Rekrutacja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia  w Ełku

REKRUTACJA 2018/19  rekrutacja.uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2018

Administracja – licencjackie – stacjonarne(w tym oferta 30+)
1. ADMINISTRACJA - stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 – semestrów)

Administracja rządowa i samorządowa w województwie warmińsko-mazurskim zatrudnia najwięcej pracowników ze wszystkich branż społecznych i gospodarczych. Administracja wszelkich rodzajów i odmian będzie się rozrastać – wbrew deklaracjom niektórych polityków. W dobrze funkcjonujących państwach urzędników jest znacznie więcej w proporcji do liczby mieszkańców niż w Polsce. Chodzi o to, jak pracują urzędnicy i jak funkcjonują urzędy oraz inne instytucje. Powinni pracować doskonale. Doskonałych specjalistów w dziedzinie administracji przygotowuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

To bardzo atrakcyjne studia. Studenci poznają prawo i postępowanie administracyjne, tajniki budżetowania oraz zarządzania, w tym kierowania zespołami pracowniczymi, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zdobywają wiedze o instytucjach polskich i unijnych, o prawach człowieka i obywatela, o opracowywaniu i wdrażaniu projektów społecznych i gospodarczych. Kształtują swoja kreatywność oraz etykę – niezbędna w pracy z ludźmi.

Na absolwentów administracji czeka praca:

 • w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
 • w administracji gospodarczej firm państwowych, samorządowych i prywatnych;
 • w służbie cywilnej;
 • w instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, placówkach kulturalnych;
 • w organach Unii Europejskiej.

2. Geodezja i Kartografia - stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie, 7 – semestrów) Oferujemy nowość na regionalnym rynku edukacyjnym – studia 30+ (40+ itd.) na kierunku kształcenia geodezja i kartografia.

Na kierunku Geodezji i Kartografii w tym roku akademickim będzie nabór na studia stacjonarne.

I dodatkowo na 30+. W realizacji procesu dydaktycznego wykorzystuje nowoczesne metody nauczania dysponując wysokiej jakości sprzętem pomiarowym (m. in. GPS, Total Station, fotogrametryczne kamery cyfrowe) oraz sprzętem komputerowym. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i profesjonalnie zorganizowanych pracowniach komputerowych. Zajęcia realizują znani w Polsce i na świecie nauczyciele akademiccy, specjaliści z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki przestrzennej. W roku 2017/18 mamy w planie dodatkowo powołać studia dla osób po maturze, pracujących, tzw. 30+. Zajęcia z przedmiotów geodezyjnych będą odbywać się w Ełku i w Olsztynie.

 • Absolwent kierunku uzyskuje tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie geodezji i kartografii. Posiada niezbędny zasób wiedzy oraz praktycznego doświadczenia do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i znajdujących się na nim obiektach przestrzennych. Ma opanowane technologie prac pomiarowych w geodezji wykorzystujące elektroniczne urządzenia i nowoczesną aparaturę pomiarową, jak również metody satelitarne, a także metody fotogrametrii i teledetekcji. Posiada też wiedzę i umiejętności w dziedzinie opracowań kartograficznych oraz technik komputerowych, w tym komputerowego wspomagania w zakresie geodezji i kartografii. Ze względu na swoje umiejętności techniczne oraz wiedzę ekonomiczną i prawną jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji; podejmowania różnorodnych działań z zakresu rozwoju nieruchomości. Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii, posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach geodezyjnych, w administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

  Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w geodezji i kartografii.

  Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

 

3. Bepzieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 – semestrów)

Absolwent kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest przygotowany do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną o czynnikach wpływających na jego stan. Poznał rodzaje zagrożeń, a także metody i środki zapobiegania tym zagrożeniom lub przynajmniej ich minimalizacji. Zdobył wiedzę o prawnych regulacjach w tym zakresie, o państwowych i samorządowych organach oraz innych podmiotach zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa.  

Absolwent posiada przygotowanie do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne, jak: Wojsko Polskie (w tym Wojska Obrony Terytorialnej), Żandarmeria i Policja, Służby Specjalne, Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejski (Gminna), Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ratownictwo Medyczne itp.

 

 

Studiuj w Formule 30+

Oferujemy nowość na regionalnym rynku edukacyjnym – studia 30+ (40+ itd.) na kierunku kształcenia – administracja – na studiach I stopnia (studia 3-letnie licencjackie).

Jest to doskonała forma kształcenia dla osób, które zdały egzamin maturalny nieco wcześniej i z powodów zawodowych lub też rodzinnych nie zdążyły zrealizować swoich planów edukacyjnych. Dzisiaj, kiedy mają już ustabilizowaną sytuację zawodowo-rodzinną, mogą powrócić do realizacji tych planów.

Studia 30+ są to studia stacjonarne – czyli niepłatne – ze wszystkimi przysługującymi studentom dziennym prawami (stypendia socjalne, naukowe, wyjazdy zagraniczne itp.), tyle tylko, że zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych (w powszednie dni tygodnia).

Na wszystkich kierunkach w formule 30+ obowiązują takie same zasady rekrutacji jak na tych samych kierunkach prowadzonych w trybie „normalnym”, tzn. konkurs świadectw na studiach I stopnia.

Aby zapisać się na studia 30+ wystarczy zarejestrować się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Studiuj w formule 30+

Masz maturę od kilku lub kilkunastu lat ?
Myślisz o wyższym wykształceniu, ale brakuje czasu?

Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Stworzyliśmy studia dla ambitnych, umożliwiające naukę w trybie popołudniowym i wieczorowym. Sam układasz swój plan zajęć.

Co zyskujesz?

 • możliwość studiowania za darmo na wymarzonym kierunku, którego nie miałeś szansy podjąć wcześniej;
 • poznanie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin;
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych i możliwości zatrudnienia;
 • odkrywanie drogi zawodowej i nowych pasji;
 • studiowanie w Ełku, z możliwością korzystanie z szerokiej oferty kulturalnej miasta;
 • dyplom studiów wyższych I stopnia na wybranym kierunku.

Zapraszamy serdecznie !!!