Ogłoszenia dla studentów

Staże zawodowe krajowe dla studentów UWM

Oferta skierowana jest do studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów, którzy są nieaktywni zawodowo oraz aktywni zawodowo a którzy pracują w zawodzie niezgodnym z wykształceniem lub poniżej kwalifikacji. Kontakt: Prodziekan ds. Studenckich, tel.602 119 805- informacje...

Kredyty studenckie 2020/2021 - informacje

Ważność legitymacji studenckich

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zdalne  egzaminy dyplomowe 2020 r.  -

Przypominamy, że pracę dyplomową należy złożyć ( przesłać plik z pracą po przejściu pracy przez system plagiat) do 30 czerwca 2020 r. W przypadku braku możliwości złożenia pracy należy złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do 15 września br. W przypadku niezłożenia pracy lub podania student zostaje skreślony z listy studentów.
Po przejściu pracy przez system plagiat, Student nie drukuje pracy, lecz przysyła plik z APD na adres: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl.
Promotor przesyła raport plagiatowy i recenzję na w/w adres e-mail. Recenzent przesyła recenzję także.
Egzaminy dyplomowe odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych:Teams.
Złożenie pracy dyplomowej w okresie pandemii - informacje

Badania ankietowe
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 Rektora  UWMw Olsztynie dnia 29 maja  2017 r. wszczęta  zostanła procedura przeprowadzenia badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze letnim 2019/2020 .Badania ankietowe służą zebraniu opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu na naszym wydziale, ale także dadzą pogląd na relacje interpersonalne: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego oraz stosunek nauczyciela do obowiązków.

Aktywna ankieta w aplikacji USOSweb w semestrze letnim  2019/2020 :15 czerwca 2020 r.- 15 października 2020 r.
Wszyscy studenci maja obowiązek wypełnić ankiety.

Zdalna sesja egzaminacyjna letnia 2019/2020
Decyzją Rektora  Nr 47/2020 zmianie uległy terminy letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej:

15.04.2020 r - 16.06.2020 r. - zaliczenia przedmiotów kończących się zaliczeniem, pod warunkiem realizacji programu danego przedmiotu;
15.04.2020 r -31.08.2020 r. - sesja egzaminacyjna;
31.08.2020 r.-30.09.2020 r. - poprawkowa sesja egzaminacyjna.

Zaliczenia i egzaminy odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych:Teams, Skype
Instrukcja  instalacji Teams dla studentów

Legitymacje Studenckie

Informujemy, że wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.