Legia Akademicka

PIĄTA EDYCJA PROGRAMU „LEGIA AKADEMICKA”

 

Minister Obrony Narodowej 8 września 2021 roku podpisał decyzję nr 122/MON
w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej (LA) obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez UWM zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić może student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2022 roku.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego w Filii UWM w Ełku, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będą oficerowie rezerwy – pracownicy dydaktyczni Filii UWM, przy współpracy z Kierownikiem Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscypinarnych Studiów Strategicznych UWM w Olsztynie. Będzie realizowany proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych prowadzonych poza programem kształcenia. Dodatkowo wsparty on będzie platformą e-learningową Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. To w sumie
30 godzin – dla modułu podstawowego (15 godzin) i podoficerskiego (15 godzin), realizowane w grupach liczących od 20 do 30 studentów. Wykłady będą realizowane w ramach pięciu modułów szkoleniowych po sześć godzin, w czasie wolnym (sobota lub niedziela) w miesiącach luty-kwiecień 2022 roku. Ich podsumowaniem będą dwa egzaminy, jeden w połowie a drugi na koniec zajęć. Szczegółowe terminy zajęć będziemy ustalać z poszczególnymi grupami a wykłady będą prowadzić wyspecjalizowani wykładowcy-oficerowie rezerwy.

Szkolenie praktyczne realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach podczas letniej przerwy akademickiej. Finałem szkolenia praktycznego będzie egzamin podoficerski i mianowanie studentów na stopień kaprala.

Zainteresowani mogą złożyć wniosek w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka, który jest podstawą przystąpienia do tego programu. Wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 27 lutego 2022 roku.

Ponieważ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest uczelnią wiodącą w województwie, która przystąpiła do tego programu, wnioski mogą składać również studenci innych uczelni, np. Filii Wyższej Szkoły Gospodarki w Ełku oraz Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku.

Wniosek osobiście lub w formie elektronicznej czy drogą pocztową należy składać w sekretariacie Filii UWM w Ełku lub na adres elektroniczny: agnieszka.kryszczynska@uwm.edu.pl

Wniosek (druk do pobrania) wraz z adresem do przesłania znajduje się stronie internetowej UWM Filia w Ełku w zakładce: Legia Akademicka, na której będą umieszczane na bieżąco wszelkie informacje dotyczące programu „Legia Akademicka”. Będą one również ogłaszane na stronie głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Opiekunem programu Legia Akademicka (LA) w Filii UWM w Ełku jest płk rez. dr Tadeusz Masiowski, tel. 605 65 55 99, adres email: masiowski.tadeusz19@gmail.com

Koordynatorem zaś programu Legia Akademicka w Filii UWM w Ełku jest kpt. rez. dr Jacek Mrozek – Dyrektor Filii UMW w Ełku.