Informator na III etap

RODZINA – WSPARCIE I TRADYCJA

INFORMATOR

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2021/22

Na czym polega III etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie?

TEST

III etap Olimpiady jest 2-stopniowy. Najpierw zespoły rozwiązują test jednokrotnego wyboru zawierający 30 pytań. Uczestnicy będą musieli podobnie jak podczas I etapu wykazać się znajomością przepisów prawa konkordatowego i polskiego m.in. z zakresu obowiązków państwa wobec rodziny, znajomości struktur organizacyjnych oferujących pomoc rodzinie, praw i obowiązków rodziców oraz uwarunkowań zawarcia małżeństwa. Pytania będą o podwyższonym stopniu trudności

Zakres problematyki, na bazie której jest opracowywany test, zbliżony jest do testu
z etapu szkolnego. 

Problematyka:

 • − przygotowanie do małżeństwa;
 • − przemoc w domu, profilaktyka, możliwości uzyskiwania pomocy;
 • − macierzyństwo i ojcostwo;
 • − adopcja i rodzina (piecza) zastępcza;
 • − prawodawstwo dotyczące rodziny;
 • − formy, zasady i warunki zawarcia małżeństwa;
 • − separacja i rozwód;
 • − prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa i obowiązki dziecka;
 • − obowiązki państwa wobec rodziny;
 • − poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce;
 • − techniki negocjacji, empatia (definicje).

DEBATA

W 2 części finału zespoły uczestniczyć będą w debacie nt.: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? Weźmie w niej udział 5 zespołów, które uzyskały największą liczbę punktów z testu.

Komitet Główny przygotuje 3 pytania, które uczestnicy otrzymają wcześniej drogą mailową. Czas wypowiedzi będzie ograniczony do 3 min. 

Przygotowując się do testu i debaty należy zapoznać się m.in. z niżej podaną bibliografią.

Bibliografia:

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2019-2020, Warszawa 2020, w: https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/raporty-sytuacja-demograficzna-polski/ (s. 6-73; 207-231).

Najwyższa Izba Kontroli, Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa 2015, w: www.nik.gov.pl/plik/id,9100,vp,11306.pdf  (s. 22-101).

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Karta Dużej Rodziny jako element polityki rodzinnej państwa, w: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/045/LKA/  (s. 16-60). 

Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2019-2020, Warszawa 2020, w: https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/raporty-sytuacja-demograficzna-polski/ (s. 6-73; 207-231).

Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, Warszawa 1999, w: www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.htm

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863.)

Jakie będą kryteria oceny dyskusji?

Kryterium oceny:

Merytoryczność  wypowiedzi (0-4 pkt.)

Krytyczna ocena faktów 

i pomysłowość proponowanych rozwiązań (0-3 pkt.)

Zespołowość wypowiedzi (0-2 pkt.)

Poprawność językowa (0-1 pkt.)

Jakie prawa i obowiązki przysługują uczestnikom III etapu Olimpiady?

Uczestnicy Olimpiady otrzymają refundację kosztów przejazdu na etap centralny (bilet szkolny, 2 klasa PKP „Przewozy Regionalne”, PKS) po złożeniu stosownej dokumentacji
z załączonymi biletami. Finalistom zapewnia się również zakwaterowanie i wyżywienie.

Wszyscy finaliści, po zdanej maturze, mają pierwszeństwo w przyjęciu na studia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunki kształcenia: Nauki o rodzi-nie, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, Socjologia.

Laureaci i finaliści otrzymają stosowne zaświadczenia.

Finaliści są zobowiązania do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu.

W czasie zawodów centralnych niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz zakaz posiadania przy sobie urządzeń komunikacyjnych
(np.: telefon komórkowy, tablet).

WSZYSCY UCZESTNICY OLIMPIADY SĄ ZWYCIĘZCAMI.

GRATULUJEMY !!!

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady:
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca

Olsztyn,  12 marca 2022 r.