"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 8, 2008 r., s. 542

tom 8

Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych – rywalizacja i mocarstwowość
pod red. Degefe Kebede Gemechu

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Degefe Kebede Gemechu

Paweł Sokala: Strategia regionalna Chińskiej Republiki Ludowej

Anna Kuflikowska: Nowa polityka przygraniczna Chińskiej Republiki Ludowej

Jarosław Błaszczak: Dziesięć lat po powrocie Hongkongu do macierzy (1997-2007)

Piotr Trzaskowski: Chińska strategia powrotu do Azji Centralnej - Jedwabny Szlak XXI wieku

Paweł Adamiec: Modernizacja sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej

Degefe Kebede Gemechu: Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec państw Afryki: strategia pięciu zasad

Ewa Dryjańska: Główne problemy w stosunkach Chińskiej Republiki Ludowej z Japonią

Tom 7, 2008 r., s. 424

Tom 7

Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce,
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Arkadiusz Żukowski

Maciej Hartliński: Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego w kontekście współczesnej Afryki

Ks. Jacek J. Pawlik: Przywództwo lineażowe - między imperatywem krwi a wymogiem tradycji

Degefe Gemechu: dożywotnie przywództwo polityczne a konflikty w Afryce

Tomasz Klin: Kryzys przywództwa RPA w regionie Południa Afryki

Ks. Adam Romejko: Elity władzy we współczesnej Algierii

Marcin W. Solarz: Reforma rolna jako narzędzie walki o władzę najwyższą w Zimbabwe w latach 2000-2002. Zarys problemu

Radosław Sajna: Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich

Selim Chazbijewicz: Faruk I - ostatni król Egiptu

Arkadiusz Żukowski: Jan Smuts - przywódca nie tylko południowoafrykański

Tom 6, 2007 r., s. 305

Tom 6

Odmiany dyskursu politycznego, pod red. Pawła Woronieckiego

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Paweł Woroniecki

Część I - W stronę "rytualnego chaosu"

Olga Wasiuta: Czy zbrodnia ludobójstwa na Ukrainie w latach 1932-1933 to mit?

Daniel Dydak: Czas i historia w dyskursie elit symbolicznych w Histuarium adversus paganos Orozjosza

Część II - Dyskurs "dramatu społecznego"

Justyna Chłodna: Rola komunistycznej przeszłości w dyskursie politycznym

Agnieszka Klarman: Polityczność dyskusji o prawie karnym

Część III - Między "porozumieniem" a "ceremonią"

Iwona Jakubowska-Branicka: O społeczeństwie demokratycznym i mowie ekskluzywnej

Paweł Woroniecki: Perswazyjna ceremonia jako dominujący dyskurs o społeczeństwie obywatelskim

Tom 5, 2007 r., s. 340

Tom 5

Narody XXI wieku

pod red. Adama Hołuba

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Adam Hołub 

Wawrzyniec Konarski: Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia - przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi

Grzegorz Janusz: Dwustronne porozumienia o prawach mniejszości jako nowa jakość ochrony mniejszości w Europie na przełomie XX i XXI wieku

Andrzej Chodubski: Odrębność narodowościowa i etniczna Kaukazu w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji świata

Tomasz Kuczur: Naród i nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie - dylematy współczesnej Europy

Adam Pomieciński: Naród i państwo w procesie globalizacji

Paweł Timofiejuk: Pastwo narodowe i naród a globalizacja - analiza zależności 

Ewa Godlewska: Status prawny mniejszości narodowych w Austrii na przełomie XX i XXI wieku

Jacek Więcławski: Rosjanie na Łotwie - problem statusu i praw obywatelskich rosyjskich mieszkańców Republiki Łotewskiej

Degefe Gemechu: Nacjonalizm w Etiopii

Adam Hołub: Zagraniczne ugrupowania ekstremistyczne w RFN

Waldemar Możdżonek: Karaimi -  naród zapomniany

Marek Melnyk:  Феномен Володимира Пилиповича

Varia:

Magdalena Bartoś: Pamięć o Johannie Gotfriedzie Herderze w Morągu

Małgorzata Pietkiewicz: Prasa wolnomularska w Polsce po 1945 roku

Ewa Górniak: Stanisław Stempowski wobec kwestii społecznych, religijnych i narodowych