Pomoc materialna

1. Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może zostać przyznane studentowi w przypadku:

 • gdy jest sierotą zupełnym,  
 • gdy jest półsierotą,
 • gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazanych w ust. 2 (tj. 600 zł od dnia 01.01.2022 r.),
 • gdy osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

 - o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 nie może przekraczać kwoty:

1050,00 zł netto na członka rodziny studenta

Sposób wyliczenia kwoty stypendium socjalnego:

1050,00 zł (minus) miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta (równa się) stypendium socjalne*

- *minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu o którym mowa powyżej (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Ważne !!!

Zgodnie z art. 88 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor albo Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600 zł od dnia 01.01.2022 r.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS,CUS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

W każdym przypadku, gdy student (w tym także cudzoziemiec) nie może przedłożyć zaświadczenia o wymaganej treści, zastosowanie ma art. 88 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nim studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie (tj. dokumentów o dochodach studenta i członków jego rodziny, informacji zawartych w zaświadczeniu z ośrodka pomocy społecznej albo wyjaśnień studenta co do przyczyn braku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, dokumentów dotyczących źródeł utrzymania rodziny i innych) Komisja Stypendialna ocenia, czy student jest uprawniony do otrzymania stypendium socjalnego.

Informacje na temat zaświadczeń z OPS dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwie Wyższego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-socjalne-wazne-informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-ops

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie. 

Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy (takie jak do świadczeń rodzinnych) potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2021 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta, a także osoby, które nie uzyskały w 2021 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)
  - rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (również w przypadku kiedy rozliczali się wspólnie);
 • student lub członek jego rodzinydodatkowo ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające uzyskane w 2021 r.:
  • przychody wolne od podatku dochodowegona podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne tzw. ulga dla osób poniżej 26 lat,
  • przychody wolne od podatku dochodowegona podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 […] tj. osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przybysze),
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne tj. rodzice co najmniej czworga dzieci,
  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a  tj. osoby po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn, które mimo nabycia uprawnienia nie otrzymują m.in. emerytury lub renty rodzinnej […],
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021 r. zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS) lub zakład pracy o wysokości odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2021 r. (Uwaga! Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą) ;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2021, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2021 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej;
 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego wyłącznie na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2021 r. wg wzoru – obowiązkowo;
 • odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
 • akt małżeństwa studenta;
 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny  w 2021 r. i 2022 r. do dnia złożenia wniosku o stypendium  w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł;
 • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania studenta i rodziny w 2021 r. i 2022 r. do dnia złożenia wniosku o stypendium w przypadku braku zaświadczenia wskazanego powyżej;
 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2021 r. i 2022 r. do dnia złożenia wniosku o stypendium ; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;
 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2021 r.;
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2021 r.,
 • jeżeli w trakcie 2021 roku lub po roku 2021 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:

- w przypadku utraty dochodu w trakcie 2021 roku lub po roku 2021 – odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,  PIT z zakładu pracy (Pit-11)/decyzje organu rentowego/emerytalnego (oraz Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta;

- w przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2021 roku lub po roku 2021 – odpowiednio: umowa o pracę + Pit-11, decyzje organu rentowego/emerytalnego/Urzędu Pracy (oraz Pit-11A, Pit-40A); zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, itp.;   

W uzasadnionych przypadkach, Rektor albo Komisja Stypendialna może żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną rodziny studenta.

 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

Procedura ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych krok po kroku:

1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia - Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami 2 kopii orzeczenia + oryginał do wglądu wraz z podpisaną „Zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (do pobrania ze strony - http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania).

Powyższe dokumenty student może dostarczyć do Centrum osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia - Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl.

Po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem, UCW odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia

2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Centrum student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wniosku (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”) wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia oraz wymaganym oświadczeniem  należy złożyć w dziekanacie wydziału/szkoły/filii  

Studenci, którzy wcześniej ubiegali się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w naszej Uczelni,  a ich orzeczenie jest nadal aktualne i nie utraciło ważności, postępują zgodnie z pkt  3 - z tą różnicą, że do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

 

3. Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności:

 1.  śmiercią członka rodziny studenta,
 2.  utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów (za stałe źródło dochodu uznaje się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, rentę, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia - uzyskiwane przez co najmniej 12 kolejno następujących po sobie miesiącach przed datą jego utraty),
 3.  długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny,
 4.  zdarzeniem losowym,
 5.  klęską żywiołową lub ekologiczną.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale tylko jedną z tego samego tytułu.

Zdarzenie wskazane jako powód ubiegania się o zapomogę oraz trudną sytuację życiową,  w której przejściowo znalazł  się student - należy udokumentować (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 ostatnich miesięcy, przez studenta i członków jego rodziny).

 Wniosek o zapomogę wraz dokumentami należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia.

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Wypłata zapomogi następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Wniosek o przyznanie zapomogi student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

 

OŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DO POBRANIA

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ