Zapomogi

Wniosek o przyznanie zapomogi student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie w pokoju nr 13 w pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca.

Zdarzenie wskazane jako powód ubiegania się o zapomogę oraz trudną sytuację życiową, w której przejściowo znalazł się student - należy opisać oraz udokumentować. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto przez studenta i członków jego rodziny za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności:

  1. śmiercią członka rodziny studenta,
  2. utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów(za stałe źródło dochodu uznaje się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, rentę, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia-uzyskiwane przez co najmniej 12 kolejno następujących po sobie miesiącach przed datą jego utraty),
  3. długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny,
  4. zdarzeniem losowym,
  5. klęską żywiołową lub ekologiczną.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale tylko raz z powodu tego samego zdarzenia.

Zdarzenie wskazane jako powód ubiegania się o zapomogę oraz trudną sytuację życiową, w której przejściowo znalazł się student - należy udokumentować.

Wniosek o zapomogę wraz dokumentami należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia.

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 ostatnich miesięcy, przez studenta i członków jego rodziny.

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.