Ogłoszenia dla studentów

Obowiązkowe zajęcia z BHP, etykiety, ergonomii i OWI w semestrze letnim 20/21 - terminy

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 na Wydziale Teologii - komunikat

Treści przedmiotu: Wykład monograficzny- Malarstwo ikonowe

 1. Sztuka bizantyńska- wprowadzenie do problematyki
 2. Ikona- stan badań, wyjaśnienie pojęcia, geneza, teologia ikony
 3. Technika malowania ikon, kanon, symbolika
 4. Miejsce ikony w przestrzeni sakralnej. Rozwój ikonostasu
 5. Typy przedstawień: Chrystus, Matka Boża, ikony świąt, świętych i inne
 6. Szkoły malarstwa ikonowego
 7. Ikona na Rusi. Twórczość Teofana Greka, Andrzeja Rublowa, Dionizego
 8. Późna ikona rosyjska
 9. Ikony staroobrzędowców. Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie na Mazurach
 10. Ikony odlewane w mosiądzu
 11. Ikona współczesna
 12. Twórczość Jerzego Nowosielskiego
 13. Ikony w zbiorach muzealnych i na rynku antykwarycznym

Badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora  UWM w Olsztynie dnia 29 maja 2017 r. wszczęta  zostanie procedura przeprowadzenia badania ankietowego „ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Celem badania jest zebranie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, opinii na temat relacji interpersonalnych: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego. Procedurą objęte są  zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
         Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb, w dniach 28 stycznia 2021 r. - 7 marca 2021 r. Prosimy studentów o jak najliczniejsze wypełnienie ankiet oceniających zajęcia !

Zmiana numeru rachunku bankowego!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się numery rachunków bankowych Uniwersytetu. W związku z tym zmianie uległy także indywidualne numery kont do wpłat dokonywanych przez studentów na rzecz Uniwersytetu (np. za czesne, duplikat legitymacji, powtarzanie przedmiotu itp.)Nowy indywidualny numer konta można uzyskać logując się do USOS-Web. Uprzejmie prosimy o zmianę numeru konta w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowy numer konta.
 
Stypendia 2020/2021
UWAGA! W systemie USOSweb są już dostępne decyzje do odebrania. Prosimy o zalogowanie się do systemu i odebranie decyzji w formie elektronicznej. Nie odbieramy decyzji w formie papierowej.
 
Legitymacje studenckie

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej
Informujemy, że studenci: IV roku teologii, II roku nauk o rodzinie pierwszego stopnia i I roku nauk o rodzinie drugiego stopnia wybrali opiekuna naukowego, pod kierunkiem którego będą pisać pracę dyplomową. Przypominamy o obowiązku zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej: studia magisterskie (nauki o rodzinie i teologia ) do 30 stycznia 2021r. i studia licencjackie (nauki o rodzinie) do 11 czerwca 2021r. druk...
 
Realizacja praktyki w roku akadem. 2020/2021
Informujemy, że studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/21 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, mogą się ubiegać o zaliczenie na tej podstawie zajęć lub części zajęć kształtujących kompetencje praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Warunkiem ubiegania się o powyższe jest zbieżność przewidywanych do wykonywania czynności z programem kształcenia danego kierunku (treści określonych przedmiotów lub praktyk zawodowych), złożenie w dziekanacie (osobiście lub zdalnie) przed rozpoczęciem pracy w wyżej wspomnianych instytucjach stosownego wniosku, uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek, a po zakończeniu pracy dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub zdalnie) wystawionego przez określoną instytucję zaświadczenia o wykonywaniu wspomnianych czynności. Zwracamy uwagę, że w zaświadczeniu powinna zostać podana informacja o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności. I dopiero na podstawie informacji zawartych w zaświadczeniu Uczelnia zaliczy wykonane w określonych instytucjach czynności na poczet (w całości lub części) zajęć praktycznych realizowanych w ramach danego kierunku studiów. Druk wniosku

Kontakt z dziekanatem
W przypadku braku możliwości dodzwonienia się do dziekanatu prosimy o wysłanie wiadomości drogą mailową (dziekanat.teologia@uwm.edu.pl; magdalena.pachla@uwm.edu.pl). Prosimy o podanie numeru kontaktowego i czego dotyczy sprawa. Skontaktujemy się z Państwem możliwie jak najszybciej.

Informacje dla studentów I roku

Plan zajęć
Instrukcja Teams

 Ubezpieczenie Studentów NNW+OC

Dziekanat Wydziału Teologii informuje, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym studentów UWM (NNW i OC studenta).Składkę w wysokości 55 zł można wpłacać w dziekanacie do dnia 20  listopada 2020 r. lub przez stronę samorządu studenckiego: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/
Warunki dostępne są na stronie: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie
Uwaga! Studenci realizujący praktykę zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć e semestrze zimowym 2020/2021 na Wydziale Teologii - komunikat...

Staże zawodowe krajowe dla studentów UWM

Oferta skierowana jest do studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów, którzy są nieaktywni zawodowo oraz aktywni zawodowo a którzy pracują w zawodzie niezgodnym z wykształceniem lub poniżej kwalifikacji. Kontakt: Prodziekan ds. Studenckich, tel.602 119 805- informacje...

Kredyty studenckie 2020/2021 - informacje

Instrukcja  instalacji Teams dla studentów