Ogłoszenia dla studentów

Schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Przypominamy, że według Zarządzenia NR 92/2020 Rektora z dnia z dnia 30 października 2020r. osoba przebywająca w obiektach UWM, która stwierdzi u siebie objawy takie jak: kaszel, duszności, gorączka itp. niezwłocznie informuje przełożonego (pracownicy), nauczyciela akademickiego (studenci, doktoranci) lub dziekanat i udaje sie do miejsca zamieszkania z wykluczeniem środków publicznego transportu zbiorowego.

Konkurs na: "STUDENCKI GRANT REKTORA"
JM Rektor UWM 4 listopada b.r. ogłosił konkurs na: „STUDENCKI GRANT REKTORA" – Edycja IV. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/kola-naukowe/studencki-grant-rektora-edycja-iv

 Legitymacje studenckie
uprzejmie informujemy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 363) wprowadzajace czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zotało uchyle z dniem 15 sierpnia br., wobec czego legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.
Osoby zainteresowane przedłużeniem legitymacji na kolejny semestr zapraszamy do dziekanatu  od PN-PT, w godzinach 9.00-13.00

Zmiana numeru rachunku bankowego!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się numery rachunków bankowych Uniwersytetu. W związku z tym zmianie uległy także indywidualne numery kont do wpłat dokonywanych przez studentów na rzecz Uniwersytetu (np. za czesne, duplikat legitymacji, powtarzanie przedmiotu itp.)Nowy indywidualny numer konta można uzyskać logując się do USOS-Web. Uprzejmie prosimy o zmianę numeru konta w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowy numer konta.
 
Realizacja praktyki w roku akadem. 2020/2021
Informujemy, że studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/21 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, mogą się ubiegać o zaliczenie na tej podstawie zajęć lub części zajęć kształtujących kompetencje praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Warunkiem ubiegania się o powyższe jest zbieżność przewidywanych do wykonywania czynności z programem kształcenia danego kierunku (treści określonych przedmiotów lub praktyk zawodowych), złożenie w dziekanacie (osobiście lub zdalnie) przed rozpoczęciem pracy w wyżej wspomnianych instytucjach stosownego wniosku, uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek, a po zakończeniu pracy dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub zdalnie) wystawionego przez określoną instytucję zaświadczenia o wykonywaniu wspomnianych czynności. Zwracamy uwagę, że w zaświadczeniu powinna zostać podana informacja o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności. I dopiero na podstawie informacji zawartych w zaświadczeniu Uczelnia zaliczy wykonane w określonych instytucjach czynności na poczet (w całości lub części) zajęć praktycznych realizowanych w ramach danego kierunku studiów. Druk wniosku