Legia Akademicka

Kolejny Sukces

W Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego rusza program edukacji wojskowej studentów w ramach reaktywowanej Legii Akademickiej.

 W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach reaktywowanej Legii Akademickiej.

Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmujących przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który zgłosił akces do programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie realizowany w semestrze letnim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

W ramach uczelni program będzie obejmował 50 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów. Po zaliczeniu teorii student ma możliwość odbycia części praktycznej w okresie wakacji w wytypowanych ośrodkach szkolenia wojskowego, które odbędzie się w warunkach poligonowych. Praktyczny moduł szkolenia wojskowego kończy się mianowaniem na stopień kaprala.

Projekt Legii Akademickiej jest korzystny pod wieloma względami, wielu inaczej też spojrzy na ważne dziś kwestie bezpieczeństwa i obronności państwa.

Studenci ochotnicy nabędą dodatkowe kompetencje na podstawie których, po ukończeniu studiów będą mogli ubiegać się o dalsze szkolenie na kursach oficerskich w Siłach Zbrojnych RP oraz w innych służbach mundurowych.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi w kolejne soboty, począwszy od 29 lutego 2020.  To w sumie 50 godzin, które będą realizowane dla ochotników – studentów naszej uczelni Filii UWM. Zajęcia będą prowadzić merytorycznie przygotowani wykładowcy (oficerowie rezerwy) z Filii UWM. Wspierać ich będą dodatkowo żołnierze z Patronackiej Jednostki Wojskowej (PJW), tj. 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Żandarmerii Wojskowej.

Koordynatorem programu edukacji wojskowej studentów w ramach reaktywowanej Legii Akademickiej w Filii UWM w Ełku – jest Dyrektor Filii UWM ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz.

 

Program szkolenia modułu podstawowego do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Część teoretyczna.