Dyplomanci

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN
LICENCJACKI
NA KIERUNKU
ADMINISTRACJA
LICENCJACKI
NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
MAGISTERSKI
NA KIERUNKU
ADMINISTRACJA
MAGISTERSKI
NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA


WZÓR PRACY DYPLOMOWEJ

(zmiana rozmiaru czcionki oraz minimalnej ilości pozycji literatury)

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem egzaminu

Zgłoszenie tematu pracy 

Tematy prac dyplomowych ustalone z promotorem przez studentów przekazywane są do zatwierdzenia przez Dyrektora w sekretariacie Filii UWM w Ełku:
1) na studiach pierwszego stopnia na kierunkach administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – na koniec piątego semestru, ale przed wystawieniem ocen z seminarium w tym semestrze,
2) na studiach drugiego stopnia (administracja) – na koniec pierwszego semestru, ale przed wystawieniem ocen z seminarium w tym semestrze.
3) na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na koniec siódmego semestru studiów, ale przed wystawieniem ocen z seminarium w tym semestrze.

 

 

UWAGA STUDENCI! 

Przed wgraniem pracy do systemu APD sprawdź dokładnie zgodność tematu!

W przypadku braku zgodności tematu pracy z APD należy niezwłocznie zgłosić się do Sekretariatu.

 

Pobierz instrukcję dodawania prac do systemu APD 

Od roku akademickiego 2019/2020 nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.

 

 

Przed obroną pracy dyplomowej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony należy złożyć w Sekretariacie Filii UWM w Ełku następujące dokumenty: 

 1. Karta przebiegu studiów - wydrukowana z systemu USOS zawierająca wszystkie wymagane oceny i zaliczenia - studenci studiów stacjonarnych.
 2. Ostateczna wersja pracy wydrukowana z systemu APD wraz ze znakiem wodnym (ciąg cyfr z numeracją pracy) - 2 sztuki pracy w twardej oprawie.
 3. Wersja elektroniczna pracy na płycie CD* w opisanej kopercie (wzór strony tytułowej)
 4. Oświadczenie dot. praw autorskich oraz udostępnienia pracy wydrukowane z systemu APD.
 5. Dowód wniesienia opłaty za każdy dodatkowy dyplom lub suplement w języku angielskim (przy wyborze wersji C) (opłata wnoszona na indywidualne konto studenta, widoczna w systemie USOS – to samo konto, na które wnosi się czesne, opłatę za legitymację, warunki, itd.)**
 6. Wypełniony i wydrukowany formularz - Badanie losów absolwentów.
 7. Podpisany wykaz złożonych dokumentów.

*Zasada nazywania pliku z pracą:
Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

AAA_BBB_CCC.pdf gdzie:
AAA - typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR)
BBB - kod specjalności

Administracja I i II stopień - 2101
Bezpieczeństwo I stopień - 5201

CCC - numer albumu

(przykład: MGR_2101_123456.pdf)

**Osoby chcące odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (tytuł pracy w języku angielskim), Dodatkowo za każdy kolejny odpis dyplomu albo suplementu w języku obcym należy dopłacić po 20 zł (wersja C). Opłatę należy wnieść na konto indywidualne studenta (do pobrania z systemu USOSweb, zakładka "moje studia" następnie "płatności")


**Zestaw dyplomowy do wyboru ( dotyczy Studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020)

Od 01.10.2019 r. uczelnie jako „komplet" dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowują:

 komplet „A"- bezpłatnie, tj.:   

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

 komplet „B"- bezpłatnie, tj.: 

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim) i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim) (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym ) wniosek  do pobrania
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

  komplet „C", tj.: komplet "A" lub "B" - bezpłatnie + dodatkowo za każdy kolejny odpis dyplomu albo suplementu w języku obcym - po 20 zł.

 

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim. 
Pobierz podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

 

Regulaminowy termin, do którego należy złożyć pracę w sekretariacie upływa najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. W przypadku kiedy student ma niezaliczone przedmioty i będzie je poprawiać we wrześniu lub z jakiegoś powodu praca nie jest gotowa, należy złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy (ze stosowną argumentacją i z adnotacją promotora na tym podaniu). Podanie to nie może wpłynąć do sekretariatu później niż do 30.06.2022 r.
Pobierz podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy

 

Student zobowiązany jest do zwrotu legitymacji do Sekretariatu w dniu egzaminu dyplomowego! (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188, § 7, pkt 2.) - nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia.

 

Odbiór dyplomu

 Na wniosek studenta dyplom może być wydany osobie upoważnionej. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 poz 1188, § 13, pkt 4.))