Rekrutacja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia  w Ełku

REKRUTACJA 2022/2023  rekrutacja.uwm.edu.pl

Studia stacjonarne(w tym oferta 30+)
1. ADMINISTRACJA - stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 – semestrów)

Administracja rządowa i samorządowa w województwie warmińsko-mazurskim zatrudnia najwięcej pracowników ze wszystkich branż społecznych i gospodarczych. Administracja wszelkich rodzajów i odmian będzie się rozrastać – wbrew deklaracjom niektórych polityków. W dobrze funkcjonujących państwach urzędników jest znacznie więcej w proporcji do liczby mieszkańców niż w Polsce. Chodzi o to, jak pracują urzędnicy i jak funkcjonują urzędy oraz inne instytucje. Powinni pracować doskonale. Doskonałych specjalistów w dziedzinie administracji przygotowuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

To bardzo atrakcyjne studia. Studenci poznają prawo i postępowanie administracyjne, tajniki budżetowania oraz zarządzania, w tym kierowania zespołami pracowniczymi, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zdobywają wiedze o instytucjach polskich i unijnych, o prawach człowieka i obywatela, o opracowywaniu i wdrażaniu projektów społecznych i gospodarczych. Kształtują swoja kreatywność oraz etykę – niezbędna w pracy z ludźmi.

Na absolwentów administracji czeka praca:

 • w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
 • w administracji gospodarczej firm państwowych, samorządowych i prywatnych;
 • w służbie cywilnej;
 • w instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, placówkach kulturalnych;
 • w organach Unii Europejskiej.

2. Bepzieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 – semestrów)

Absolwent kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest przygotowany do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną o czynnikach wpływających na jego stan. Poznał rodzaje zagrożeń, a także metody i środki zapobiegania tym zagrożeniom lub przynajmniej ich minimalizacji. Zdobył wiedzę o prawnych regulacjach w tym zakresie, o państwowych i samorządowych organach oraz innych podmiotach zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa.  

Absolwent posiada przygotowanie do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne, jak: Wojsko Polskie (w tym Wojska Obrony Terytorialnej), Żandarmeria i Policja, Służby Specjalne, Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejski (Gminna), Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ratownictwo Medyczne itp.

NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE !!!!

3. Administracja studia II stopnia- stacjonarne studia II stopnia ( magisterskie, 4 semestry)

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

Absolwent jest przygotowany do:

 1. podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
 2. podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
 3. pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;
 4. podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
 5. podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
 6. podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

4. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- jednolite studia magisterskie ( 10 semestrów)

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.

Absolwent będzie dysponował:

 • podstawową wiedzą  ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu edukacji
 • umiejętnością samodzielnego realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju
 • umiejętnością pełnienia funkcji lidera w środowisku lokalnym w zakresie wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • gruntownym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym do prowadzenia wszelkich form pracy z dzieci
 • wiedzą i umiejętnością indywidualizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego, rozpoznawania i zaspokajania szczególnych potrzeb rozwojowych dzieci,
 • umiejętnością refleksyjnej analizy własnej praktyki zawodowej i doskonalenia jej we współpracy z innymi nauczycielami w szkole.
 • kwalifikacjami nauczycielskimi i kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • klasach I-III szkoły podstawowej;
 • świetlicy szkolnej

 5. Pielęgniarstwo - stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 – semestrów)

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyska absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwa, który:

1. W zakresie wiedzy będzie posiadał:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa;
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych;
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2. W zakresie umiejętności będzie potrafił:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpiecześtwa i wysokiego poziomu opieki;
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym;
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw;
 • organizować prace własną;
 • nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w spztalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opieuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznje, senatoriach, szkołak i jednostkach ratownictwa medycznego. 

Absolwent pielęgniarstwa będzie mógł równiez prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pięlęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie miał możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Studiuj w Formule 30+

Oferujemy nowość na regionalnym rynku edukacyjnym – studia 30+ (40+ itd.) na kierunku kształcenia – administracja – na studiach I stopnia (studia 3-letnie licencjackie).

Jest to doskonała forma kształcenia dla osób, które zdały egzamin maturalny nieco wcześniej i z powodów zawodowych lub też rodzinnych nie zdążyły zrealizować swoich planów edukacyjnych. Dzisiaj, kiedy mają już ustabilizowaną sytuację zawodowo-rodzinną, mogą powrócić do realizacji tych planów.

Studia 30+ są to studia stacjonarne – czyli niepłatne – ze wszystkimi przysługującymi studentom dziennym prawami (stypendia socjalne, naukowe, wyjazdy zagraniczne itp.), tyle tylko, że zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych (w powszednie dni tygodnia).

Na wszystkich kierunkach w formule 30+ obowiązują takie same zasady rekrutacji jak na tych samych kierunkach prowadzonych w trybie „normalnym”, tzn. konkurs świadectw na studiach I stopnia.

Aby zapisać się na studia 30+ wystarczy zarejestrować się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Studiuj w formule 30+

Masz maturę od kilku lub kilkunastu lat ?
Myślisz o wyższym wykształceniu, ale brakuje czasu?

Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Stworzyliśmy studia dla ambitnych, umożliwiające naukę w trybie popołudniowym i wieczorowym. Sam układasz swój plan zajęć.

Co zyskujesz?

 • możliwość studiowania za darmo na wymarzonym kierunku, którego nie miałeś szansy podjąć wcześniej;
 • poznanie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin;
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych i możliwości zatrudnienia;
 • odkrywanie drogi zawodowej i nowych pasji;
 • studiowanie w Ełku, z możliwością korzystanie z szerokiej oferty kulturalnej miasta;
 • dyplom studiów wyższych I stopnia lub II na wybranym kierunku.

Zapraszamy serdecznie !!!