Praktyki zawodowe (opiekunowie, zasady, dokumenty)

Etapy postępowania w sprawie realizacji praktyk zawodowych:
  • Wskazanie propozycji zakładu/firmy/obiektu gastronomiczno-hotelarskiego, w którym student chce realizować praktykę – należy uzyskać wstępną zgodę (podpis na podaniu) przedstawiciela jednostki przyjmującej
  • Opiekun praktyk wyraża zgodę na zaproponowany zakład lub proponuje inny (student pobiera od opiekuna praktyki program praktyki)
  • Dziekan Wydziału podpisuje POROZUMIENIE WS. ODBYCIA PRAKTYKI (2 egzemplarze – po jednym dla wydziału i jednostki przyjmującej - dostępne w dziekanacie)
  • Student realizuje praktykę (zgodnie z ZASADAMI ODBYWANIA PRAKTYK) i gromadzi dokumentację potwierdzającą jej odbycie (ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI; DZIENNIK PRAKTYK oraz KARTĘ OCENY PRAKTYKANTA)
  • Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez złożenie PISEMNEGO SPRAWOZDANIA oraz ZALICZENIA JEGO TREŚCI u opiekuna praktyk
 
Zasady odbywania praktyk zawodowych - zobacz
 
Dokumenty związane z realizacją praktyk zawodowych na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie:
  • Karta oceny praktyki studenta kierunku Towaroznawstwo - zobacz
  • Karta oceny studenta - Praktykanta (kierunki: Technologia żywności i żywienie człowieka, Inżynieria przetwórstwa żywności/Inżynieria chemiczna i procesowa, Gastronomia - sztuka kulinarna) - zobacz
  • Dziennik praktyk - zobacz
 
Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020:

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka,  studia I stopnia:

Zakres: biotechnologia żywności • Dr hab. inż. Agnieszka Jankowska
Zakres: technologia mleczarska • Dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM
Zakres: technologia gastronomiczna, żywienie człowieka • Dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM
Zakres: przetwórstwo mięsa • Dr inż. Tomasz Żmijewski
Zakres: przetwórstwo surowców roślinnych • Dr hab. inż. Małgorzata Tańska

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka,  studia II stopnia:

Zakres: biotechnologia żywności • Dr hab. inż. Agnieszka Jankowska
Zakres: inżynieria przetwórstwa żywności • Dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM
Zakres: technologia mleczarska • Dr inż. Bogdan Dec
Zakres: technologia gastronomiczna, żywienie człowieka • Dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM
Zakres: przetwórstwo mięsa • Dr inż. Tomasz Żmijewski
Zakres: przetwórstwo surowców roślinnych • Prof. dr hab. Katarzyna Majewska

Kierunek: Towaroznawstwo,  studia I stopnia • Dr hab. inż. Renata Pietrzak-Fiećko;
Kierunek:  Towaroznawstwo,  studia II stopnia • Dr inż. Katarzyna Staniewska

Kierunek:  Gastronomia-sztuka kulinarna (studia I i II stopnia) • Dr inż. Jadwiga Glica  

Kierunek:  Inżynieria chemiczna i procesowa • Dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM