Co warto przeczytać

I etap

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
(Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
(Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z 1991, nr 120. poz. 526.).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
(Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

 

II etap

Augustyn J. (red.), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, Kraków 2014.

Chapman G., Przewodnik po relacjach rodzinnych, Warszawa 2016.

Dębska G., Goździalska A., Jaśkiewicz J. (red.), Rodzina w zdrowiu i chorobie. Uwarunkowania środowiskowe zdrowia, Kraków 2012.

Dudek M. (red.), Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej, Krasnystaw 2010.

Dziewiecki M., Rodzina domem miłości i życia, Lublin 2011.

Hemfelt R., Minirth F., Meier P., Miłość to wybór: o terapii współuzależnień, przeł. R. Towlson, Poznań 2004.

Janicka I., Liberska H. (red.), Psychologia rodziny, Warszawa 2019.

Jarosz K. i T., Narzeczeństwo, czyli sztuka przygotowania się do małżeństwa, Kraków 2014.

Kluzer Ch., Rodzice w separacji. Jak rozwiązywać problemy rozpadającej się rodziny, Warszawa 2009.

Kozak S., Patologiczne formy komunikowania się dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, Warszawa 2014.

Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008.

Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2004.

Matusiak A. (red.), Samotność chciana i niechciana, Kraków 2009.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Sopot 2013.

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007.

Parrott L. i L., Polubić czy poślubić? Wrocław 2014.

Pulikowski J., Jak budować więzi w rodzinie?, Kraków 2011.

Pulikowski J., Kobieta od a do z, Kraków 2014.

Pulikowski J., Mężczyzna od a do z, Kraków 2014.

Pulikowski J., Zakochanie… i co dalej? Częstochowa 2011.

Ryś M., Konflikty w rodzinie niszczą czy budują?, Warszawa 1994.

Sitarczyk M. (red.), Rodzina w mediach. Media w rodzinie, Warszawa 2013.

Turkle S., Samotni razem, Kraków 2013.

Artykuły:

Kuncewicz D., Destruktywne strategie rozwiązywania konfliktów z perspektywy jednostki
i w parach
, w: S. Steuden, K. Janowski (red.), Psychospołeczne konteksty doświadczania straty, Lublin 2009, s. 111-130. (artykuł)

Rumianowska A., Konflikty w rodzinie w narracjach młodego pokolenia, “Studia nad Rodziną” 2013 nr 2, s. 247-276. (artykuł)

Sowa-Behtane E., Rodzina wielokulturowa w sytuacji konfliktów i zagrożeń, “Wychowanie
w Rodzinie” 2017 nr 1, s. 79-92. (artykuł)

 

III etap

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
(Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz.U. z 1991, nr 120. poz. 526.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
(Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Debata:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
(Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, Warszawa 1999.

Instytut Ordo Iuris, Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?, Warszawa 2015.

Wybrane raporty: Rządowej Rady Ludnościowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz inne umieszczane na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.