Ogłoszenia dla studentów

Zdalne  egzaminy dyplomowe 2020 r.  -
1 lipca 2020 r. -
harmonogram...

9 lipca 2020 r. - harmonogram wkrótce

Przypominamy, że pracę dyplomową należy złożyć ( przesłać plik z pracą po przejściu pracy przez system plagiat) do 30 czerwca 2020 r. W przypadku braku możliwości złożenia pracy należy złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do 15 września br. W przypadku niezłożenia pracy lub podania student zostaje skreślony z listy studentów.
Po przejściu pracy przez system plagiat, Student nie drukuje pracy, lecz przysyła plik z APD na adres: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl.
Promotor przesyła raport plagiatowy i recenzję na w/w adres e-mail. Recenzent przesyła recenzję także.
Egzaminy dyplomowe odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych:Teams.
Złożenie pracy dyplomowej w okresie pandemii - informacje

Badania ankietowe
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 Rektora  UWMw Olsztynie dnia 29 maja  2017 r. wszczęta  zostanła procedura przeprowadzenia badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze letnim 2019/2020 .Badania ankietowe służą zebraniu opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu na naszym wydziale, ale także dadzą pogląd na relacje interpersonalne: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego oraz stosunek nauczyciela do obowiązków.

Aktywna ankieta w aplikacji USOSweb w semestrze letnim  2019/2020 :15 czerwca 2020 r.- 15 października 2020 r.
Wszyscy studenci maja obowiązek wypełnić ankiety.

Zdalna sesja egzaminacyjna letnia 2019/2020
Decyzją Rektora  Nr 47/2020 zmianie uległy terminy letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej:

15.04.2020 r - 16.06.2020 r. - zaliczenia przedmiotów kończących się zaliczeniem, pod warunkiem realizacji programu danego przedmiotu;
15.04.2020 r -31.08.2020 r. - sesja egzaminacyjna;
31.08.2020 r.-30.09.2020 r. - poprawkowa sesja egzaminacyjna.

Zaliczenia i egzaminy odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych:Teams, Skype
Instrukcja  instalacji Teams dla studentów

Funkcjonowanie dziekanatu
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne kontakt w sprawach studenckich możliwy jest drogą e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl lub telefonicznie pod nr 89 523 89 46 w godz. 9.00-13.00 do odwołania.

Legitymacje Studenckie

Informujemy, że wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

OBOWIĄZKOWE WYKŁADY*  DLA STUDENTÓW  I i II ROKU

  • Szkolenie w zakresie BHP -dr Michał Duda:
  • Etykieta: dr Małgorzata Chudzikowska Wołoszyn
  • Ergonomia: dr Stefan Mańkowski:
  • Ochrona własności intelektualnej:

*w przypadku nieobecności na wykładach, student kontaktuje się z prowadzącym i umawia na inny termin wykładu realizowany na innym wydziale:
Dr Michał Duda: michal.duda@uwm.edu.pl
Dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn: m.chudzikowska@uwm.edu.pl
Dr Stefan Mańkowski: stif@uwm.edu.pl
Dr Jerzy Akińcza : j.akincza@uwm.edu.pl

PLAN ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI 2019/2020

Collegium Invisibile - stowarzyszenie zrzeszające wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane programy oparte na pomyśle tzw. piramidy wiedzy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej - rekrutacja...

"Z natury do rynku pracy"- projekt FOLM
Projekt adresowany do ludzi młodych 18-29 lat, którzy przerywają studia, do absolwentów oraz studentów studiów niestacjonarnych, mieszkajacych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Nowatorska koncepcja, dzięki której młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabieraja poczucia własnej wartości. Uczestnicy projektu idą wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują,
w warunkach naturalnych, nad rozwojem ososbistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi itp. Potem czeka uczestnika indywidualna praca z coachem, który pomoże wytyczyć własną ścieżkę życiową i zmobilizuje do działania. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapewniony jest sprzęt, ekwipunek, wyżywienie.

Wiecej informacji na stronie: www.folmweb.com/pl lub pod nr tel. kom. 698 345 652, 510 172 588, e-mail: folm.rekrutacja@bankizywnosci.pl

Kredyty studenckie 2019/2020- informacja...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:
"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"