Pomoc materialna

Ważna informacja dla Studentów ubiegających się o pomoc  materialną w okresie od października roku akademickiego 2021/2022.

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne są w systemie USOSweb link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego (wnioski o ponowne przeliczenie dochodu), stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę można składać pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca, do czerwca włącznie.

Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Świadczenia dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
Dz.U.2021.2232 z dnia 2021.12.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

1. Podstawa prawna

Kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

 • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń dla studentów

Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.

3. Zasady ubiegania się o świadczenia - zmiana od semestru letniego 2021/2022

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta. W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów).

Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

W przypadku studentów, którym upłynął okres przysługiwania prawa do stypendium - określony w nowelizacji ustawy - ostateczne decyzje (dotyczy decyzji wydanych w semestrze zimowym 2021/2022) decyzje wygasają z mocy prawa z dniem 28.02.2022.


Pozostałe informacje dotyczące pomocy materialnej