"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 6, 2007 r., s. 305

Tom 6

Odmiany dyskursu politycznego, pod red. Pawła Woronieckiego

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Paweł Woroniecki

Część I - W stronę "rytualnego chaosu"

Olga Wasiuta: Czy zbrodnia ludobójstwa na Ukrainie w latach 1932-1933 to mit?

Daniel Dydak: Czas i historia w dyskursie elit symbolicznych w Histuarium adversus paganos Orozjosza

Część II - Dyskurs "dramatu społecznego"

Justyna Chłodna: Rola komunistycznej przeszłości w dyskursie politycznym

Agnieszka Klarman: Polityczność dyskusji o prawie karnym

Część III - Między "porozumieniem" a "ceremonią"

Iwona Jakubowska-Branicka: O społeczeństwie demokratycznym i mowie ekskluzywnej

Paweł Woroniecki: Perswazyjna ceremonia jako dominujący dyskurs o społeczeństwie obywatelskim

Tom 5, 2007 r., s. 340

Tom 5

Narody XXI wieku

pod red. Adama Hołuba

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Adam Hołub 

Wawrzyniec Konarski: Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia - przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi

Grzegorz Janusz: Dwustronne porozumienia o prawach mniejszości jako nowa jakość ochrony mniejszości w Europie na przełomie XX i XXI wieku

Andrzej Chodubski: Odrębność narodowościowa i etniczna Kaukazu w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji świata

Tomasz Kuczur: Naród i nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie - dylematy współczesnej Europy

Adam Pomieciński: Naród i państwo w procesie globalizacji

Paweł Timofiejuk: Pastwo narodowe i naród a globalizacja - analiza zależności 

Ewa Godlewska: Status prawny mniejszości narodowych w Austrii na przełomie XX i XXI wieku

Jacek Więcławski: Rosjanie na Łotwie - problem statusu i praw obywatelskich rosyjskich mieszkańców Republiki Łotewskiej

Degefe Gemechu: Nacjonalizm w Etiopii

Adam Hołub: Zagraniczne ugrupowania ekstremistyczne w RFN

Waldemar Możdżonek: Karaimi -  naród zapomniany

Marek Melnyk:  Феномен Володимира Пилиповича

Varia:

Magdalena Bartoś: Pamięć o Johannie Gotfriedzie Herderze w Morągu

Małgorzata Pietkiewicz: Prasa wolnomularska w Polsce po 1945 roku

Ewa Górniak: Stanisław Stempowski wobec kwestii społecznych, religijnych i narodowych 

Tom 4, 2006 r., s. 344

Tom 4

Islam we współczesnej Afryce

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl

Zawartość:

Edward J. Jaremczuk: Oblicza afrykańskiego islamu. Zarys problematyki

Selim Chazbijewicz: Masoneria w islamie z uwzględnieniem Afryki Północnej

Ks. Marian Midura: Prowadzenie dialogu z islamem na przykładzie polskich misjonarzy w Senegalu

Ryszard Vorbrich: Edukacja islamska w krajach Afryki subsaharyjskiej wobec globalizacji

Ks. Adam Wąs: Islamska edukacja w Kenii. Wybrane zagadnienia 

Jacek Łapott: Islam wobec ludów refugialnych w Afryce Zachodniej

Edyta Łubińska: Początki ekspansji Arabów i islamu na terytoria Zande Mbomou w okresie pokolonialnym

Klaus Bachmann, Karolina Bieniek: Ekspansja islamu w Ruandzie po 1994 roku w świetle teorii sekularyzacji

Przemysław Moszumański: Islam i inne religie w Czadzie

Tom 3, 2005 r., s. 256Tom 3

Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Andrzej Chodubski: O polskim stereotypie Afryki oraz jego zmienności

Maciej Ząbek: Ciągłość i zmiany w polskich obrazach Afryki w kontekście europejskim

Arkadiusz Żukowski: Początki tworzenia polskich urzędów konsularnych w Unii Południowej Afryki

ks. Jacek Pawlik: Mikołaj Grunitzky - syn Polaka u sterów Republiki Togijskiej

Jacek Knopek: Stosunki Polski z Afryką arabską po II wojnie światowej

Degefe Gemechu: Stosunki polsko-etiopskie. Zarys problematyki

Bara Ndiaye: Stosunki polsko-senegalskie. Stan obecny i perspektywy

Edward J. Jaremczuk: KGHM Polska Miedź SA związki z Afryką

ks. Kazimierz Łatak: Afrykańskie dzieło papieża Jana Pawa II

Jarosław Rózański OMI: Polscy oblaci na Madagaskarze (1980-2005)