Polska - 25 lat transformacji systemowej. Polityka - Gospodarka - Bezpieczeństwo

pod. red. Teresy Astramowicz-Leyk i Waldemara Tomaszewskiego

INP UWM, Olsztyn 2014.

ISBN 978-83-89559-47-0

 

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie (Teresa Astramowicz-Leyk, Waldemar Tomaszewski)

Marek Adamczyk: Miejsce i rola Kościoła na polskiej drodze do wolności

Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski: „Jaja staniały”. Sytuacja ekonomiczna Polski i założenia polityki społeczno-gospodarczej rządu Tadeusza Mazowieckiego na rok 1990

Teresa Astramowicz-Leyk: Kampania wyborcza „Solidarności” w 1989 r. na przykładzie kandydata Wiktora Kulerskiego

Laura Koba: Od kolektywu do jednostki. Ewolucja praw człowieka w Polsce w ciągu 25 lat transformacji ustrojowej

Tomasz Bojarowicz: Kontrasty polityczne w Polsce w latach 1989-2014

Diana Marta Mościcka: Transformacja pojęcia "polityk" – 25 lat po wolnych wyborach

Marcin Chełminiak: Polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w warunkach przemian ładu międzynarodowego

Waldemar Tomaszewski: Główne etapy procesu integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską

Magdalena Kumelska: Kierunek Wschodni w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku

Wojciech Kotowicz: Polityka zagraniczna Polski a obwód kaliningradzki w latach 1990-2014

Ewa Czarkowska: Ewolucja uwarunkowań geopolitycznych polskiej polityki zagranicznej na przełomie XX i XXI wieku

Noty o autorach

Polska - 25 lat po wyborach czerwcowych. Konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej

pod. red. Teresy Astramowicz-Leyk i Waldemara Tomaszewskiego

INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 205.

ISBN 978-8389-559-46-3

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa

Wprowadzenie (T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski)

Andrzej Chodubski: Wybory jako wartość kulturowo-cywilizacyjna

Teresa Sasińska-Klas: Świadomość społeczeństwa polskiego w kontekście zmian systemowych: 1989-2014

Roman Bäcker: "Długi marsz" Polski od totalitaryzmu do demokracji

Arkadiusz Żukowski: Wybory czerwcowe 1989 roku w Polsce a formuła wolnych i uczciwych wyborów

Andrzej Antoszewski: Jakość demokracji w Polsce po 25 latach przemian

Selim Chazbijewicz: Solidarność Walcząca wobec politycznego kontraktu Okrągłego Stołu i politycznej transformacji Polski w latach 1989-1991

Waldemar Żebrowski: Kierunki działań politycznych Stronnictwa Demokratycznego na Warmii i Mazurach w II połowie lat 80. XX wieku

Teresa Astramowicz-Leyk: Wyboty 1989 - dossier kandydata "Solidarności" Wiktora Kulerskiego

Waldemar Tomaszewski: Geneza i polityczne konsekwencje wyborów czerwcowych 1989 roku

Olga Wasiuta: Stosunki polsko-rosyjskie w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce

Magdalena Kumelska: Kierunek Waszyngton. Redefinicja polskiej polityki zagranicznej po wyborach czerwcowych

Konstanty Adam Wojtaszczyk: Polska i Polacy po 1989 roku. Problemy tożsamościowe w warunkach integracji europejskiej

Noty o autorach

 Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka - bezpieczeństwo - gospodarka

pod. red. Marcina Chełminiaka i Waldemara Tomaszewskiego

INP UWM, Olsztyn 2013, ss. 235.

ISBN 978-8389-559-23-4

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

I Rozważania teoretyczne

Waldemar Tomaszewski: Uwagi o pojęciu tożsamości europejskiej

Marta Górska, Karolina Klimczyk: Wschód - Zachód. Rozważania nad podziałem Europy

Alicja Pałęcka: Patriotyzm konstytucyjny jako projekt ekskluzji politycznej w ramach Unii Europejskiej

Jarosław Rubacha: Suwerenność jako atrybut niezależnej państwowości

Grzegorz Kurstak: Polityka jako atrybut państwa

Beata Jaroszewska: Płaszczyzny współpracy organizacji międzynarodowych

II Międzynarodowe bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne

Krzysztof Wojciechowski: Rola interwencji państwowej w gospodarce rynkowej Unii Europejskiej

Krzysztof Żęgota: Umowy o małym ruchu granicznym jako narzędzia współpracy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej

Anna Kulikowska: Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2010

Paweł Sobociński: Europa wobec projektu Nord Stream

Wojciech Kotowicz: Obwód Kaliningradzki w relacjach litewsko-polskich na przełomie XX i XXI wieku

Ewa Czarkowska: Azja Centralna we współpracy rosyjsko-chińskiej

Katarzyna Palej: Z Przestrzeni chińskiej polityki energetycznej

Andrzej Malinowski: Operacje pokojowe a bezpieczeństwo europejskie i międzynarodowe

Bartłomiej Jasiński: Geneza i rozwój Unii Zachodnioeuropejskiej

III Polityka zagraniczna i międzynarodowa Polski

Benon Gaziński, Jacek Chotkowski: Wspólna polityka rolna i jej reformy. Z polskiej perspektywy

Iwona Galewska: Polityka traktatowa - umowy gospodarcze Polski z Litwą

Andrzej Jurkun: Dwadzieścia lat stosunków polsko-litewskich. Próba bilansu

Paweł Schmidt: Stosunki polsko-rosyjskie w latach 2004-2009. Próba analizy

Wojciech Tomasz Modzelewski: Lobbing województwa Polski Wschodniej w Unii Europejskiej - biura przedstawicielskie

Noty o autorach

 Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych

pod. red. Wojciecha Tomasza Modzelewskiego

INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 200.

ISBN 978-83-89-559-52-4

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Andrzej Chodubski: Istota i zadania regionalizmu w procesie globalizacji życia kulturowego

Piotr Solarz: Rozwój idei i badań nad współpracą transgraniczną w Europie po II wojnie światowej

Barbara Turower: Samorząd terytorialny w regionie Warmii i Mazur do 1990 roku

Tomasz Gajowniczek: Scena polityczna województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1998-2014

Karolina Tybuchowska-Hartlińska: Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu warmińsko-mazurskim i podlaskim w latach 2004 i 2009

Maciej Zasada: Kompetencje i zadania sejmików regionalnych, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Wojciech T. Modzelewski: Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

Wioletta Sokół: Rola placówek dyplomatycznych we współpracy międzynarodowej regionów, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Wojciech T. Modzelewski: Biura regionalne w Brukseli. Doświadczenia Warmii i Mazur

W.T. Modzelewski, Arkadiusz Żukowski: Współpraca partnerska samorządów lokalnych, przykład miasta Ostródy i powiatu ostródzkiego

Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska: Uwarunkowania rozwoju polityki spójności Unii Europejskiej, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Izabela Zabielska, Joanna Zielińska-Szczepkowska: Potencjał gospodarczo-społeczny województwa warmińsko-mazurskiego na tle Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Adam Hołub: Integracja Polski z Unią Europejską i stosunki polsko-niemieckie z perspektywy niemieckich środowisk wypędzonych

Ryszard Korzeniowski

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego

INP UWM, ISBN 978-83-89559-38-8

Olsztyn 2013, ss. 100.

 

Celem publikacji jest przybliżenie studentom węzłowych problemów prowadzenia badań nad bezpieczeństwem narodowym, uporządkowanie ważniejszych pojęć metodologicznych oraz wskazanie nowych poznawczo metod i technik badań oraz narzędzi badawczych.

 

Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego

pod. red. Wojciecha Kotowicza, Wojciecha Tomasza Modzelewskiego i Arkadiusza Żukowskiego

INP UWM, Olsztyn 2013, ss. 362.

ISBN 978-8389-559-28-9

SPIS TREŚCI:

Wstęp _ 15

Selim Chazbijewicz: Polska polityka wschodnia w latach 1989–2012. Próba systematyzacji i całościowego ujęcia _ 17

Olga Wasiuta: Rosja-Polska: założenia, warunki i perspektywy normalizacji stosunków _ 25

Геннадий В. Кретинин, Татьяна Е. Осташкова: Малое приграничное передвижение: исторические аспекты международного сотрудничества и современность _ 47

Arkadiusz Żukowski: Mały ruch graniczny między Polską a Rosją – wstępne konkluzje _ 55

Piotr Solarz: Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej w Polsce _ 65

Wojciech Tomasz Modzelewski: Kierunki geograficzne aktywności międzynarodowej województwa warmińsko-mazurskiego _ 85

Виктор М. Романовский, Ольга Г. Романовская: Приграничное сотрудничество как инструмент европейской интеграции: пример калининградского эксклава _ 95

Maciej Zasada: Współpraca między Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Kaliningradzką Dumą Obwodową _ 101

Maryana Prokop: Współpraca województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem rówieńskim – aspekt prawny, przebieg i perspektywy współpracy _ 107

Wojciech Kotowicz: Problem Zalewu Wiślanego i Cieśniny Piławskiej w relacjach polsko-rosyjskich – historia i współczesność _ 121

Tomasz Bojarowicz: Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej i jej wpływ na relacje polsko-rosyjskie _ 141

Adam Hołub: Polsko-rosyjska współpraca w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Partnerstwa dla Pokoju – Baltic Operations (BALTOPS) _ 155

Marzena Brzychcy, Beata Kosiba: Perspektywy współpracy transgranicznej na rzecz ochrony środowiska naturalnego Bałtyku _ 167

Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska: Dotychczasowe wykorzystanie środków z Programu Współpracy Transgraniczej Litwa–Polska _ 177

Beata Woźniak-Krawczyk: Polsko-ukraińska współpraca wojskowa _ 195

Sergiusz Wasiuta: Polityka zagraniczna Polski szansą europeizacji Ukrainy _ 205

Sylwia Maria Zakrzewska: Miejsce Białorusi w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa _ 237

Natalia Olszanecka: Polityka Polski wobec państw Kaukazu Południowego _ 251

Edita Puklich: Cele i priorytety polityki rządu III RP wobec Polaków na Wschodzie _ 265

Krzysztof Żęgota: Znaczenie diaspory polskiej Obwodu Kaliningradzkiego FR w relacjach polsko-rosyjskich _ 273

Krzysztof Gładkowski: Kaliningrad – Königsberg – Królewiec – trzy narracje, czy potrzebna czwarta? _ 285

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska: Obraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w audycjach Polskiego Radia Olsztyn _ 311

Wojciech Kotowicz: Metodologiczne i teoretyczne problemy politycznej regionalistyki _ 323

Piotr Dubiński: Zastosowanie coachingowego modelu GROW w analizie Dyrektywy UE „3 x 20 + 10” _ 337

Iwona Galewska: Kategoria efektywności w polityce zagranicznej _ 349

Noty o autorach _ 361