Informator na II etap

RODZINA – WSPARCIE I TRADYCJA

INFORMATOR

dla uczestników II etapu 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

w roku szkolnym 2021/22

Na czym polega II etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie?

Na II etap (okręgowy, wojewódzki), który odbędzie się 2 III 2022 r., zespoły 2-osobowe przygotowują  prezentację lub film.  

W związku ze zmianą formuły przebiegu II etapu Olimpiady, zespoły, które przesłały prezentację lub film, mają możliwość dosłania do 15 lutego br. komentarza (maksymalnie do 6000 znaków ze spacjami) e-mailem na adres Komitetu Okręgowego. 

W dniu eliminacji o ustalonej godzinie Przewodniczący Komitetu Okręgowego prześle zespołowi 3 pytania dotyczące przygotowanej prezentacji lub filmu na adres e-mailowy ustalony z opiekunem i członkami zespołu. Uczniowie powinni korzystać z narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (komputer lub telefon komórkowy lub tablet). Uczestnicy w przeciągu 30 minut zobowiązani są do odesłania e-maila z udzielonymi odpowiedziami na adres, z którego otrzymali pytania. W przypadku przekroczenia czasu udzielenia odpowiedzi, nie będą one oceniane i brane pod uwagę. Zespół otrzyma punkty tylko za wykonaną prezentacje lub film tj. maksymalnie 15 punktów. W czasie eliminacji okręgowych niedopuszczalne jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych.

Tematem prezentacji lub filmu powinien być jeden z 15 tematów, podanych niżej: 

 1. 1. Śmierć osoby bliskiej – jak sobie radzić?
 2. 2. Żyję po to, by mieć?
 3. 3. Gry – przyjaciel czy wróg życia w rodzinie?
 4. 4. Młodość i starość – jak uniknąć konfliktu pokoleń?
 5. 5. Mój autorytet – kto i dlaczego?
 6. 6. Nowoczesna rodzina – czyli jaka?
 7. 7. Tradycyjna rodzina – „księgą”, z której warto się uczyć.
 8. 8. Od oczarowania do rozczarowania – miraże miłości.
 9. 9. Języki miłości w małżeństwie i rodzinie.
 10. 10. Bezżeństwo z wyboru – sens czy bezsens?
 11. 11. Eros, filia i agape – wymiary miłości małżeńskiej.
 12. 12. Niepełnosprawność w rodzinie – trud i… ?
 13. 13. „Inny” jest wśród nas – szansa czy zagrożenie?
 14. 14. Dwie kultury, jedna rodzina – szanse i wyzwania.
 15. 15. Rozmowa czy podwójny monolog. Sztuka komunikacji w rodzinie.

Proponowana bibliografia (do wyboru przez uczestników);

Augustyn J. (red.), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina,
Kraków 2014.

Chapman G., Przewodnik po relacjach rodzinnych, Warszawa 2016.

Dębska G., Goździalska A., Jaśkiewicz J. (red.), Rodzina w zdrowiu i chorobie. Uwarunkowania środowiskowe zdrowia, Kraków 2012.

Dudek M. (red.), Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej, Krasnystaw 2010.

Dziewiecki M., Rodzina domem miłości i życia, Lublin 2011.

Hemfelt R., Minirth F., Meier P., Miłość to wybór: o terapii współuzależnień, przeł.
R. Towlson, Poznań 2004.

Janicka I., Liberska H. (red.), Psychologia rodziny, Warszawa 2019.

Jarosz K. i T., Narzeczeństwo, czyli sztuka przygotowania się do małżeństwa, Kraków 2014.

Kluzer Ch., Rodzice w separacji. Jak rozwiązywać problemy rozpadającej się rodziny, Warszawa 2009.

Kozak S., Patologiczne formy komunikowania się dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, Warszawa 2014.

Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008.

Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2004.

Matusiak A. (red.), Samotność chciana i niechciana, Kraków 2009.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Sopot 2013.

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007.

Parrott L. i L., Polubić czy poślubić? Wrocław 2014.

Pulikowski J., Jak budować więzi w rodzinie?, Kraków 2011.

Pulikowski J., Kobieta od a do z, Kraków 2014.

Pulikowski J., Mężczyzna od a do z, Kraków 2014.

Pulikowski J., Zakochanie… i co dalej? Częstochowa 2011.

Ryś M., Konflikty w rodzinie niszczą czy budują?, Warszawa 1994.

Sitarczyk M. (red.), Rodzina w mediach. Media w rodzinie, Warszawa 2013.

Turkle S., Samotni razem, Kraków 2013.

Artykuły:

Kuncewicz D., Destruktywne strategie rozwiązywania konfliktów z perspektywy jednostki
i w parach
, w: S. Steuden, K. Janowski (red.), Psychospołeczne konteksty doświadczania straty, Lublin 2009, s. 111-130. (artykuł)

Rumianowska A., Konflikty w rodzinie w narracjach młodego pokolenia, “Studia nad Rodziną” 2013 nr 2, s. 247-276. (artykuł)

Sowa-Behtane E., Rodzina wielokulturowa w sytuacji konfliktów i zagrożeń, “Wychowanie
w Rodzinie” 2017 nr 1, s. 79-92. (artykuł)

UWAGA: Uczestnicy mogą zawnioskować (do 15 stycznia 2022 roku) do Komitetu Głównego o uznanie wybranej, zaakceptowanej przez nauczyciela-opiekuna, literatury przez zespół wykorzystanej do opracowania prezentacji lub filmu.

Konsultacje w sprawie literatury proszę kierować do ks. dra Wojsława Czupryńskiego, e-mail: czuwoj@wp.pl).

Prezentację lub film z podaną bibliografią, Komisje Szkolne powinny przesłać wraz z Kartą Zgłoszenia Udziału Uczestnika Zespołu wydrukowaną 2-stronnie (załącznik nr 3, do pobrania na www.uwm.edu.pl/owor/ w zakładce „Do pobrania”.) do Komitetów Okręgowych do 7 LUTEGO  2022 r.

Opis warunków technicznych prezentacji/filmu

Zespoły przygotowują prezentację (w formacie PowerPoint – ppt, pps lub pptx, PPS, Prezi) lub film (w formacie: AVI, MP4, FLV,) na jeden z wyżej wymienionych tematów. Czas prezentacji lub filmu powinien trwać max. 10 min. Ocenie podlega zarówno przygotowany materiał jak i sposób jego przedstawienia (pierwsza część). 

W drugiej części zespół odpowiada na 3 pytania dotyczące problematyki przedstawionej w prezentacji multimedialnej lub filmie. 

Jakie będą kryteria oceny przygotowanych prac?

Komitet ocenia zespół w skali od 0 do 25 punktów. Maksymalnie zespół może uzyskać 15 pkt. za prezentację/film oraz 10 pkt. za odpowiedzi na pytania.

Kryterium oceny prezentacji lub filmu  stanowi:

– oryginalność, pomysłowość, innowacyjność (0-4 pkt.)

– zawartość merytoryczna, zgodność treści z tematem (0-7 pkt.)

– staranność i estetyka wykonania (0-3 pkt.)

– stylistyczna poprawność językowa (0-1 pkt.)

Warunkiem rekomendacji do 3 etapu Olimpiady jest spełnienie dwóch warunków łącznie:

a) uzyskanie co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania /20 pkt./ podczas II etapu;

b) uzyskanie największej liczby punktów łącznie z I i II etapu.

Jakie prawa przysługują uczestnikom II etapu Olimpiady?

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w II etapie.

Komitet Główny Olimpiady 

Olsztyn, 4 luty  2022 r.             owor@uwm.edu.pl