Regulamin

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
WIEDZY O RODZINIE

Informacje wstępne

Olimpiada Wiedzy o rodzinie wpisuje się w promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zróżnicowany w skali kraju udział tej młodzieży na zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” (często niezadawalający) oraz kryzys instytucji małżeństwa skłania do podjęcia różnorodnych działań na rzecz promocji małżeństwa, jego trwałości  i rodziny. Organizacja Olimpiady i udział w niej młodzieży, jest szansą na jej większe zainteresowanie się problematyką małżeństwa i rodziny. Może zachęcić młodzież do uczęszczania na lekcje Wychowania do życia w rodzinie. Założeniem Organizatora Olimpiady jest też promowanie polityki prorodzinnej państwa, co znajduje swój mocny akcent w Programie Olimpiady.

Podstawa  prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad
  (Dz.U. nr 13, poz.125, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 poz. 1580);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2020r, poz. 1036).

Źródła finansowania:

dotacja MEN-u, sponsorzy oraz wkład własny Organizatora (np. dostępne sale, sprzęt biurowy oraz multimedialny).

Cel  główny olimpiady:

 • promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych;
 • popularyzowanie i upowszechnianie uregulowań prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny.

Celem szczegółowym olimpiady jest:

 • umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowania do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap);
 • poszerzenie wiedzy normatywnej (prawnej) dotyczącej funkcjonowania małżeństwa i rodziny oraz pomocniczej roli państwa;
 • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości, uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie trwałych związków;
 • zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny;
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu zajęć Wychowania do życia w rodzinie;
 • upowszechnianie Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów.

 

Rozdział I

Olimpiada i jej organizator

1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Teologii, kierunek kształcenia:
Nauki o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

tel. 89 523-89-46

fax 89 523-80-07

e-mail: owor@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/owor/

1.2. Zadaniem Organizatora jest:

 • powołanie Komitetu Głównego Olimpiady do prowadzenia działalności organizacyjno-administracyjnej;
 • zatwierdzanie na wniosek Przewodniczącego Komitetu Głównego Regulaminu i Programu Olimpiady;
 • nadzór nad realizacją Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej Regulaminu i dokumentacją programową;
 • wspieranie Komitetu Głównego w organizacji Olimpiady, finału i uroczystego zakończenia każdej edycji.

1.3. Organizator ma prawo do:

 • anulowania wyników poszczególnych etapów lub zobowiązania do powtórzenia zawodów w razie ujawnienia i udokumentowania istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości;
 • wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady – decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym Olimpiady;
 • współpracowania z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin.

1.4. Organizator ma obowiązek:

 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników (na III etapie);
 • przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych i merytorycznych przedstawianych przez księgową i koordynatora Olimpiady;
 • zobligowania do powtórzenia zawodów w razie ujawienia istotnych nieprawidłowości.

2. Struktura organizacyjna Olimpiady

            2.1.      Olimpiada ma strukturę rozproszoną, którą tworzą:

 • Komitet Główny Olimpiady z siedzibą w Olsztynie,
  Kard. St. Hozjusza 15;
 • Komitety Okręgowe (planowane w liczbie 16), których adresy umieszczone będą na stronie internetowej: uwm.edu.pl/owor/. Komitety Okręgowe zlokalizowane są głównie w miastach wojewódzkich. W przypadkach uzasadnionych Komitet Główny może zdecydować o powołaniu Komitetu Okręgowego dla kilku województw.
 • Komisje Szkolne.

2.2.      Członków Komitetu Głównego Olimpiady w imieniu Organizatora powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału Teologii UWM. Komitet Główny wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
i członków; osoby te stanowią Komitet Główny Olimpiady i na bieżąco podejmują stosowne działania. Dziekan powołuje również Koordynatora Olimpiady i pozostałych jego pracowników (Biuro Komitetu Głównego). Obowiązki Komitetu Głównego:

 • sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem Olimpiady;
 • zatwierdzenie testów opracowanych przez eksperta na I i III etap;
 • zorganizowanie, przeprowadzenie testu na I etapie Olimpiady w formie on-line i przekazanie wyników Komisjom Szkolnym (jeżeli tę formę szkoła wybierze);
 • opracowanie, wybór, ustalenie i ogłoszenie tematów do przygotowania prezentacji lub filmu na II etapie;
 • współpraca z koordynatorem Olimpiady;
 • reprezentowanie Olimpiady na zewnątrz;
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami);
 • rekomendowanie członków Komitetów Okręgowych;
 • zatwierdzenie harmonogramu Olimpiady;
 • przygotowanie i przeprowadzenie finału olimpiady;
 • zapewnienie wyżywienia dla finalistów;
 • powołanie Komisji Oceniającej przebieg debaty podczas III etapu;
 • monitorowanie przebiegu I i II etapu Olimpiady;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z regulaminem;
 • organizacja sieci okręgów;
 • monitorowanie przebiegu poszczególnych etapów Olimpiady;
 • zapewnienie logistyki związanej z organizacją i przebiegiem finału Olimpiady (rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, przejazdy, itp.).

Komitet Główny ma prawo do:

 • decydowania o szczegółowych założeniach merytorycznych poszczególnych edycji Olimpiady;
 • poszerzenia składu osobowego Komitetu o dodatkowe osoby do realizowania ustalonych zadań;
 • podejmowania działań promujących Olimpiadę;
 • rozstrzygania sporów wynikających z kwestii merytorycznych;
 • wykluczenia uczestników w przypadku łamania przez nich regulaminu;
 • współpracy z Komitetami Okręgowymi i Komisjami Szkolnymi;
 • włączenia się w poszukiwanie sponsorów;
 • w uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komitetu Głównego może wskazać Komitet Okręgowy (w listy powołanych) dla kilku województw.

Osobą odpowiedzialną za sprawy administracyjne związane z przebiegiem Olimpiady jest koordynator powołany przez organizatora.
Do jego zadań należy m.in.:

 • organizacja Biura Komitetu Głównego;
 • kontakt z uczestnikami, pomoc w rozwiązywaniu problemów;
 • opracowanie harmonogramu Olimpiady;
 • współpraca z Komisjami Szkolnymi i Komitetami Okręgowymi w zakresie spraw organizacyjnych;
 • przygotowanie bazy e-mailowej szkół uczestniczących w Olimpiadzie;
 • dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów;
 • organizacja procesu zgłoszeń;
 • przesyłanie wyników poszczególnych etapów do Komitetu Głównego;
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji do rozliczeń finansowych (umowy, zwroty kosztów podróży, delegacje, opisywanie faktur i rachunków).

Komitety Okręgowe.

Członków Komitetów Okręgowych powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu Głównego na wniosek Komitetu Głównego.

Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy:

 • rozpatrywanie odwołań, rozwiązywanie ewentualnych problemów i sporów pojawiających się na etapie szkolnym;
 • organizacja zawodów szczebla okręgowego, w tym m.in. przekazywanie pełnej informacji o wynikach uczestników;
 • komunikacja z uczestnikami;
 • ocenianie zespołów podczas II etapu.

Komitet Okręgowy ma prawo do:

 • współpracy z Komisjami Szkolnymi, innymi Komitetami Okręgowymi i Komitetem Głównym Olimpiady;
 • komunikacji z uczestnikami zawodów;
 • poszukiwania sponsorów nagród dla uczestników;
 • wspierania Komitetu Głównego przy organizacji finału i uroczystego zakończenia każdej edycji Olimpiady.

Dane z wykazem Komitetów Okręgowych wraz z danymi teleadresowymi zamieszczone są w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Komisje Szkolne.

Komisję Szkolną powołuje dyrektor danej szkoły. Wskazuje on osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w szkole oraz określa jej obowiązki.

Jeżeli nie powołano Komisji Szkolnej Olimpiady, zainteresowani uczniowie mogą przystąpić do olimpiady w innej szkole, wskazanej przez ich dyrektora lub skontaktować się z Przewodniczącym właściwego Komitetu Okręgowego.

Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest:

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy przechowywaniu i powielaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione;
 • zapewnienie właściwego, zgodnego z regulaminem, przebiegiem Olimpiady etapu szkolnego;
 • sprawdzenie testów uczestników;
 • rekomendowanie zespołu do etapu okręgowego.
 • opieka merytoryczna i organizacyjna nad kandydatami wytypowanymi do eliminacji II stopnia i przesłanie opracowanych przez nich prezentacji lub filmu.

 

 

Rozdział II

Organizacja Olimpiady

 3. Uczestnicy olimpiady.

3.1.      Adresatami Olimpiady są uczniowie (zespoły 2-osobowe z danej szkoły; w przypadku zespołu szkół, zespoły 2-osobowe z każdej ze szkół) polskich szkół ponadpodstawowych: dla uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

3.2.      Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3.      Uczniowie przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły, którzy przekazują tę informację Komisji Szkolnej. Ta zaś informuje właściwy Komitet Okręgowy lub Komitet Główny o przystąpieniu szkoły do zawodów przesyłając zgłoszenie, dane adresowe szkoły oraz wykaz imienny uczestników (w przypadku zespołu szkół z podziałem na typy szkół) drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej (załącznik nr 2 do Regulaminu).

3.4.      Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do:

 • przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady,
 • realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,
 • informowania Komitetu Głównego lub Organizatora o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących organizacji i przebiegu Olimpiady,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem Olimpiady (załącznik nr 3 do Regulaminu).

3.5.      Uczestnicy Olimpiady mają prawo do:

 • otrzymania pełnej informacji o uzyskanych wynikach na poszczególnych etapach;
 • uzyskania informacji o harmonogramie Olimpiady, tematyce, zasadach przeprowadzania eliminacji na poszczególnych etapach;
 • refundacji kosztów przejazdu na etap okręgowy (bilet szkolny, 2 klasa PKP „Przewozy Regionalne”, PKS) i centralny (2 klasa PKP „Przewozy Regionalne”, PKP „Inercity”; PKS);
 • bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na etapie centralnym;
 • składania odwołań od decyzji Komitetu Okręgowego, Komitetu Głównego zgodnie z trybem określonym w § 6. niniejszego Regulaminu.

4. Organizacja zawodów.

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter   drużynowy.

4.2. Zawody drużynowe.

4.2.1.   Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady.

4.2.2.   Zawody są 3-etapowe i składają się z:

 • eliminacji szkolnych (międzyszkolnych),
 • eliminacji okręgowych,
 • eliminacji centralnych (finał).

4.2.3.   Organizacja i przebieg zawodów I stopnia (etap szkolny):

 • odbywają się na terenie szkoły. Uczestnicy (zespoły 2-osobowe) rozwiązują test jednokrotnego wyboru z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczących w szczególności małżeństwa i rodziny, przemocy w domu, praw dziecka;
 • odbywają się w całym kraju tego samego dnia, w tym samym czasie (45 min.), równocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły swój udział w zawodach;
 • Komisja Szkolna decyduje o formie wypełnienia testu (tradycyjnie lub on-line);
 • uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, lub paszportu;
 • w czasie eliminacji szkolnych niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz obowiązuje zakaz posiadania urządzeń komunikacyjnych (np.: telefon komórkowy, tablet);
 • dyrektor szkoły spośród grona nauczycieli powołuje 3-osobową Komisję Szkolną, wskazując jej przewodniczącego. W skład Komisji Szkolnej powinien wchodzić nauczyciel zajęć Wychowanie do życia w rodzinie (o ile taki jest).
  Komisja Szkolna przygotowuje, tj. drukuje przesłane przez koordynatora Olimpiady formularze testu;
 • Komisja Szkolna, po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez uczestników, podaje wyniki do publicznej wiadomości w swojej szkole;
 • Komisja Szkolna do II etapu zawodów proponuje zespół lub zespoły, które zdobyły największą liczbę punktów;
  warunkiem zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych jest uzyskanie przez zespół uczniów co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów.
  Komitet Główny po przeanalizowaniu wyników I etapu Olimpiady może ustalić, wydając stosowny komunikat, iż Komisja Szkolna do II etapu proponuje zespół, który uzyskał mniej niż 75% pkt. możliwych do uzyskania.
  W związku z powyższym Komisje Szkolne zobowiązane są przesłać do Komitetu Głównego (w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia testu w szkole) listy zespołów, które uzyskały co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (co najmniej 20 pkt.) wg załączonego wzoru.
  W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zespoły, do dalszego etapu przechodzą ci, którzy uzyskali więcej punktów za rozwiązanie zadań o wyższym stopniu trudności. W przypadku braku rozstrzygnięcia, dodatkowe kryteria określa Komisja Szkolna;
 • Komitet Okręgowy kwalifikuje do II etapu maksymalnie 5 zespołów i powiadamia właściwą Komisję Szkolną, która zobowiązana jest powiadomić o tym zakwalifikowanych uczniów oraz przesłać do Komitetu Okręgowego Kartę zgłoszenia udziału zespołu uczestników, zwaną dalej „Kartą Zespołu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • Komisja Szkolna gromadzi dokumentację zawodów I stopnia, na którą składają się:
  • powołanie przez dyrektora szkoły członków Komisji;
  • lista uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach szkolnych;
  • prace (testy) zespołów;
  • protokół zawodów I stopnia oraz lista, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
  • korespondencja przychodząca i wychodząca.
 • Komisja szkolna w terminie 10 dni od I etapu, zobowiązana jest przesłać do Komitetu Okręgowego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zeskanowany protokół wraz z listą zespołów. Ponadto należy przesłać test rekomendowanego zespołu do eliminacji II etapu Olimpiady.

4.2.4.   Zawody II stopnia (etap regionalny):

 • zawody Okręgowe Olimpiady organizowane są w miejscu wskazanym przez dany Komitet Okręgowy i przeprowadzane są w ciągu jednego dnia w terminie zgodnie z harmonogramem; w przypadku zmiany terminu, konieczna jest akceptacja Komitetu Głównego;
 • uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego lub paszportu;
 • w czasie eliminacji okręgowych niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz zakaz posiadania urządzeń komunikacyjnych (np.: telefon komórkowy, tablet);
 • Komitet Główny Olimpiady powołuje 3 osobowy Komitet Okręgowy w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz członek;
 • posiedzenia Komitetu Okręgowego są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się przynajmniej 2 razy w roku, w tym w czasie trwania eliminacji okręgowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
  Do zadań Komitetu Okręgowego należy:

  • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad eliminacjami
   I stopnia;
  • organizacja i przebieg eliminacji II stopnia Olimpiady (sprawdzenie m.in. dokumentów tożsamości);
  • opieka organizacyjna nad kandydatami wytypowanymi do eliminacji III stopnia;
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów II etapu;
  • komunikacja z uczestnikami wszystkich etapów Olimpiady z danego Okręgu.
 • II Etap (Okręgowy) zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji (przesłać w formacie PowerPoint – ppt, pps lub pptx, ppsx) lub filmu (przesłać w formacie: AVI, MP4, FLV) o tematyce zgodnej z programem Olimpiady i składa się z 2 części. Czas prezentacji lub filmu max. 10 min. Ocenie podlega zarówno przygotowany materiał, jak i sposób jego przedstawienia. W drugiej części zespół odpowiada na 3 pytania dotyczące problematyki przedstawionej w prezentacji multimedialnej lub filmie.
 • Komitet ocenia zespół w skali od 0 do 25 punktów. Maksymalnie 15 pkt. za prezentację oraz 10 pkt. za odpowiedzi na pytania (załącznik nr 5 do Regulaminu).
  Kryterium oceny pracy stanowi:
 • oryginalność, pomysłowość, innowacyjność (0-4 pkt.)
 • zawartość merytoryczna, zgodność treści z tematem (0-7 pkt.)
 • stylistyczna poprawność językowa (0-3 pkt.)
 • staranność i estetyka wykonania (0-1 pkt)
 • Warunkiem rekomendacji do 3 etapu Olimpiady jest spełnienie dwóch warunków łącznie:
 1. a) uzyskanie co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania /20 pkt./ podczas II etapu,
 2. b) uzyskanie największej liczby pkt. łącznie – z prezentacji/filmu oraz testu z I etapu.
 • Komitet Okręgowy w terminie 5 dni od dnia eliminacji zobowiązany jest wysłać do Komitetu Głównego pełną dokumentację rekomendowanego zespołu do III etapu (protokół, Karta Zespołu, Karta informacyjna o wynikach zespołu /załącznik nr 6 do Regulaminu/ oraz test z I etapu).
 • W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zespołów, o wytypowaniu do zawodów centralnych decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za prezentację/film. W przypadku braku rozstrzygnięcia, dodatkowe kryteria określa Komisja Okręgowa.
 • Komitet Główny Olimpiady kwalifikuje do finału 16 zespołów z najwyższą liczbą punków, po jednym z każdego województwa.
 • Komitet Okręgowy zobowiązany jest powiadomić o tym zakwalifikowany zespół.
 • Komitet Okręgowy gromadzi dokumentację zawodów I i II stopnia, na którą składają się:
  • powołanie przez Komitet Główny członków Komitetu Okręgowego;
  • lista zespołów zgłoszonych do udziału w zawodach okręgowych;
  • prace zgłoszonych zespołów;
  • protokół zawodów II stopnia, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu;
  • korespondencja przychodząca i wychodząca.
 • Komitet Główny Olimpiady najpóźniej na 28 dni przed terminem zawodów centralnych informuje zespoły uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego oraz Komitety Okręgowe o miejscu, terminie i sposobie organizacji zawodów centralnych.

4.2.5.   Zawody III stopnia (etap centralny/finał).

 • Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady.
 • Zawody centralne Olimpiady organizowane są w Olsztynie (we wskazanym wcześniej miejscu i czasie) i przeprowadzane są w ciągu jednego dnia w terminie podanym/zaakceptowanym przez Komitet Główny). Finalistom zapewnia się zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.
 • Finaliści są zobowiązani do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego lub paszportu.
 • W czasie zawodów centralnych niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz zakaz posiadania urządzeń komunikacyjnych (np.: telefon komórkowy, tablet).
 • Eliminacje III etapu mają charakter 2-stopniowy
  • Pierwszy stopień
   • Zespoły rozwiązują test jednokrotnego wyboru (30 pytań), zawierający pytania dotyczące prawa polskiego i międzynarodowego w szczególności z zakresu obowiązków państwa wobec rodziny, znajomości struktur organizacyjnych oferujących pomoc rodzinie, przygotowania do małżeństwa.
   • Do debaty zostaje zakwalifikowanych 5 zespołów, które uzyskały największą liczbę punktów z testu. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zespoły, do debaty przechodzą ci, którzy uzyskali więcej punktów za rozwiązanie zadań o wyższym stopniu trudności. W przypadku braku rozstrzygnięcia, dodatkowe kryteria określa Komitet Główny. Z przebiegu finału sporządza się protokół (załącznik nr 9 do Regulaminu).

 • Drugi stopień
  • Zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej (rozwiązanie problemu).
  • Debata będzie oceniana dodatkowo przez Komisję powołaną przez Przewodniczącą Komitetu Głównego, w skład której wchodzą przedstawiciele Rządu i Samorządów Wojewódzkich, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół, organizacji pozarządowych, uczniów.
  • Komisja ocenia debatę na podstawie szczegółowych kryteriów ustalonych przez Komitet Główny Olimpiady (w załączniku nr 8 do Regulaminu). Każdy zespół może uzyskać od jednego członka Komisji maksymalnie 10 pkt.
  • Komitet Główny przygotuje uczestnikom debaty 3 pytania.
  • Czas trwania wypowiedzi do 3 minut. Czas końca wypowiedzi jest sygnalizowany przez prowadzącego.
  • Numery miejsc i kolejność wypowiedzi uczestnicy wylosują przed rozpoczęciem debaty.
  • Tytuł laureata Olimpiady uzyskują 3 najlepsze zespoły (z debaty), które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
 • Decyzja Komitetu Głównego w sprawie ustalenia listy laureatów jest ostateczna i zostaje ogłoszona po zakończeniu prac Komisji. W ciągu 3 dni zostaje również umieszczona na stronie internetowej owor.uwm.edu.pl
 • Komitet Główny Olimpiady sporządza protokół końcowy z przebiegu etapu centralnego (debaty) według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu.
 • Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady ogłasza listę laureatów i finalistów Olimpiady.
 • Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują stosowne zaświadczenia, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 • Komitet Główny gromadzi dokumentację dotycząca Olimpiady, a w szczególności:
  • informator o Olimpiadzie;
  • listę zespołów zgłoszonych do udziału w zawodach centralnych;
  • prace zespołów (testy);
  • protokół zawodów III etapu (1 i 2) stopnia;
  • listę laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali ich do Olimpiady;
  • korespondencję przychodzącą i wychodzącą;
  • nagranie debaty.

5. Przepisy szczegółowe

5.1.      Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć – na wszystkich etapach eliminacji Olimpiady – warunki, które nie będą wykluczały uczestnictwa uczniom z niepełnosprawnością, uwzględniając rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Komitety Okręgowe i Komitet Główny Olimpiady dołożą wszelkich starań, by eliminacje odbywały się w salach łatwo dostępnych dla osób z niepełnosprawnością.

5.2.      Gdy zespół uczestników nie stawi się na zawody II stopnia z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim lub z powodu innego istotnego wypadku losowego, Komitet Główny – na pisemną prośbę zespołu uczestników (wraz z uzasadnieniem) – może zarządzić przeprowadzenie indywidualnych eliminacji w dodatkowym terminie. Nie przewiduje się możliwości organizacji dodatkowego terminu na trzecim etapie eliminacji.

5.3.      W przypadku nałożenia się terminów zawodów II stopnia Olimpiady z terminami innej olimpiady, w której biorą udział uczestnicy, Komitet Główny Olimpiady zaproponuje – w miarę możliwości – indywidualny tryb przystąpienia do zawodów na tym etapie. Nie przewiduje się możliwości organizacji dodatkowego terminu na trzecim etapie eliminacji.

5.4.      Komitet Główny Olimpiady może wykluczyć uczestników (zespół) z dalszego udziału w zawodach, kiedy zostanie stwierdzone i udokumentowanie m.in.: korzystanie z niedozwolonych pomocy, złamanie punktu regulaminu, plagiat. O takich nieprawidłowościach Komitety Szkolne lub Okręgowe informują pisemnie Komitet Główny, który podejmuje działania wyjaśniające. O tej decyzji Przewodniczący Komitetu informuje uczestników zawodów w formie pisemnej.

6. Tryb odwoławczy.

Każdy zespół uczestników Olimpiady ma prawo złożyć (w terminie 7 dniowym od ogłoszenia wyników) odwołanie w przypadku naruszenia przepisów regulaminu.

Odwołanie od decyzji:

 • Komisji Szkolnej składa się do Przewodniczącego Komisji Okręgowej;
 • Komisji Okręgowej składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady;
 • Komitetu Głównego Olimpiady składa się do dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Odwołanie zespół uczestników składa na piśmie, ze szczegółowym opisem okoliczności, przesyłając listem poleconym na odpowiedni adres właściwego Komitetu (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście za potwierdzeniem zwrotnym.

Przewodniczący Komisji Okręgowej lub Komitetu Głównego lub dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po wysłuchaniu świadków zdarzenia, zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesłana listem poleconym na adres uczestnika w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Członek Komitetu, który brał udział w zaskarżonym postępowaniu, podlega wyłączeniu w postępowaniu odwoławczym.

Przewodniczący Komisji Okręgowej lub Komitetu Głównego lub dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w przypadku zasadności odwołania podaje na piśmie sposób jego realizacji. Informuje o tym zespół składający odwołanie.

Jeżeli zespół uczestników Olimpiady nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia swojego odwołania, ma prawo odwołać się do dziekana Wydziału Teologii UWM z wnioskiem (w formie pisemnej) o ponowne rozpatrzenie swojej sprawy. Decyzja powinna być podjęta w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku i ma charakter ostateczny.

7. Rejestracja przebiegu zawodów.

Zawody III stopnia – za pisemną zgodą uczestnika – w części ustnej są rejestrowane (audio lub video). Brak zaś takiej zgody nie wyklucza uczestnika z udziału w danym etapie. Odpowiedzi, które zostały zarejestrowane, są przechowywane w wersji trwałej (cyfrowej) w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady przez okres 5 lat od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie tego czasu zostają komisyjnie zniszczone. Dostęp do nagrań ma Komitet Główny Olimpiady.

Nagrane odpowiedzi mogą być wykorzystane tylko na potrzeby realizacji trybu odwoławczego.

 

 

Rozdział III

Uprawnienia i nagrody

 8. Uprawnienia i nagrody

8.1.      Uprawnienia.
Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymali uprawienie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na realizowane w UWM kierunki studiów: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, psychologia i socjologia.
Podstawa prawna: Uchwała nr 107 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2021 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w roku akademickim 2022/2023, 2023/2024 oraz 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Komitet Główny Olimpiady wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty. Laureatami Olimpiady Wiedzy o Rodzinie zostają 3 najlepsze zespoły (6 uczniów) spośród finalistów.
Potwierdzeniem uzyskania statusu finalisty i laureata jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.); (załącznik nr 11 do Regulaminu).

8.2.      Nagrody

Organizator – w miarę pozyskanych środków – przewiduje nagrody:

 • dla finalistów nagrody książkowe lub rzeczowe;
 • dla laureatów:

I nagroda – wyjazd do Chorwacji lub Włoch – decyduje sponsor;

II nagroda – nagrody rzeczowe;

III nagroda – nagrody rzeczowe;

 • dla nauczyciela (opiekuna) zwycięskiego zespołu.

Komitet Główny przewiduje przyznanie wyróżnień za kreatywność
i innowacyjność prezentacji lub filmu (zwycięscy II etapu zawodów) oraz szkołom, z których zgłosiło się wiele (co najmniej 50) zespołów.

Uczestnicy zawodów II stopnia, którzy uzyskali najlepsze wyniki lub szkoły licznie reprezentowane  mogą otrzymać nagrody finansowe, rzeczowe lub statuetki przyznawane odpowiednio przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny Olimpiady w ramach pozyskanych środków.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

9. Postanowienia końcowe

9.1.      Obsługę finansową zadania (księgowość) prowadzi osoba wskazana przez Organizatora Olimpiady.

9.2.      W celu prawidłowego właściwego administrowania środkami pochodzącymi z dotacji, Organizator ustali sposób umożliwiający efektywną kontrolę wewnętrzną. Ustali zakres odpowiedzialności i tryb obiegu dokumentów (np. instrukcję finansowo-księgową, zakres czynności służbowych, itp.).

9.3.      Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.