Seminaria naukowe

       SEMINARIA NAUKOWE -rok akademicki 2016/2017
Lp.Imię i nazwisko wykładowcyTemat seminariumTL-mgrPK-mgrNR-mgrNR-lic.Opis
1Ks. prof. dr hab. Marian MachinekWybrane zagadnienia teologii moralnej i bioetyki+ ++Na seminarium będą przygotowywane prace dyplomowe z zakresu podstaw teologii moralnej, a więc problematyki prawa moralnego, moralnego działania człowieka, sumienia oraz grzechu, jak też  zagadnień dotyczących chrześcijańskiej moralności w obszarze życia indywidualnego i społecznego. Przedmiotem pracy dyplomowej mogą być także kwestie dotyczące zagadnień z zakresu antropologii teologicznomoralnej, jak też szeroko rozumiana problematyka teologicznomoralna małżeństwa i rodziny. Innym istotnym obszarem będzie problematyka bioetyczna dotycząca najbardziej aktualnych wyzwań, takich, jak np. eutanazja czy zapłodnienie in vitro. 
2Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWMAntropologii kulturowej   + Antropologia kulturowa jest nauką społeczną, która bada człowieka w świecie wytworów, strukturą społeczną i wydarzenia kulturowe. Seminarium przygotowuje do badań jakościowych, zapoznaje z technikami obserwacji i wywiadu oraz inicjuje do analizy tekstu. Akcent religiologiczny dla studentów teologii dotyczy tematyki badań: święta, pielgrzymki, wydarzenia religijne, nowe ruchy, religie niechrześcijańskie itp.
3Religiologii +   Antropologia kulturowa jest nauką społeczną, która bada człowieka w świecie wytworów, strukturą społeczną i wydarzenia kulturowe. Seminarium przygotowuje do badań jakościowych, zapoznaje z technikami obserwacji i wywiadu oraz inicjuje do analizy tekstu. Akcent religiologiczny dla studentów teologii dotyczy tematyki badań: święta, pielgrzymki, wydarzenia religijne, nowe ruchy, religie niechrześcijańskie itp.
4Prof. dr hab. Anna ZellmaWspółczesne zagadnienia pedagogiczne i katechetyczne+ + Seminarium adresowane jest do osób zainteresowanych teorią oraz praktyką pedagogiczną i katechetyczną. Tematyka i zakres prac magisterskich obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu wychowania w rodzinie i szkole, współczesnych zagrożeń wychowawczych i uzależnień, nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, patologii społecznych i wychowawczych, profilaktyki i prewencji, nauczania religii w szkole i katechezy w rodzinie. Studenci zachęceni będą do sformułowania własnego tematu pracy – zgodnego ze swoimi zainteresowaniami, o ile mieści się on w zakresie szeroko pojętej pedagogiki i katechetyki integralnej. 
5Dr Aleksandra NalewajTeologia biblijna+   Celem seminarium jest przygotowanie pracy dyplomowej, dotyczącej określonego zagadnienia z zakresu teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu. W trakcie zajęć Student poznaje bliżej warsztat egzegetyczny oraz metody pracy nad tekstem natchnionym, metodę historyczno-krytyczną i metody literackie. Na podstawie przeczytanej literatury Seminarzysta formułuje problemy naukowe, kształci umiejętność prezentowania cudzych i własnych poglądów naukowych oraz ich krytycznej oceny. 
6Ks. dr Zdzisław KieliszekFilozofia społeczno-polityczna++  Seminarium przygotowuje do napisania oraz obrony pracy magisterskiej. Podczas seminarium podejmowana jest krytyczna refleksja nad życiem społeczno-politycznym oraz analizowane są wybrane przez uczestników zajęć zagadnienia z tego obszaru. W szczególności mogą to być np. następujące zagadnienia: istota życia społecznego; różne formy społeczności (np. małżeństwo, rodzina, państwo); pochodzenie, zmienność oraz moralna ocena poszczególnych ustrojów państwowych (np. monarchia, republika, federacja); prawomocność i pochodzenie instytucji władzy publicznej; pojęcia i zjawiska związane z życiem społeczno-politycznym (np. wolność, pokój, wojna, sprawiedliwość społeczna, niesprawiedliwość społeczna, postęp); poglądy społeczno-polityczne wybranych autorów (np. Platon, Arystoteles, Cyceron, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Niccolò Machiavelli, św. Tomasz Morus, Erazm z Rotterdamu, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karol Marks, Leo Strauss, Ayn Rand, Antonio Gramsci, Jürgen Habermas, Giovanni Gentile, Hannah Arendt, Carl Schmitt, Robert Nozick czy John Rawls); społeczno-polityczne tradycje ideowe (np. liberalizm, komunizm, socjalizm, anarchizm); ideowe (np. światopoglądowe, etyczno-moralne) założenia określonych rozwiązań i przepisów prawa stanowionego; prawo naturalne a prawo stanowione.
Filozofia rodziny   ++Seminarium przygotowuje do napisania oraz obrony pracy licencjackiej. Podczas seminarium podejmowana jest krytyczna refleksja nad życiem rodzinnym oraz analizowane są wybrane przez uczestników zajęć zagadnienia z tego obszaru. W szczególności mogą to być np. następujące zagadnienia: rodzina w poglądach wybranych autorów (np. Platon, Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, Jean Bodin, John Locke, Jean J. Rousseau, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Karol Wojtyła/św. Jan Paweł II); różne modele rodziny (np. monogamiczny, poligamiczny, endogamiczny, egzogamiczny, matriarchalny, patriarchalny, partnerski); pojęcia i zjawiska związane z życiem rodzinnym (np. miłość, małżeństwo, wspólnota majątkowa, separacja, adopcja, wychowanie, śmierć bliskiej osoby, władza rodzicielska, konflikty w rodzinie); funkcje rodziny; zagrożenia życia rodzinnego we współczesnym świecie; rodzina w określonych tradycjach (np. chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm).
7Ks. dr hab. Mirosław PawliszynPopkultura, science fiction – człowiek zagubiony?+ ++Seminarium to próba refleksji nad stanem współczesnej kultury. Z jednej strony, będąc produktem działalności człowieka, jest ona na wskroś realna, wkraczając w najrozmaitsze sfery otaczającego świata. Jest wciąż kulturą wysoką (współczesna sztuka, literatura, media, internet) a jednocześnie rozmywa się pośród tworów o wątpliwej jakości (pseudo-sztuka, telenowele, świat celebrytów). Z drugiej, ucieka w świat fikcji, metanarracji, bajki, która przemawia mocniej niż realnie istniejący świat. Matrix, Gra o tron, Star Wars, Assassins Creed. Mass Effect, Half Life – to tylko znikoma liczba tytułów dzieł pośród których człowiek odnajduje dzisiaj swoją tożsamość. Czym jest kultura, jaka jest jej natura? Czym są współczesne media, jaką rolę pełnią w wychowywaniu, kształceniu i rozwoju człowieka? Czy internet to przyszłość człowieka? Jak opisać świat popkultury? Czy prawda rozmyła się pośród udawanego świata? Jaką rolę pełni literatura science fiction? Na czym polega niezwykłość tej „rzeczywistości”? Czy kultura zostanie wyparta przez świat fikcji? Te i inne kwestie, to w gruncie rzeczy pytania o człowieka, o jego kondycję i przyszłość. W ramach seminarium spróbujemy znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. Ma być ono odważną próbą sięgnięcia w głąb czasów, w jakich przyszło nam żyć. Nie będzie ono „czystym teoretyzowaniem”, jednak warto pamiętać, że wszelka praktyka pozbawiona teorii jest wyłącznie rzemieślnictwem.
8Ks. dr Jan GuzowskiEtyka życia rodzinnego+ ++Seminarium przygotowuje do pisania prac z szeroko pojętej tematyki  z zakresu rodziny (relacji małżeńsko-rodzinnycch, kultury życia rodzinnego,organizacji czasu wolnego, współczesnych zagrożeń życia rodzinnego).
9Ks. dr hab. Marek Żmudzinski Teologia fundamentalna +   Seminarium od strony formalnej: przygotowuje metodologicznie do pracy naukowej i zaznajamia z podstawami pisania pracy dyplomowej, w tym zasadami kwerendy, doborem źródeł, tworzeniem struktury pracy, sporządzaniem przypisów i bibliografii.
od strony merytorycznej: zajmuje się poszukiwaniem rozumowych podstaw wiary chrześcijańskiej, genezą chrześcijaństwa i Kościoła, badaniem i rozpoznawaniem kryteriów cudu i objawień prywatnych, poszukiwaniem sensu ludzkiej egzystencji na płaszczyźnie religijnej, obroną wiary chrześcijańskiej wobec współczesnych negacji, rozwojem ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz relacji chrześcijaństwa z dzisiejszą cywilizacją.
Wspóczesne aspekty rodziny  + Seminarium od strony formalnej: przygotowuje metodologicznie do pracy naukowej i zaznajamia z podstawami pisania pracy dyplomowej, w tym zasadami kwerendy, doborem źródeł, tworzeniem struktury pracy, sporządzaniem przypisów i bibliografii.                                                                                                                                                                                                                                                           od strony merytorycznej: zajmuje się obroną chrześcijańskiego sensu rodziny, badaniem wszelkich zagrożeń cywilizacyjnych, budowaniem pozytywnego obrazu rodziny, potrzebami dzieci i młodzieży w zmieniającym się kontekście kulturowym (migracje, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, korupcja), promocją chrześcijańskich wartości, poszukiwaniem intelektualnych, kulturowych i egzystencjalnych inspiracji w rozwoju osobowym.
10Ks. dr Pawel Rabczynski Teologia fundamentalna +   Od strony formalnej: Seminarium zapoznaje z podstawowymi zasadami pracy naukowej i uczy ich praktycznego zastosowania, przygotowuje do pisania pracy dyplomowej poprzez przekazanie wiedzy w zakresie współczesnych badań teologicznych, niezbędnej do sformułowania problemu badawczego i samodzielnego opracowania pracy magisterskiej.Od strony merytorycznej: Seminarium podejmuje następującą problematykę badawczą: tożsamość teologii i teologa, objawienie jako samoudzielanie się Boga, wiara jako korelat objawienia, Jezus historii i Chrystus wiary, Jezus Chrystus pełnią objawienia i zbawienia, Duch Święty w życiu i misji Kościoła, powszechne pośrednictwo zbawcze Kościoła, teologia rzeczywistości ziemskich.
11Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM Teologia dogmatyczna+   Seminarium od strony formalnej: przygotowanie metodologiczne i formalne do tworzenia tekstów naukowych                                    od strony merytorycznej: seminarium podejmie badania nad papieską myślą teologiczną, myślą teologiczną współczesnych teologów, badaniem teologicznej treści dorobku dziejowego Warmii. Proponowane tematy prac magisterskich (które mogą ulec modyfikacji w trakcie prowadzonych prac badawczych):Teologia nadziei według Benedykta XVI; Kościół według papieża Franciszka; Ekumeniczny kontekst mariologii według S.C. Napiórkowskiego; Teologiczne przesłanie wydarzeń gietrzwałdzkich 1877; Teologiczne treści ołtarzy adoracji (autorstwa Mariusza Drapikowskiego, np. ołtarz „Donum et Pax”, „Gwiazda Kazachstanu”).