Stypendium Rektora

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

1) uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią arytmetyczną ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

2) zaliczył semestr (rok) zgodnie z programem kształcenia i planem studiów, w terminach sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych,

3) został wpisany na kolejny semestr (rok).

Osoby, które warunkowo zaliczyły jeden z dwóch ostatnich semestrów studiów nie mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Średnią ocen większą lub równą 4,00 do celów stypendialnych przelicza się na punkty. Średnia ocen uzyskana za dany rok akademicki lub dwa ostatnie semestry studiów stanowi liczbę punktów.

Stypendium otrzymuje do 10 % najlepszych studentów danego kierunku studiów ze średnią nie niższą niż 4,00 lub liczbą punktów nie niższą niż 4,00.

Wymóg progu średniej arytmetycznej ocen 4,00 nie dotyczy studentów ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na I roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od planowego terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia), przyznaje się na podstawie średniej ocen lub osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, uzyskanych na dwóch ostatnich semestrach studiów. W przypadku, gdy studia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.

Student I roku studiów drugiego stopnia ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe (katalog osiągnięć w Regulaminie), indeks ze studiów pierwszego stopnia lub wykaz ocen za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia potwierdzony przez dziekanat poprzedniej uczelni (w przypadku absolwentów uczelni gdzie nie obowiązywały indeksy).

W przypadku skali ocen innej niż 2 - 5, student dołącza oświadczenie o skali ocen obowiązującej w ukończonej uczelni.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).