BADANIA
Prowadzone badania

 

Antropologia  literatury, kultury, języka oraz  historia krajów anglosaskich

 

Wymieniona tematyka obejmuje szerokie spektrum badań nad wieloma płaszczyznami z dziedziny literatury, antropologii kulturowej, języka, zachowań społecznych  oraz historii krajów angielskiego obszaru językowego.

Podstawowymi celami badawczymi realizowanymi 2013 r. przez zespół były:

 • badanie prozy angielskiej z końca XIX i początku XX w. zaliczanej do tzw. literatury popularnej, głównie w obszarach literatury detektywistycznej, literatury grozy, prozy przygodowo-podróżniczej oraz romansu historycznego;
 • przekład literacki, a szczególnie praca nad polskimi przekładami prozy Josepha Conrada (zagadnienia: wielojęzyczność Conrada versus wielojęzyczność przekładu, wielokulturowość Conrada versus wielokulturowość przekładu, seria przekładowa; uwspółcześnianie przekładu, język literacki w przekładzie) oraz badania komparatystyczne przekładów literackich innych pisarzy;
 • problematyka współczesnej adaptacji filmowej, współczesnego kina brytyjskiego, a także zagadnienia związane z kulturą masową, amerykańską i brytyjską, oraz  komunikacją społeczną;
 • szeroko pojęte odniesienia kulturowe we współczesnej, głównie dwudziestowiecznej, prozie brytyjskiej, głównie dotyczące zachowań i norm społecznych, jak również problematyka sztuki, muzyki w konfrontacji z rzeczywistością;
 • recepcja literatury angielskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prozy Dickensa, zwłaszcza wpływu ustroju politycznego na zmianę percepcji jego twórczości;
 • badania nad tekstami narracyjnymi obejmującymi przede wszystkim ich złożoność strukturalną i semantyczną, a także perspektywę intertekstualną;
 • badania nad współczesną prozą amerykańską oraz tradycją „amerykańskiego gotyku";
 • proza modernizmu angielskiego;
 • problematyka dotycząca funkcjonowania oraz następstw obecności Wielkiej Brytanii na Bliskim i Środkowym Wschodzie a także w Afryce w XIX i na początku XX w.  Badanie procesów interakcji ówczesnych wielkich mocarstw europejskich na wymienionych obszarach świata, widzianych w kontekście wzrastającej rywalizacji o spuściznę po upadającym Imperium Otomańskim;
 • zadania badawcze realizowane w ramach studiów nad językiem.
  • Realizowana metodologia badawcza umożliwi spojrzenie na dynamikę procesu językowego, zarówno z perspektywy diachronicznej (językoznawstwo historyczne), jak i z perspektywy dynamiki procesu komunikacji, w której język 'staje się ciągle od nowa', będąc zjawiskiem emergentnym. W przyjętej metodologii badawczej język zdefiniowany jest poprzez szeroko rozumiane środowisko, zarówno wewnętrzne ('endo' środowisko biologiczno-mentalne) jak i zewnętrzne ('egzo' środowisko społeczno-kulturowe)

Istotnym elementem pracy całego zespołu będzie - poprzez zastosowanie metody korelacji - szukanie odpowiednich odniesień zachodzących pomiędzy prezentowanymi dyscyplinami wiedzy.

Wyniki badań zostaną upowszechnienie w formie pisemnej, w postaci monografii profesorskich i habilitacyjnych, rozpraw doktorskich, artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz w formie publikacji zwartych.

Ponadto, prezentacja osiągnięć badawczych nastąpi podczas wygłaszanych referatów na konferencjach, sympozjach naukowych, podczas wykładów monograficznych, prelekcji etc.  Ważnym zamierzeniem jest podjęcie dialogu naukowego z odpowiednimi gremiami w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich oraz wykorzystanie rezultatów badań w trakcie dydaktyki akademickiej.

Metody badawcze: indukcyjna, dedukcyjna, leksykalna, porównawcza, geograficzna, progresywna, retrogresywna, statystyczna i inne.

Menu