Ogłoszenia dla studentów

Obrona pracy magisterskiej
przypominamy, że w tym roku akademickim nie składacie Państwo wydrukowanej pracy dyplomowej. Zgodnie z Procedurą działania w zakresie przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego  (link: http://www.uwm.edu.pl/wt/studenci/egzamin-dyplomowyobrona-pracy-dyplomowej)
1. Student składa w dziekanacie nie później niż do 30 czerwca:
1) pracę dyplomową w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD z informacją zewnętrzną: imię i nazwisko autora oraz temat pracy; treść pracy dyplomowej musi być zawarta w jednym pliku (ze znakiem wodnym)
2) formularz oświadczenia dotyczący: udzielenia UWM w Olsztynie prawa do wprowadzenia i przetwarzania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym;
Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na stronie: http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1. Po otrzymaniu na adres mailowy elektronicznego formularza student zobowiązany jest do wydrukowania go, podpisania i złożenia w dziekanacie (wraz ze składaną pracą w wersji elektronicznej).

Badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 50 Rektora  UWM w Olsztynie dnia 29 maja 2017 r. wszczęta  zostanie procedura przeprowadzenia badania ankietowego „ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Celem badania jest gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, opinii na temat relacji interpersonalnych: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego. Procedurą objęte są  zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb, w dniach 22 czerwca 2022 r. – 25 września 2022 r.  Prosimy studentów o jak najliczniejsze wypełnienie ankiet oceniających zajęcia !

Sesja egzaminacyjna letnia 2021/2022- harmonogram...
13.06.2022-26.06.2022

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 2021/2022
5.09.2022-18.09.2022 

Hasło do Usos
W związku ze zmianą zasad dotyczących kont CAS pracownicy dziekanatu nie mają  możliwości zmiany hasła  w USOS. Użytkownicy w przypadku problemów z logowaniem powinni skorzystać z możliwości odzyskiwania hasła pod adresem https://sso.uwm.edu.pl/passwd-change/reset?locale=pl bądź używając przycisku Ustaw hasło USOS w oknie logowania. Odtworzone hasło zostanie wysłane na prywatny adres email studenta, wprowadzony w Usos. Prosimy Studentów o sprawdzenie swoich adresów prywatnych e-mail w usosie a wprzypadku ich braku lub zmiany, prosimy o informację na adres: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl
 
 
Badanie ankietowe dot. wiedzy na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia
w związku z prośbą Studentów SKN Immunoonkologii, w imieniu Pana prof. dra hab. n. med. Sergiusza Nawrockiego - Prorektora ds. Collegium Medicum, zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dot. wiedzy na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.
Poniżej link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1AyjzBS1obj7G1SEIx7dwmWVgVOJ82RDmwn7GzwdiaN4/
Dziękujemy.
 
 
Decyzje stypendialne
Odbiór decyzji dotyczących przyznania zapomogi, stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów odbywa się w formie elektronicznej (usos).
 
Schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Przypominamy, że według Zarządzenia NR 92/2020 Rektora z dnia z dnia 30 października 2020r. osoba przebywająca w obiektach UWM, która stwierdzi u siebie objawy takie jak: kaszel, duszności, gorączka itp. niezwłocznie informuje przełożonego (pracownicy), nauczyciela akademickiego (studenci, doktoranci) lub dziekanat i udaje sie do miejsca zamieszkania z wykluczeniem środków publicznego transportu zbiorowego.

 

4 maja 2022r.( środa) - zajęcia z poniedziałku 2 t.

5 maja 2022r. (czwartek) zajęcia z wtorku 2 t.