Regulamin

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

WIEDZY O RODZINIE

 

Informacje wstępne

Olimpiada Wiedzy o rodzinie wpisuje się w promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Zróżnicowany w skali kraju udział tej młodzieży na zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” (często niezadawalający) oraz kryzys instytucji małżeństwa skłania podmioty odpowiedzialne za promałżeńskie i prorodzinne wychowanie młodzieży, do podjęcia różnorodnych działań na rzecz promocji małżeństwa i rodziny. Organizacja Olimpiady i udział w niej młodzieży, jest szansą na jej większe zainteresowanie się problematyką małżeństwa i rodziny. To kolei może zachęcić młodzież do uczęszczania na lekcje Wychowania do życia w rodzinie. Założeniem Organizatora Olimpiady jest również promowanie polityki prorodzinnej państwa, co znajduje swój mocny akcent w Programie Olimpiady.

 Podstawa  prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad
  (Dz.U. nr 13, poz.125, z późn. zm.);
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

 

Źródła finansowania:

dotacja MEN-u, sponsorzy, wolontariat oraz wkład własny Organizatora (np. dostępne sale, sprzęt biurowy oraz multimedialny, praca wolontariuszy).

 

Cel  główny olimpiady:

 • promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych.

Celem szczegółowym olimpiady jest:

 • umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap);
 • zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny;
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny;
 • wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie;
 • upowszechnianie Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów.

 

Rozdział I

 Olimpiada i jej organizator

 

 • 1. Prawa i obowiązki Organizatora

 

 • Organizatorem Olimpiady jest Wydział Teologii, Kierunek kształcenia: Nauki o Rodzinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

tel. 89 523-89-46

fax 89 523-80-07

e-mail: owor@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/owor/

 

 • Zadaniem Organizatora jest:
 • powołanie Komitetu Głównego Olimpiady do prowadzenia działalności organizacyjno-administracyjnej;
 • zatwierdzanie na wniosek Przewodniczącego Komitetu Głównego Regulaminu i Programu Olimpiady;
 • nadzór nad realizacją Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej Regulaminu i dokumentacją programową;
 • wsparcie Komitetu Głównego w organizacji Olimpiady, finału i uroczystego zakończenia każdej edycji.

 

 • Organizator ma prawo do:
 • anulowania wyników poszczególnych etapów lub zobowiązania do powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości;
 • wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym Olimpiady);
 • prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin.

 

 • Organizator ma obowiązek:
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników (na III etapie);
 • przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych i merytorycznych przedstawianych przez księgową i koordynatora Olimpiady;
 • nakazanie powtórzenia zawodów w razie ujawienia istotnych nieprawidłowości.

 

 • 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

2.1.      Olimpiada ma strukturę rozproszoną, którą tworzą:

 • Komitet Główny Olimpiady z siedzibą w Olsztynie,
  Kard. St. Hozjusza 15;
 • Komitety Okręgowe, których aktualne adresy są opublikowane na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl/owor/ Komitety Okręgowe zlokalizowane są zgodnie z podziałem administracyjnym Polski w 16 miastach wojewódzkich. Posiadają one dobre zaplecze naukowe i stanowią dogodny punkt dojazdowy z odległych miejscowości, z których rekrutują się uczestnicy olimpiady;
 • Komisje Szkolne.

 

2.2.      Członków Komitetu Głównego Olimpiady w imieniu Organizatora powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału Teologii UWM. Komitet Główny wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członka; osoby te stanowią Komitet Główny Olimpiady i na bieżąco podejmują stosowne działania. Dziekan powołuje również Koordynatora Olimpiady i pozostałych jego pracowników (Biuro Komitetu Głównego).

 • Obowiązki Komitetu Głównego:
  • sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem Olimpiady;
  • zatwierdzenie testów opracowanych przez eksperta (znajomość prawa małżeńskiego i rodzinnego);
  • zatwierdzenie tematów do przygotowania prezentacji lub filmu;
  • współpraca z koordynatorem Olimpiady;
  • reprezentowanie Olimpiady na zewnątrz;
  • powołanie członków Komitetów Okręgowych;
  • zatwierdzenie harmonogramu Olimpiady;
  • realizowanie działań promujących olimpiadę;
  • przygotowanie i przeprowadzenie finału olimpiady;
  • ocenianie zespołów podczas III etapu;
  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z regulaminem.
 • Komitet Główny ma prawo do:
  • decydowania o szczegółowych założeniach merytorycznych poszczególnych edycji Olimpiady;
  • rozstrzygania sporów wynikających z kwestii merytorycznych;
  • wykluczenia uczestników w przypadku łamania przez nich regulaminu;
  • współpracy z Komitetami Okręgowymi i Komisjami Szkolnymi;
  • włączenia się w poszukiwanie sponsorów.

 

2.3.     Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest koordynator, którego powołuje Organizator Olimpiady, tj. dziekan Wydziału Teologii UWM.
Do jego zadań należy m.in.:

 • organizacja Biura Komitetu Głównego;
 • organizacja sieci okręgów;
 • opracowanie harmonogramu Olimpiady;
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami);
 • kontakt z uczestnikami, pomoc w rozwiązywaniu problemów i sporów;
 • organizacja działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę (organizacja m.in. konferencji, seminariów);
 • współpraca z mediami;
 • monitorowanie przebiegu poszczególnych etapów Olimpiady;
 • zapewnienie logistyki związanej z organizacją i przebiegiem Olimpiady
  (np. dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, przesyłanie wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych).

 

2.4.      Komitety Okręgowe.

 • Członków Komitetów Okręgowych powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady na wniosek Kuratora Oświaty właściwego dla danego okręgu lub na wniosek Komitetu Głównego.
 • Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy:
  • rozpatrywanie odwołań, rozwiązywanie ewentualnych problemów i sporów pojawiających się na etapie szkolnym;
  • organizacja zawodów szczebla okręgowego;
  • komunikacja z uczestnikami;
  • dystrybucja testów do szkół;
  • ocenianie zespołów podczas II etapu.
 • Komitet Okręgowy ma prawo do:
  • współpracy z Komisjami Szkolnymi, innymi Komitetami Okręgowymi i Komitetem Głównym Olimpiady;
  • komunikacji z uczestnikami zawodów;
  • fundowania nagród dla uczestników;
  • wspierania Komitetu Głównego przy organizacji finału i uroczystego zakończenia każdej edycji Olimpiady.
 • Dane z wykazem Komitetów Okręgowych wraz z danymi teleadresowymi zamieszczone są załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

2.5.      Komisje Szkolne.

 • Komisję Szkolną powołuje dyrektor danej szkoły. Wskazuje on osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w szkole oraz określa jej obowiązki.
 • Jeżeli nie powołano Komisji Szkolnej Olimpiady, zainteresowani uczniowie mogą przystąpić do olimpiady w innej szkole, wskazanej przez ich dyrektora lub skontaktować się z Przewodniczącym właściwego Komitetu Okręgowego.
 • Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest:
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy przechowywaniu i powielaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione;
  • nadzór nad przebiegiem Olimpiady etapu szkolnego;
  • sprawdzenie testów uczestników;
  • wyłonienie i ustalenie listy laureatów do etapu okręgowego.
  • opieka naukowa i organizacyjna nad kandydatami wytypowanymi do eliminacji II stopnia i przesłanie opracowanych przez nich prezentacji lub filmu.

 

Rozdział II

Organizacja Olimpiady

 

 • 3. Uczestnicy olimpiady.

3.1.      Adresatami Olimpiady są uczniowie (zespoły 2-osobowe z danej szkoły) polskich szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników.

3.2.      Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.2a.    W roku 2018/2019 mogą uczestniczyć również uczniowie klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia.

3.3.      Uczniowie przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi Wychowania do życia w rodzinielub dyrektorowi szkoły, którzy przekazują tę informację Komisji Szkolnej. Ta zaś informuje właściwy Komitet Okręgowy o przystąpieniu szkoły do zawodów przesyłając zgłoszenie, dane adresowe szkoły oraz wykaz imienny uczestników drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej (załącznik nr 2 do Regulaminu).

3.4.      Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do:

 • przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady,
 • realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,
 • informowania Komitetu Głównego lub Organizatora o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących organizacji i przebiegu Olimpiady,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem Olimpiady (załącznik nr 3 do Regulaminu).

3.5.      Uczestnicy Olimpiady mają prawo do:

 • otrzymania pełnej informacji o uzyskanych wynikach na poszczególnych etapach;
 • uzyskania informacji o harmonogramie Olimpiady, tematyce, zasadach przeprowadzania eliminacji na poszczególnych etapach;
 • refundacji kosztów przejazdu na etap okręgowy (bilet szkolny, 2 klasa PKP „Przewozy Regionalne”, PKS) i centralny (2 klasa PKP „Przewozy Regionalne”, PKP „Inercity”; PKS);
 • bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na etapie centralnym;
 • składania odwołań od decyzji Komitetu Okręgowego, Komitetu Głównego zgodnie z trybem określonym w § 6. niniejszego Regulaminu.

 

 • 4. Organizacja zawodów.

4.1.Zawody Olimpiady mają charakter   drużynowy.

4.2.Zawody drużynowe.

4.2.1.   Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady.

4.2.2.   Zawody są 3-etapowe i składają się z:

 • eliminacji szkolnych (międzyszkolnych),
 • eliminacji okręgowych,
 • eliminacji centralnych (finał).

4.2.3.   Zawody I stopnia (etap szkolny):

 • Odbywają się na terenie szkoły. Uczestnicy (zespoły 2-osobowe) rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczących w szczególności małżeństwa i rodziny, przemocy w domu, praw dziecka.
 • Odbywają się w całym kraju tego samego dnia, w tym samym czasie (45 min.), równocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły swój udział w zawodach.
 • Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego lub paszportu.
 • W czasie eliminacji szkolnych niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz obowiązuje zakaz posiadania urządzeń komunikacyjnych (np.: telefon komórkowy, tablet).
 • Dyrektor szkoły spośród grona nauczycieli powołuje 3-osobową Komisję Szkolną, wskazując jej przewodniczącego. W skład Komisji Szkolnej powinien wchodzić nauczyciel zajęć Wychowanie do życia w rodzinie (o ile taki jest). Komisja Szkolna przygotowuje (drukuje przesłane przez Komitet Okręgowy formularze testu) i przeprowadza szkolny etap Olimpiady, nadzorując jego prawidłowy przebieg.
 • Komisja Szkolna, po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez uczestników, podaje wyniki do publicznej wiadomości w swojej szkole.
 • Komisja Szkolna do II etapu zawodów proponuje jeden zespół, który zdobył największą liczbę punktów; warunkiem zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych jest uzyskanie przez zespół uczniów co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów.
  Komitet Główny po przeanalizowaniu wyników I etapu Olimpiady może ustalić, wydając stosowny komunikat, iż Komisja Szkolna do II etapu proponuje zespół, który uzyskał mniej niż 75% pkt. możliwych do uzyskania.
  W związku z powyższym Komisje Szkolne zobowiązane są przesłać do Komitetu Głównego (w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia testu w szkole) listy zespołów, które uzyskały co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania (co najmniej 20 pkt.) wg załączonego wzoru.
  W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zespoły, do dalszego etapu przechodzą ci, którzy uzyskali więcej punktów za rozwiązanie zadań o wyższym stopniu trudności. W przypadku braku rozstrzygnięcia, dodatkowe kryteria określa Komisja Szkolna.
 • Komitet Okręgowy kwalifikuje do II etapu maksymalnie 10 zespołów i powiadamia właściwą Komisję Szkolną, która zobowiązana jest powiadomić o tym zakwalifikowanych uczniów oraz przesłać do Komitetu Okręgowego Kartę zgłoszenia udziału zespołu uczestników, zwaną dalej „Kartą Zespołu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • Komisja Szkolna gromadzi dokumentację zawodów I stopnia, na którą składają się:
  • powołanie przez dyrektora szkoły członków Komisji;
  • lista uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach szkolnych;
  • prace (testy) zespołów;
  • protokół zawodów I stopnia oraz lista, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
  • korespondencja przychodząca i wychodząca.
 • Komisja szkolna w terminie 10 dni od I etapu, zobowiązana jest przesłać do Komitetu Okręgowego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zeskanowany protokół wraz z listą zespołów. Ponadto należy przesłać test rekomendowanego zespołu do eliminacji II etapu Olimpiady.

 

4.2.4.   Zawody II stopnia (etap regionalny).

 • Zawody Okręgowe Olimpiady organizowane są w miejscu wskazanym przez dany Komitet Okręgowy i przeprowadzane są w ciągu jednego dnia w terminie zaakceptowanym przez Komitet Główny.
 • Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego lub paszportu.
 • W czasie eliminacji okręgowych niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz zakaz posiadania urządzeń komunikacyjnych (np.: telefon komórkowy, tablet).
 • Komitet Główny Olimpiady powołuje 3 osobowy Komitet Okręgowy w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz członek.
 • Posiedzenia Komitetu Okręgowego są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się przynajmniej raz w roku w czasie trwania eliminacji okręgowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
  Do zadań Komitetu Okręgowego należy:

  • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad eliminacjami
   I stopnia;
  • organizacja i przebieg eliminacji II stopnia (etap okręgowy) Olimpiady;
  • opieka naukowa i organizacyjna nad kandydatami wytypowanymi do eliminacji III stopnia;
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów II etapu;
  • komunikacja z uczestnikami wszystkich etapów Olimpiady z danego Okręgu.
 • II Etap (Okręgowy) zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji (przesłać w formacie PowerPoint – ppt, pps lub pptx, ppsx) lub filmu (przesłać w formacie: AVI, MP4, FLV) o tematyce zgodnej z programem Olimpiady i składa się z 2 części. Czas prezentacji lub filmu max. 10 min. Ocenie podlega zarówno przygotowany materiał, jak i sposób jego przedstawienia. W drugiej części zespół odpowiada na 3 pytania dotyczące problematyki przedstawionej w prezentacji multimedialnej lub filmie.
 • Komitet ocenia zespół w skali od 0 do 25 punktów. Maksymalnie 15 pkt. za prezentację oraz 10 pkt. za odpowiedzi na pytania (załącznik nr 5 do Regulaminu).
  Kryterium oceny stanowi:
 • oryginalność, pomysłowość, innowacyjność (0-4 pkt.)
 • zawartość merytoryczna, zgodność treści z tematem (0-7 pkt.)
 • staranność i estetyka wykonania (0-3 pkt.)
 • stylistyczna poprawność językowa (0-1 pkt.)
 • Warunkiem rekomendacji do 3 etapu Olimpiady jest spełnienie dwóch warunków łącznie:

a) uzyskanie co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania /20 pkt./ z prezentacji lub filmu;

b) uzyskanie największej liczby pkt. łącznie – z prezentacji/filmu oraz testu z I etapu.

 • Komitet Okręgowy w terminie 5 dni od dnia eliminacji zobowiązany jest wysłać do Komitetu Głównego pełną dokumentację rekomendowanego zespołu do III etapu (protokół, Karta Zespołu, Karta informacyjna o wynikach zespołu /załącznik nr 6 do Regulaminu/ oraz test z I etapu).
 • W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zespołów, o wytypowaniu do zawodów centralnych decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za prezentację/film. W przypadku braku rozstrzygnięcia, dodatkowe kryteria określa Komisja Okręgowa.
 • Komitet Główny Olimpiady kwalifikuje do finału 10 zespołów z najwyższą liczbą punków.
 • Komitet Okręgowy zobowiązany jestpowiadomić o tym zakwalifikowany zespół.
 • Komitet Okręgowy gromadzi dokumentację zawodów I i II stopnia, na którą składają się:
  • powołanie przez Komitet Główny członków Komitetu Okręgowego;
  • lista zespołów zgłoszonych do udziału w zawodach okręgowych;
  • prace zgłoszonych zespołów;
  • protokół zawodów II stopnia, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu;
  • korespondencja przychodząca i wychodząca.
 • Komitet Główny Olimpiady najpóźniej na 28 dni przed terminem zawodów centralnych informuje zespoły uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego oraz Komitety Okręgowe o miejscu, terminie i sposobie organizacji zawodów centralnych.

 

4.2.5.   Zawody III stopnia (etap centralny/finał).

 • Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady.
 • Zawody centralne Olimpiady organizowane są w Olsztynie (we wskazanym wcześniej miejscu i czasie) i przeprowadzane są w ciągu jednego dnia w terminie podanym/zaakceptowanym przez Komitet Główny). Finalistom zapewnia się zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.
 • Finaliści są zobowiązani do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego lub paszportu.
 • W czasie zawodów centralnych niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz zakaz posiadania urządzeń komunikacyjnych (np.: telefon komórkowy, tablet).
 • Eliminacje III etapu mają charakter 2-stopniowy
  • Pierwszy stopień
   • Zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru (30 pytań), zawierający pytania dotyczące prawa polskiego i międzynarodowego w szczególności z zakresu obowiązków państwa wobec rodziny, znajomości struktur organizacyjnych oferujących pomoc rodzinie, przygotowania do małżeństwa.
   • Do debaty zostaje zakwalifikowanych 5 zespołów, które uzyskały największą liczbę punktówz testu. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zespoły, do debaty przechodzą ci, którzy uzyskali więcej punktów za rozwiązanie zadań o wyższym stopniu trudności. W przypadku braku rozstrzygnięcia, dodatkowe kryteria określa Komitet Główny. Z przebiegu finału sporządza się protokół (załącznik nr 9 do Regulaminu).

 

 • Drugi stopień
  • Zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej (rozwiązanie problemu).
  • Debata będzie oceniana dodatkowo przez Komisję powołaną przez Komitet Główny, w skład której wchodzą przedstawiciele Rządu i Samorządów Wojewódzkich, pracowników naukowych wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, finalistów I etapu (losowo wybranych, którzy nie zakwalifikowali się do debaty), studentów Koła Naukowego Inicjatyw Prorodzinnych WT UWM.
  • Komisja ocenia debatę na podstawie szczegółowych kryteriów ustalonych przez Komitet Główny Olimpiady (w załączniku nr 8 do Regulaminu). Każdy zespół może uzyskać od jednego członka Komisji maksymalnie 10 pkt.
  • Komitet Główny przygotuje 3 pytania do debaty (czwarte pytanie przygotuje zespół) oraz dla każdego członka komisji „Kartę Oceny Zespołów” (załącznik nr 8 do Regulaminu).
  • Czas trwania wypowiedzi do 3 minut. Czas końca wypowiedzi jest sygnalizowany przez prowadzącego.
  • Numery miejsc i kolejność wypowiedzi uczestnicy wylosują przed rozpoczęciem debaty.
  • Tytuł laureata Olimpiady uzyskują 3 najlepsze zespoły (z debaty), które uzyskały najwyższa liczbę punktów.
 • Decyzja Komitetu Głównego w sprawie ustalenia listy laureatów jest ostateczna i zostaje ogłoszona po zakończeniu prac komisji. Tego samego dnia zostaje również umieszczona na stronie internetowej owor.uwm.edu.pl
 • Komitet Główny Olimpiady sporządza protokół końcowy z przebiegu etapu centralnego (debaty) według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu.
 • Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady ogłasza listę laureatów Olimpiady.
 • Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują stosowne zaświadczenia, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 • Komitet Główny gromadzi dokumentację dotycząca Olimpiady, a w szczególności:
  • informator o Olimpiadzie;
  • listę zespołów zgłoszonych do udziału w zawodach centralnych;
  • prace zespołów (testy);
  • protokół zawodów III etapu (1 i 2) stopnia;
  • listę laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali ich do Olimpiady;
  • korespondencję przychodzącą i wychodzącą;
  • nagranie debaty.

 

 • 5. Przepisy szczegółowe

5.1.      Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć – na wszystkich etapach eliminacji Olimpiady – warunki, które nie będą wykluczały uczestnictwa uczniom z niepełnosprawnością, uwzględniając rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Komitety Okręgowe i Komitet Główny Olimpiady dołożą wszelkich starań, by eliminacje odbywały się w salach łatwo dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Skład jury – w razie potrzeby – będzie uzupełniony o osoby znające język migowy lub Braille’a.

5.2.      Gdy zespół uczestników nie stawi się na zawody II stopnia z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskimlub z powodu innego istotnego wypadku losowego, Komitet Główny – na pisemną prośbę zespołu uczestników (wraz z uzasadnieniem) – może zarządzić przeprowadzenie indywidualnych eliminacji w dodatkowym terminie. Nie przewiduje się możliwości organizacji dodatkowego terminu na trzecim etapie eliminacji.

5.3.      W przypadku nałożenia się terminów zawodów II stopnia Olimpiady z terminami innej olimpiady, w której biorą udział uczestnicy, Komitet Główny Olimpiady zaproponuje – w miarę możliwości – indywidualny tryb przystąpienia do zawodów na tym etapie. Nie przewiduje się możliwości organizacji dodatkowego terminu na trzecim etapie eliminacji.

5.4.      Komitet Główny Olimpiady może wykluczyć uczestników (zespół) z dalszego udziału w zawodach, kiedy zostanie stwierdzone i udokumentowanie m.in.: korzystanie z niedozwolonych pomocy, złamanie punktu regulaminu, plagiat. O takich nieprawidłowościach Komitety Szkolne lub Okręgowe informują pisemnie Komitet Główny, który podejmuje działania wyjaśniające. O tej decyzji Przewodniczący Komitetu informuje uczestników zawodów w formie pisemnej.

 

 • 6. Tryb odwoławczy.

Każdy zespół uczestników Olimpiady ma prawo złożyć (w terminie 7 dniowym od ogłoszenia wyników) odwołanie w przypadku naruszenia przepisów regulaminu.

Odwołanie od decyzji:

 • Komisji Szkolnej składa się do Przewodniczącego Komisji Okręgowej;
 • Komisji Okręgowej składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady;
 • Komitetu Głównego Olimpiady składa się do dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Odwołanie zespół uczestników składa na piśmie, ze szczegółowym opisem okoliczności, przesyłając listem poleconym na odpowiedni adres właściwego Komitetu (decyduje data stempla pocztowego)lub osobiście za potwierdzeniem zwrotnym.

Przewodniczący Komisji Okręgowej lub Komitetu Głównego lub dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po wysłuchaniu świadków zdarzenia, zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesłana listem poleconym na adres uczestnika w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Członek Komitetu, który brał udział w zaskarżonym postępowaniu, podlega wyłączeniu w postępowaniu odwoławczym.

Przewodniczący Komisji Okręgowej lub Komitetu Głównego lub dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w przypadku zasadności odwołania podaje na piśmie sposób jego realizacji. Informuje o tym zespół składający odwołanie.

Jeżeli zespół uczestników Olimpiady nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia swojego odwołania, ma prawo odwołać się do dziekana Wydziału Teologii UWM z wnioskiem (w formie pisemnej) o ponowne rozpatrzenie swojej sprawy. Decyzja powinna być podjęta w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku i ma charakter ostateczny.

 

 • 7. Rejestracja przebiegu zawodów.

Zawody III stopnia – za pisemną zgodą uczestnika– w części ustnej są rejestrowane (audio lub video).Brak zaś takiej zgody nie wyklucza uczestnika z udziału w danym etapie. Odpowiedzi, które zostały zarejestrowane, są przechowywane w wersji trwałej (cyfrowej) w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady przez okres 5 lat od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie tego czasu zostają komisyjnie zniszczone. Dostęp do nagrań ma Komitet Główny Olimpiady.

Nagrane odpowiedzi mogą być wykorzystane tylko na potrzeby realizacji trybu odwoławczego.

 

Rozdział III

Uprawnienia i nagrody

 • 8. Uprawnienia i nagrody

8.1.      Uprawnienia.

Komitet Główny Olimpiady wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty. Laureatami Olimpiady Wiedzy o Rodzinie zostają 3 najlepsze zespoły (6 uczniów) spośród finalistów.
Potwierdzeniem uzyskania statusu finalisty i laureata jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.); (załącznik nr 11 do Regulaminu).

8.2.      Nagrody

Organizator – w miarę pozyskanych środków – przewiduje nagrody:

 • dla finalistów nagrody książkowe lub rzeczowe;
 • dla laureatów:

I nagroda – wyjazd do Chorwacji;

II nagroda – nagrody rzeczowe;

III nagroda – nagrody rzeczowe;

 • dla nauczyciela (opiekuna) zwycięskiego zespołu.

Komitet Główny przewiduje przyznanie wyróżnień za kreatywność
i innowacyjność prezentacji lub filmu (zwycięscy II etapu zawodów).

Uczestnicy zawodów II stopnia, którzy uzyskali najlepsze wyniki mogą otrzymać nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane odpowiednio przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny Olimpiady w ramach pozyskanych środków.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 • 9. Postanowienia końcowe

9.1.      Obsługę finansową zadania (księgowość) prowadzi osoba wskazana przez koordynatora a zatwierdzona przez Organizatora Olimpiady.

9.2.      W celu prawidłowego właściwego administrowania środkami pochodzącymi
z dotacji, Organizator ustali sposób umożliwiający efektywną kontrolę wewnętrzną. Ustali zakres odpowiedzialności i tryb obiegu dokumentów
(np. instrukcję finansowo-księgową, zakres czynności służbowych, itp.).

9.3.      Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje KomitetGłówny w porozumieniu z Organizatorem.