Dyplomanci

Wymagane dokumenty wg "nowego systemu - APD" - apd.uwm.edu.pl

Osoby sprawdzające pracę w systemie APD:

Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

1. Najważniejsze: złożyć e-podanie w systemie USOS celem rozliczenia semestru (wyłącznie studenci, którzy kończą studia w roku akademickim 2015/16 osoby, tzw. "spady" nie muszą wykonywać tej czynności), bez tego nie będą przyjmowane jakiekolwiek dokumenty związane z egzaminem dyplomowym.

Przed złożeniem podania prosimy o zweryfikowanie czy wszystkie oceny i zaliczenia zostały wpisane i są zgodne z uzyskaną na egzaminie/zaliczeniu.

2. Kartę przebiegu studiów wydrukowaną z systemu USOS zawierającą wszystkie wymagane ocenyi zaliczenia (dotyczy tylko studiów stacjonarnych), złożyć podanie w systemie USOS o rozliczenie semestru (studia niestac.)

3. Wydrukowaną z APD ostateczną wersję pracy ze znakiem wodnym (na wersji drukowanej będzie to ciąg cyfr wraz z numeracja pracy) łącznie z dodatkową wersją elektroniczną, utrwaloną na płycie CD. Praca dyplomowa powinna dodatkowo zawierać streszczenie w języku obcym nowożytnym oraz stronę tytułową w języku angielskim. (1 praca do dziekanatu w miękkiej oprawie - zbindowana, 2 pozostale szt. przekazać do sekretariatu - w twardej oprawie - chyba, że promotor inaczej zdecyduje)

4. Wypełnij i wydrukuj formularz - http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 i dostarcz go do dziekanatu (wymagane)

Zasada nazywania pliku z pracą:

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

AAA_BBB_CCC.pdf gdzie:

AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR)

BBB jest to kod specjalności :
Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco: MGR_2101_123456.pdf

5. Wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej.

6. Zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm - 4 sztuki.*

7. Dowód wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł.

* Osoby chcące odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (tytuł pracy w języku angielskim), dodatkowo 40 zł za wydanie odpisu a także dodatkowe zdjęcie do odpisu dyplomu obcojęzycznego.

Praca dyplomowa powinna zawierać:

1. Strona tytułowa w języku polski

2. Strona tytułowa w języku angielskim

3. Spis treści w języku polskim

4. Streszczenie w języku polskim

5. Streszczenie w języku angielskim

6. Wstęp

7. Rozdziały

8. Zakończenie/podsumowanie

9. Bibliografia
Powyższe dokumenty (cały komplet !) należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony

Legitymację studencką należy oddać do dziekanatu w dniu egzaminu dyplomowego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188, § 7, pkt 2.)- nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia

Osoby studiujące dodatkowo na innym kierunku przynoszą zaświadczenie o kontynuacji studiów na tymże kierunku.

Odbiór dyplomu:

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka „moduły dodatkowe” i dalej „obiegówki”). Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188, § 13, pkt 4.))