UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA

Studenci ostatniego roku studiów, w związku z koniecznością monitorowania losów absolwentów i obowiązkowym postępowaniem antyplagiatowym zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.uwm.edu.pl

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2015 r. Student w formularzu elektronicznym musi podać swój adres e-mail (adres w domenie student.uwm.edu.pl).

Więcej informacji na stronach: http://www.uwm.edu.pl/studenci/uslugi-informatyczne oraz https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28%29

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz sprawdzenie ocen w systemie USOS. Student zobowiązany jest do przesłania e-podania z prośbą o rozliczenie ostatniego semestru. Termin składania prac dyplomowych do 30.06.2015 r.

Do dziekanatu składamy komplet dokumentów:

1. pracę w formie elektronicznej oraz oprawiony lub bindowany wydruk z archiwum prac dyplomowych (http://apd.uwm.edu.pl) zawierającą: stronę tytułową w języku polskim i angielskim, spis treści w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku angielskim

2. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (podpisane)

3. dowód wniesienia opłaty za dyplom na kwotę 60 zł (numer konta w USOSWEB)

4. oświadczenie studenta o udostępnianiu pracy (wydruk z APD)

5. formularz wyboru recenzenta

6. wypełniony formularz dotyczący odbywania praktyk

7. druki otrzymane od promotora po przeprowadzeniu procedury antyplagiatowej skrócony raport podobieństwa, oświadczenie i protokół oceny oryginalności pracy

Za dodatkową opłatą (40 zł) można uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim. Należy w tym celu złożyć podanie o wystawienie takiego odpisu, dołączyć dowód wpłaty i tłumaczenie praktyk na język angielski na formularzu i płycie CD oraz 1 zdjęcie identyczne jak do dyplomu w języku polskim. Osoby, które uczestniczyły w programach wymiany studentów (MOST, SOCRATES, ERASMUS) lub legitymują się działalnością w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp. na formularzu umieszczają te informacje w języku polskim i angielskim i składają razem zaświadczenia potwierdzające w/w osiągnięcia.

Pracę dyplomową należy dostarczyć do Dziekanatu na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony. Do 30 czerwca 2015 r. student jest zobowiązany do dostarczenia pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy wraz z opinią promotora pracy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu.

Warunkiem wydania absolwentowi dyplomu i pozostałych dokumentów po ukończeniu studiów jest wypełnienie elektronicznej karty obiegowej dostępnej w usosweb (zakładka „moduły dodatkowe” i dalej „obiegówki”).

Informujemy jednocześnie, że uczestnictwo w uroczystym rozdaniu dyplomów uwarunkowane jest wcześniejszym (nie później niż 3 tygodnie) odbiorem odpisów dyplomu. Planowany termin uroczystości: grudzień 2015r.

 

Dokumenty:

Procedura dyplomowa

Strona tytułowa

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono