Dyplomanci

Regulamin egzaminu dyplomowego


Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem egzaminu

Zapoznanie studenta z procedurą i regulaminem egzaminu dyplomowego powinno odbyć się nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu poprzez zamieszczenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń bądź na stronie internetowej Filii UWM w Ełku oraz złożenie przez studenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.

 

TEZY NA EGZAMIN
LICENCJACKI
NA KIERUNKU
ADMINISTRACJA
LICENCJACKI
NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
MAGISTERSKI
NA KIERUNKU
ADMINISTRACJA
MAGISTERSKI
NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA


Zgłoszenie tematu pracy 

Tematy prac dyplomowych ustalone z promotorem przez studentów przekazywane są do zatwierdzenia przez Dyrektora w sekretariacie Filii UWM w Ełku:
1) na studiach pierwszego stopnia na kierunkach administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – na koniec piątego semestru, ale przed wystawieniem ocen z seminarium w tym semestrze,
2) na studiach drugiego stopnia (administracja) – na koniec pierwszego semestru, ale przed wystawieniem ocen z seminarium w tym semestrze.
3) na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na koniec siódmego semestru studiów, ale przed wystawieniem ocen z seminarium w tym semestrze.

 

Wytyczne dotyczące pisania i prowadzenia prac dyplomowych w Filii UWM w Ełku

 

Schemat pracy dyplomowej dwustronny

Schemat pracy dyplomowej jednostronny


UWAGA STUDENCI! 

Przed wgraniem pracy do systemu APD sprawdź dokładnie zgodność tematu.

W przypadku braku zgodności tematu pracy z APD należy niezwłocznie zgłosić się do Sekretariatu.

Pobierz instrukcję dodawania prac do systemu APD 

Przed obroną pracy dyplomowej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony należy złożyć w Sekretariacie Filii UWM w Ełku następujące dokumenty: 

 1. Karta przebiegu studiów - wydrukowana z systemu USOS zawierająca wszystkie wymagane oceny i zaliczenia - studenci studiów stacjonarnych.
 2. Ostateczna wersja pracy wydrukowana z systemu APD wraz ze znakiem wodnym (ciąg cyfr z numeracją pracy) - 2 sztuki pracy w twardej oprawie.
 3. Wersja elektroniczna pracy na płycie CD*.
 4. Oświadczenie dot. praw autorskich oraz udostępnienia pracy wydrukowane z systemu APD.
 5. Dowód wniesienia opłaty za dyplom (opłata wnoszona na indywidualne konto studenta, widoczna w systemie USOS – to samo konto, na które wnosi się czesne, opłatę za legitymację, warunki, itd.)**
 6. Wypełniony i wydrukowany formularz - Badanie losów absolwentów.
 7. Zaświadczenie o kontynuacji studiów - dotyczy osób studiujących dodatkowo na innym kierunku.

*Zasada nazywania pliku z pracą:
Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

AAA_BBB_CCC.pdf gdzie:
AAA - typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR)
BBB - kod specjalności

Administracja I i II stopień - 2101
Bezpieczeństwo I stopień - 5201

CCC - numer albumu

(przykład: MGR_2101_123456.pdf)

**Osoby chcące odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (tytuł pracy w języku angielskim), dodatkowo 40 zł za wydanie odpisu a także dodatkowe zdjęcie do odpisu dyplomu obcojęzycznego. Opłatę należy wnieść ba konto indywidualne studenta (do pobrania z systemu USOSweb, zakładka "moje studia" następnie "płatności")


Od roku akademickiego 2019/2020 nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.


**Zestaw dyplomowy do wyboru

Od 01.10.2019 r. uczelnie jako „komplet" dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowują:

 komplet „A", tj.:   60 zł.

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

 komplet „B", tj.:   60 zł.

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim) i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim) ,(jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym ) wniosek  do pobrania
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

  komplet „C", tj.:   100 zł.

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim)  i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim)  (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym) wniosek  do pobrania
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

 

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim. 
Pobierz podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

 

Regulaminowy termin, do którego należy złożyć pracę w sekretariacie upływa z dniem 30.06.2020 r. W przypadku kiedy student ma niezaliczone przedmioty i będzie je poprawiać we wrześniu lub z jakiegoś powodu praca nie jest gotowa do 30.06.2020 r. należy złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy (ze stosowną argumentacją i z adnotacją promotora na tym podaniu). Podanie to nie może wpłynąć do sekretariatu później niż do 30.06.2020 r.
Pobierz podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy

 

Student zobowiązany jest do zwrotu legitymacji do Sekretariatu w dniu egzaminu dyplomowego! (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188, § 7, pkt 2.) - nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia.

 

Odbiór dyplomu

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemu USOSweb (zakładka "moduły dodatkowe" następnie "obiegówki"). Na wniosek studenta dyplom może być wydany osobie upoważnionej. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 poz 1188, § 13, pkt 4.))

 

 

Decyzja nr 20/2020
Dyrektora Filii UWM w Ełku
z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zasad wyróżniania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)