Informator na I etap

Rodzina – wsparcie i tradycja

INFORMATOR

dla uczniów szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

Jak wygląda organizacja Olimpiady Wiedzy o Rodzinie?

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny, bo łączy wiele dziedzin naukowych i składa się z 3. etapów.

I etap  – szkolny – odbywa się na terenie szkoły (17 XI 2021 r.). 

II etap  – okręgowy – zespół przygotowuje prezentację lub film na jeden z wybranych tematów; odbywa się w każdym województwie (2 III 2022 r.).

III etap – ma charakter 2-stopniowy (7 IV 2022 r.):

 • • pierwszy stopień – zespoły rozwiązują test; 
 • • drugi stopień – zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. Jakiej polityki prorodzinnej potrzebuje Polska?

Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych. W związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy, negocjować i słuchać się nawzajem. Powyższe umiejętności w przyszłości, przydadzą się do lepszej komunikacji w małżeństwie i rodzinie. 

Jaki jest cel Olimpiady?

Olimpiada stwarza uczestnikom przestrzeń do refleksji nad wartościami i celami w ich życiu. Udział w Olimpiadzie stanowi okazję do namysłu i refleksji na temat wyborów życiowych w aspekcie życia osobistego, zawodowego i społecznego oraz pogłębiania wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny. Główne wątki tematyczne Olimpiady nakierowane są na rozwój kompetencji komunikacyjnych, społecznych i budowanie satysfakcjonujących relacji koleżeńskich, przyjacielskich i partnerskich związanych z założeniem rodziny. Realizacja koncepcji Olimpiady pozwala na rozwijanie umiejętności, m.in. rozwiązywania problemów związanych z okresem dorastania i wyborem drogi życiowej.  

Motyw przewodni 6. edycji Olimpiady w 2021/22 roku „Rodzina – wsparcie i tradycja”.

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna wymaga specjalnej uwagi. Zewnętrzna rzeczywistość stawia dziś rodzinę przed wieloma wyzwaniami, zmuszając do poszukiwania nowych lub odświeżania „starych” i sprawdzonych sposobów radzenia sobie z nimi. Rodzina pozostaje niezastąpiona w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów. Zajmuje czołowe miejsce wśród najważniejszych wartości młodzieży. Wpływ zmian społecznych, Ekonomicznych i demograficznych na funkcjonowanie rodzin jest powszechnie zauważalne. W związku z powyższym naturalnym wydaje się hasło tegorocznej edycji Olimpiady „Rodzina – wsparcie i tradycja”.

Jak wziąć udział w Olimpiadzie?

Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy) przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi, wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. Uczestnicy przygotowują się do wspólnego rozwiązania testu. Wykaz dokumentów, który w tym pomoże, znajduje się w Programie Olimpiady, umieszczonym na stronie www.uwm.edu.pl/owor/.

W bieżącym roku szkolnym, przygotowując się do I etapu Olimpiady (testu) należy zwrócić uwagę szczególnie m.in. na: 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991, nr 120. poz. 526. z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Dlaczego warto jest uczestniczyć w Olimpiadzie?

Uczestnictwo w Olimpiadzie to:

 • o osobiste korzyści związane z rozwijaniem umiejętności takich jak: 
 • ♣ rozwiązywanie problemów związanych z okresem dorastania i wyborem drogi życiowej, 
 • ♣ świadome kreowanie własnej osobowości;
 • ♣ poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na trudne pytania;
 • ♣ lepsze przygotowanie do dojrzałego funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie;
 • ♣ poszerzenie wiedzy na temat instytucji udzielających pomocy rodzinie;
 • o atrakcyjne nagrody, m.in. tygodniowy wyjazd do Chorwacji lub innego kraju śródziemnomorskiego dla zwycięskiego zespołu, kilkudniowy pobyt ma Warmii i inne nagrody rzeczowe, a także udział w ciekawych przedsięwzięciach; 
 • o możliwość uczestnictwa w publicznej debacie nt. polityki prorodzinnej państwa (możliwość przekazania swoich opinii decydentom – może dobre pomysły zostaną wykorzystane);
 • o nowe, ciekawe znajomości;
 • o możliwość spotkania inspirujących osób – właścicieli firm rodzinnych, którzy odnieśli sukces (dowiesz się, jak do tego doszli); 
 • o możliwość promocji szkoły, do której uczęszczasz – dzięki Tobie, wielu o niej usłyszy;
 • o satysfakcja dla całej Twojej rodziny, której jesteś członkiem;
 • o lepsze przygotowanie do dorosłego życia;
 • o możliwość uzyskania przez szkołę dodatkowych punktów uwzględnianych w rankingu szkół ponadpodstawowych ogłaszanych przez Perspektywy;
 • o możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez prezydentów, starostów, burmistrzów  w niektórych regionach Polski. 

Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymają uprawienie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na realizowane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kierunki studiów: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, socjologia.

Komitet Główny Olimpiady