Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dodawania pracy do APD dla studentów - link

 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA - 2019

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem studiów, sprawdzenie ocen w systemie USOS oraz uregulowanie wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów (czesne, warunki, opłaty za dyplom, itp.). Student zobowiązany jest do przesłania e-podania z prośbą o rozliczenie ostatniego semestru 2018L.

Termin składania prac dyplomowych do 30.06.2019 r.

Do dziekanatu składamy komplet dokumentów:

1. pracę w formie elektronicznej oraz oprawiony lub bindowany wydruk z archiwum prac dyplomowych (http://apd.uwm.edu.pl) zawierającą: stronę tytułową w języku polskim i angielskim, spis treści w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku angielskim

2. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (podpisane)

3. dowód wniesienia opłaty za dyplom na kwotę 60 zł (numer konta w USOSWEB)

4. oświadczenie studenta o udostępnianiu pracy (wydruk z APD)

5. formularz wyboru recenzenta

6. wypełniony formularz dotyczący odbywania praktyk (druk)

7. druk otrzymany od promotora po przeprowadzeniu procedury antyplagiatowej (raport z badania pracy)

8. zgoda na udział w badaniu losów absolwentów (druk ze strony http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow

Za dodatkową opłatą (40 zł) można uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim. Należy w tym celu złożyć podanie o wystawienie takiego odpisu, dołączyć dowód wpłaty i tłumaczenie praktyk na język angielski na formularzu oraz 1 zdjęcie identyczne jak do dyplomu w języku polskim.

Osoby, które uczestniczyły w programach wymiany studentów (MOST, SOCRATES, ERASMUS) lub legitymują się działalnością w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp. na formularzu umieszczają te informacje w języku polskim i angielskim i składają razem zaświadczenia potwierdzające ww osiągnięcia.

Pracę dyplomową należy dostarczyć do Dziekanatu na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Do 30 czerwca 2019 r. student jest zobowiązany do dostarczenia pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy wraz z opinią promotora pracy (druk).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu.

Warunkiem wydania absolwentowi dyplomu i pozostałych dokumentów po ukończeniu studiów jest wypełnienie elektronicznej karty obiegowej dostępnej w usosweb (zakładka „dla wszystkich” i dalej „obiegówki”).

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono