STATUT

AKADEMICKIEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO

W OLSZTYNIE

 

Akademicki Klub Turystyczny

w Olsztynie

został założony w 1961 roku

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Akademicki Klub Turystyczny w Olsztynie w skrócie AKT jest Agendą Akademickiego Centrum Kultury przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
Klub działa w oparciu o środowisko studenckie.
Podstawowym dokumentem na podstawie którego dział AKT jest Statut.

 

ROZDZIAŁ II

SIEDZIBA I GODŁO AKADEMICKIEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO

§ 1

Siedziba klubu

Siedzibą Klubu jest lokal wyodrębniony do samodzielnego wieczystego użytkowania w piwnicy Domu Studenckiego nr 1 w Kortowie.
Prawo do pobierania kluczy do lokalu AKT na portierni Domu Studenckiego nr 1 mają członkowie, członkowie honorowi upoważnieni przez Zarząd oraz osoby posiadające upoważnienie okresowe podpisane przez Prezesa.
Odrębne komplety kluczy posiadają członkowie Zarządu oraz osoby do tego upoważnione przez Zarząd.

 

§ 2

Godło

Godłem AKT jest sylwetka wędrującego Żaka po zielonym polu na niebieskim tle, na którym widnieje pełna nazwa klubu. W dolnej części godła znajduje się żółty półksiężyc z napisem Olsztyn (Załącznik 1).

 

§ 3

Proporzec

AKT posiada trójkątny proporzec z godłem Klubu po jednej stronie i czarną sylwetka kormorana na białym tle po drugiej stronie.

 

§ 4

Pieczęcie

AKT używa pieczęci:

 1. Podłużnej
 2. Okolicznościowych (np. kierownika WA – My)

 

§ 5

Pisma i podpisy

Pisma oficjalne są pisane na papierze opieczętowanym w lewym górnym rogu podłużna pieczęcią klubu i podpisane przez Prezesa lub w jego zastępstwie (w wyjątkowych przypadkach) przez członka Zarządu
lub
Pisma te są pisane na papierze ozdobionym w lewym górnym rogu godłem Klubu i nagłówkiem (pełną nazwą Klubu i jego siedziba), podpisane przez Prezesa lub w jego zastępstwie (w wyjątkowych przypadkach) przez członka Zarządu.
Pisma dotyczące organizowanych przez AKT imprez podpisuje kierownik imprezy i Prezes AKT.

 

 

ROZDZIAŁ III

CELE DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKIEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO

Akademicki Klub Turystyczny powołany jest do:

 1. Czynnego uprawiania turystyki, w szczególności pieszej, kajakowej, rowerowej i innej;
 2. Organizowania imprez turystycznych;
 3. Rozpowszechniania w środowisku studenckim czynnych form wypoczynku;
 4. Propagowania zasad prawidłowego zachowania się na szlaku turystycznym i zasad ochrony przyrody.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA KLUBU

 

§ 1

Walne Zebranie Członków AKT

Najwyższą władzą ustawodawczą w Akademickim Klubie Turystycznym jest Walne Zebranie Członków. Zebranie zwoływane jest co najmniej raz do roku akademickiego na wniosek Zarządu lub przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
Informacje o terminie Walnego Zebrania Członków podaje się minimum na dwa tygodnie wcześniej.
Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
Walne Zebranie Członków ma prawo podjąć decyzję w sprawie rezygnacji z organizowania klubowej imprezy cyklicznej, czyli takiej która odbywa się w regularnych odstępach czasu przez okres przynajmniej 5 lat.

 

§ 2

Zarząd

Pkt.1.

Najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków jest 3 osobowy Zarząd, na czele którego stoi Prezes. Członkiem Zarządu może zostać Członek Klubu. W skład Zarządu mogą być w miarę potrzeb powołane osoby z głosem doradczym.
Zarząd podejmuje decyzję w pełnym składzie zwykłą większością głosów. Podczas głosowania w ramach zarządu w wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa.
W wypadkach niemożliwości zebrania się Zarządu Prezes podejmuje decyzję dotyczące działalności AKT jednoosobowo. Za podjęte decyzje odpowiada przed Zarządem i Klubem.

Pkt. 2.
Obowiązki Zarządu:

 1. Kierowanie pracą Klubu w ten sposób, by realizowane były cele AKT podane w rozdziale III;
 2. Zbieranie się co najmniej raz w tygodniu w celu omówienia spraw bieżących;
 3. Zapoznanie Klubu z treścią statutu;
 4. Ponowne rozpatrywanie decyzji, co do których większość na zebraniu klubowym zgłasza zastrzeżenia;
 5. Dbanie o dobre imię Klubu.

Pkt. 3.
Prawa Zarządu:

 1. Reprezentować AKT w sprawach służbowych. Prawo to przysługuje również członkom, stażystom i sympatykom Klubu upoważnionym przez Zarząd;
 2. Zobowiązać sympatyków, stażystów i członków Klubu do wykonania powierzonych im zadań, nadzorować i oceniać;
 3. Nagradzać lub karać Członków i Stażystów AKT;
 4. Awansować lub degradować Członków i Stażystów AKT.

 

§ 3

Prezes

Pkt. 1.
Obowiązki Prezesa:

 1. Prowadzić zebrania klubowe i zebrania Zarządu
 2. Koordynować pracę Zarządu i Klubu;
 3. Przekazywać kompetencje innemu członkowi Zarządu w przypadku niemożliwości pełnienia obowiązków;
 4. Dbanie o dobre imię Klubu.

Pkt. 2.
Prawa Prezesa:

 1. Reprezentować Zarząd;
 2. Podejmować w określonych sytuacjach (§2 pkt. 1) decyzje dotyczące działalności Klubu jednoosobowo.

 

§ 4

Odznaczenia

Zarząd AKT ma prawo przyznać następujące odznaczenia:

 1. Odznaka Stażysty – „Miniaturka”, inaczej „Mała Blaszka Członkowstwa” (Załącznik 2);
 2. Odznaka Członka Klubu – „Duża Blacha” (Załącznik 3);
 3. Odznaka Członka Honorowego AKT – „Kormoranek” (Załącznik 4).

§ 5

Członkowie

Członkiem AKT zostaje Stażysta wykazujący się aktywną działalnością w Klubie przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty wypełnienia karty ewidencyjnej. Decyzję o przeniesieniu Stażysty w poczet Członków AKT podejmuje Zarząd w pełnym składzie na zebraniu zamkniętym zwykłą większością głosów. Podanie do wiadomości przyznania odznaczenia dokonuje Prezes Honorowy, a w wyjątkowych sytuacjach Prezes podczas Walnego Zebrania Członków AKT lub Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach „Wa-Ma”. Odznaczenie powinien wręczyć Prezes Honorowy, a w wyjątkowych sytuacjach Prezes podczas w/w imprez.
Decyzje o skreśleniu Członka z listy Członków AKT podejmuje Zarząd jednogłośnie w pełnym składzie na zebraniu zamkniętym, w przypadku zgłoszenia rezygnacji lub nieuzasadnionej półrocznej przerwy w uczestniczeniu w życiu Klubu i podaje do wiadomości na zebraniu klubowym bezpośrednio poprzedzającym Walne Zebranie Członków. O przyjęciu rezygnacji Członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków. W przypadku ponownego podjęcia pracy w Klubie Byłemu Członkowi można przywrócić prawa członka AKT.
Tytuł „Członka Honorowego AKT” zostaje nadany jednogłośnie decyzją Zarządu w pełnym składzie na zebraniu zamkniętym na zakończenie działalności Członkom szczególnie zasłużonym. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może przyznać Tytuł „Członka Honorowego AKT” osobom spoza Klubu. Podanie do wiadomości przyznania odznaczenia dokonuje Prezes Honorowy, a w wyjątkowych sytuacjach Prezes podczas Walnego Zebrania Członków AKT lub Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach „Wa – Ma”. Odznaczenie powinien wręczyć Prezes Honorowy, a w wyjątkowych sytuacjach Prezes podczas w/w imprez.

Pkt. 1.
Obowiązki członka AKT:

 1. Realizowanie celów i zadań Klubu;
 2. Kontynuacja aktywnej działalności w Klubie;
 3. Uczestniczenie w zebraniach Klubu;
 4. Uiszczać składkę klubową ustaloną przez Zarząd na daną kadencję;
 5. Dbać o dobre imię AKT – u.

Pkt. 2.
Prawa Członków AKT:

 1. Nosić Odznakę;
 2. Wybierać i być wybieranym do Zarządu AKT;
 3. Korzystać ze sprzętu klubowego.

§ 6

Stażyści

Stażystą zostaje Sympatyk zaangażowany w pracę Klubu przynajmniej przez okres trzech miesięcy. Wręczenia „ Małej blaszki Członkowskiej” dokonuje Prezes podczas zebrań klubowych.

Pkt. 1.
Obowiązki Stażysty:

 1. Aktywny udział w pracy Klubu;
 2. Wypełnienie karty ewidencyjnej;
 3. Dbanie o dobre imię AKT – u.

Pkt. 2.
Prawa Stażysty:

 1. Uczestniczyć w imprezach klubowych;
 2. Wypożyczać sprzęt klubowy po uiszczeniu składki klubowej.

§ 7

Sympatyk

Sympatykiem jest każdy kto wykazuje zainteresowanie pracą Klubu.

 

ROZDZIAŁ V

ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Termin

Wybory nowego Zarządu odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków AKT na początku nowego roku akademickiego.

§ 2
Porządek zebrania sprawozdawczo – wyborczego

Pkt. 1.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków i członkami Komisji Skrutacyjnej (3 osoby) są Stażyści, Członkowie Byli lub Członkowie Honorowi Klubu zaproponowani przez ustępujący Zarząd.

Pkt. 2.
Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
Sprawozdanie za okres kadencji składa Prezes lub w wyjątkowych przypadkach osoba przez niego upoważniona.

Pkt. 3.
Udzielenie absolutorium (czyli uznanie za prawidłowe działanie na podstawie sprawozdania) ustępującemu Zarządowi.
Absolutorium ustępującemu Zarządowi udzielają członkowie jednogłośnie. Odrzucenie wniosku o udzielenie absolutorium obliguje Walne Zebranie Członków do wskazania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu. Jeżeli wykazane nieprawidłowości naraziły AKT na szkody majątkowe ustępujący zarząd jest obowiązany w całości tej szkodzie zadośćuczynić, natomiast jeżeli są to nieprawidłowości innego rodzaju, przywrócić stan prawidłowy. Czas i realizację usunięcia nieprawidłowości ustala nowo powołany Zarząd. Członkowie ustępującego Zarządu zostają zawieszeni w prawach Członka AKT do czasu udzielenia absolutorium.

Pkt. 4.
Zgłaszanie Kandydatów
Kandydatów do Zarządu AKT zgłaszają Członkowie, Członkowie Honorowi i Stażyści Klubu za zgodą kandydata.

Pkt. 5.
Przeprowadzenie wyborów
Wybory są tajne i bezpośrednie. Głos jest ważny jeżeli na kartce spośród osób wybieranych zostaną wpisane 3 nazwiska. Głos natomiast jest nieważny jeżeli żadne nazwisko nie zostanie wpisane, zostaną wpisane ponad 3 nazwiska lub w przypadku nieczytelności lub niejasności.
Głosowanie uznane jest za ważne w przypadku ważności głosów w ilości przynajmniej połowy liczby Członków. W przypadku nieważności głosowania, głosowanie zostaje powtórzone.

Pkt. 6.
Obliczanie i podanie do wiadomości Walnego Zebrania Członków wyników wyborów.
Obliczania wyników wyborów dokonuje Komisja Skrutacyjna, a ich wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków na podstawie sporządzonego protokołu. W przypadku niemożności wybrania 3 – osobowego Zarządu przeprowadza się dodatkowe tajne głosowanie dla osób, które uzyskały równą ilość głosów w I głosowaniu.

Pkt. 7.
Konstytuowanie się Zarządu.
W tajnym konstytuowaniu się Zarządu bierze udział nowo wybrany Zarząd i Przewodniczący Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym. Wskazane jest, żeby Prezesem AKT został wybrany kandydat, który podczas głosowania otrzymał największą ilość głosów.

 

§ 3

Kontynuacja zebrania

Po przedstawieniu składu nowo wybranego Zarządu zebranie prowadzi nowo wybrany Prezes.

ROZDZIAŁ VI

KARY I NAGRODY

 

§ 1

Nagrody

Za sumienne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań Członkowie, Stażyści i Sympatycy maja prawo być nagradzani w formie:

 • Pochwały ustnej Prezesa wobec Klubu na zebraniu klubowym;
 • Pochwały ustnej Prezesa wobec Zarządu Klubu na zebraniu Zarządu;
 • Uścisku dłoni Prezesa wobec Klubu na zebraniu klubowym;
 • Drobnych nagród rzeczowych.

§ 2

Kary

Za zachowanie niegodne Członka lub Stażysty, za działanie na szkodę AKT, za nie wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków, uchylanie się od pracy w Klubie Członkowie i Stażyści mogą być karani:

 • Naganą ustną Prezesa wobec Zarządu Klubu na zebraniu Zarządu;
 • Naganą ustna Prezesa wobec Klubu na zebraniu klubowym
 • Zawieszenia w prawach członka lub stażysty Klubu
 • Odebranie na zawsze prawa Członka lub Stażysty Klubu.

W przypadku niemożliwości porozumienia się z ukaranym, decyzję o karze ogłasza się na zebraniu klubowym maksymalnie po 2 tygodniach od chwili jej podjęcia przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE AKT

 

§ 1

Majątek

Na majątek Klubu składają się dobra przekazane do użytkowania przez Akademickie Centrum Kultury przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim oraz dobra ofiarowane przez Stażystów, Członków lub Członków Honorowych AKT oraz inne osoby fizyczne i prawne.

§ 2

Fundusze

Fundusze Akademickiego Klubu Turystycznego pochodzą z dotacji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, od Stażystów, Członków lub Członków Honorowych AKT oraz innych osób fizycznych i prawnych.

§ 3

Zarządzanie majątkiem i funduszami

 1. Majątkiem i funduszami Klubu zarządza Zarząd AKT odpowiedzialny za swoje działania przed Walnym Zebraniem Członków AKT
 2. Ustępujący Zarząd składa nowo wybranemu Zarządowi sprawozdanie finansowe i stan majątkowy Klubu.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE KLUBU, PRZEPISY KOŃCOWE

Decyzja o zmianie Statutu Klubu może być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności na Walnym Zebraniu Członków AKT w głosowaniu ze zwykłą większością głosów.
Rozwiązanie AKT może nastąpić jedynie w przypadku jednogłośności pełnego składu Walnego Zebrania Członków AKT.
O kwestiach nie ujętych w niniejszym statucie decyduje Zarząd.
Statut obowiązuje od chwili uchwalenia przez Walne Zebranie Członków AKT.