 125

XIV. Legitymacja władzy politycznej _ 134

XV. Wpływ jednostek ludzkich na życie polityczne. Społeczeństwo obywatelskie _ 143

Część II. Prawne regulacje oraz mechanizmy działania systemów politycznych wybranych państw _ 153

I. System polityczny Wielkiej Brytanii. Od rządów parlamentarno-gabinetowych do gabinetowo-parlamentarnych _ 155

II. System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki jako modelowy przykład prezydencjalizmu _ 178

III. Efekt łączenia parlamentaryzmu z prezydencjalizmem. System polityczny Francji _ 199

IV. Parlamentarno-komitetowy system rządów w Szwajcarii _ 222

V. System kanclerski Niemiec _ 224

VI. System polityczny Austrii _ 262

VII. system polityczny Włoch _ 289

VIII. System polityczny Japonii _ 312

IX. System polityczny Polski _ 327

X. System totalitarny w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Karolina Tybuchowska-Hartlińska) _ 354

XI. System rządów autorytarnych w Chińskiej Republice Ludowej (Edwin M. Naruszewicz) _ 369

Bibliografia _ 397

Z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tadeusza Iwińskiego Instytut Nauk Politycznych wydał okolicznościową broszurkę.

Gratulujemy!

ISBN: 978-83-89559-51-7

Janusz Filipkowski

Alasdair MacIntyre i problem podstaw racjonalności polityki

INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 322

ISBN: 978-83-89559-43-2

 Spis treści:

Wstęp 

I. Idea odnowy klasycznej filozofii polityki 

1. Kondycja współczesnej myśli politycznej

a) Porażka oświeceniowego ideału racjonalności

b) Relatywizm postoświeceniowej nowoczesności

2. Problem niewspółmierności tradycji badań filozoficznych

a) Antagonistyczne koncepcje racjonalności

b) Kwestia przekładalności języka

c) Otwartość klasycznej koncepcji filozofii

3. Realizm arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji filozofii

a) Historyzm badań filozoficznych

b) Tradycjonalizm klasycznej koncepcji filozofii

c) Realistyczna teoria bytu

II. Człowiek jako podmiot i przedmiot polityki

1. Człowiek jako byt przyrodniczy

a) Cielesność ludzkiej natury

b) Zwierzęcość człowieka

2. Człowiek jako byt społeczny

a) Zależność od wspólnoty 

b) Narracyjna jedność ludzkiego życia 

c) Lojalność wobec wspólnoty

3. Człowiek jako byt teleologiczny

a) Potencjalność ludzkiej natury

b) Problem ostatecznego celu ludzkiego życia

c) Restauracja klasycznej etyki cnót

III. Niewspółmierne koncepcje praktycznej racjonalności

1. Dziedziny ludzkiej racjonalności

a) Obszary aktywności poznawczej człowieka

b) Racjonalność teoretyczna

c) Racjonalność praktyczna

d) Racjonalność pojetyczna

2. Natura praktycznej racjonalności

a) Sądy praktyczne

b) Prawdziwość zdań praktycznych

c) Sprawności praktycznej racjonalności

3. Warunki praktycznej racjonalności

a) Znajomość pierwszych zasad logiki

b) Znajomość pierwszych zasad życia moralnego

c) Ugruntowanie w tradycji

4. Koncepcje praktycznej racjonalności

a) Racjonalność w służbie boskiego porządku

b) Racjonalność w służbie dóbr efektywności

c) Racjonalność w służbie dóbr doskonałości

IV. Niewspółmierne koncepcje państwa i polityki

1. Krytyka liberalnej nowoczesności

a) Krytyka nowoczesnego społeczeństwa 

b) Krytyka nowoczesnej filozofii moralnej 

c) Degeneracja praktyk oraz cnót

d) Przekształcenie liberalizmu w ideologię

2. Znaczenie państwa i polityki

a) Państwo w służbie dóbr doskonałości

. b) Państwo w służbie dóbr efektywności 

3. Fundamenty odnowy klasycznej koncepcji państwa i polityki 

a) Odrodzenie idei wspólnotowości 

b) Odnowienie idei wspólnego dobra

c) Przywrócenie moralnych fundamentów państwa

 

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Zusammenfassung

Książka nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej opublikowaną w 2014 roku.

Jacek Więcławski

Teoria realizmu Hansa J. Morgenthaua: koncepcje, krytyka i znaczenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych

INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 233

ISBN: 978-83-89559-39-5

 Spis treści:

Książka wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej opublikowaną w 2014 roku.

Teresa Astramowicz-Leyk

Od pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego. Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich

INP UWM, Olsztyn 2014

ISBN 978-83-89559-37-1