Dyplomanci

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH (TERMIN REALIZACJI 15 lutego 2023) NA KIERUNKACH:

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH (TERMIN REALIZACJI 30 czerwca 2023) NA KIERUNKACH:


Pracownicy katedr odpowiedzialni za dodawanie tematu pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
WYMAGANIA STAWIANE STUDENTOWI
(na czas obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19)

1. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE DYPLOMOWYM

Wszelkie dokumenty, jak i pracę dyplomową studenci składają zdalnie z wykorzystaniem APD, a niezbędne dokumenty dostarczają do dziekanatu drogą pocztową.

Dodatkowe dokumenty:

 • podanie o wysłanie dyplomu i suplementu na podany przez studenta adres,

Opłaty za dyplom:

 • 100 zł – oryginał dyplomu + 1 odpis dyplomu do akt + 2 odpisy dyplomu + 1 dyplom w wersji angielskiej (w celu uzyskania dyplomu w języku angielskim należy złożyć podanie do Dziekana w systemie USOS),
 • 60 zł – oryginał dyplomu + 1 odpis dyplomu do akt + 2 odpisy dyplomu,
 • 60 zł – oryginał dyplomu + 1 odpis dyplomu do akt + 1 odpis dyplomu + 1 dyplom w wersji angielskiej (w celu uzyskania dyplomu w języku angielskim należy złożyć podanie do Dziekana w systemie USOS).

2. EGZAMIN DYPLOMOWY

2.1. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 1. Student zobowiązany jest zabezpieczyć komputer z kamerą i mikrofonem oraz łączem internetowym (kamera i mikrofon możliwością współpracy zdalnej). Student odpowiednio wcześniej powinien zainstalować oprogramowanie Microsoft Teams na komputerze, do którego ma dostęp i przetestować połączenie.
 2. Najpóźniej na dzień wcześniej Student dołącza do zespołu na Microsoft Teams, na podstawie kodu przesłanego studentowi przez dziekanat.
 3. Student przekazuje do Dziekanatu aktualny numer telefonu, który posłuży do kontaktu z Komisją egzaminacyjną w przypadku zerwania połączenia internetowego. Telefon powinien być włączony podczas egzaminu i wyciszony.

2.2. Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Przebieg egzaminu dyplomowego jest rejestrowany.
 2. W trakcie egzaminu dyplomowego zdający egzamin nie może korzystać z pomocy innych osób jak również korzystać z materiałów niedozwolonych (ściągi, blogi, inne połączenia internetowe itd).
 3. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego Student loguje się do zespołu na Microsoft Teams.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego Student zostanie poproszony elektronicznie o dołączenie do indywidualnego kanału Microsoft Teams (o nazwie odpowiadającej imieniu i nazwisku studenta), w którym będzie przeprowadzana obrona. Student nie powinien logować się na inne kanały.
 5. Po zalogowaniu się przewodniczący sprawdza tożsamość studenta. Student zobowiązany jest przedstawić legitymację studencką.
 6. Egzamin zawiera dwie części:
  - prezentacja pracy,
  - odpowiedzi na trzy pytania.
  Student losuje pytania wymieniając numer kartki z pytaniem spośród kartek rozłożonych przed kamerą. Przewodniczący komisji podnosi kartkę i prezentuje do kamery. W trakcie odpowiedzi na pytania student musi być widoczny w kamerze. Podczas rysowania wykresów, pisania wzorów itp. Komisja musi widzieć kartkę, na której podawana jest odpowiedź. Po zakończeniu pisania student bezzwłocznie prezentuje odpowiedź do kamery.
 7. Jeżeli połączenie internetowe zostanie zerwane w trakcie egzaminu dyplomowego, losowanie pytań może zostać unieważnione i w takim przypadku zdający egzamin ponownie losuje pytania. Po zerwaniu połączenia przewodniczący kontaktuje się z studentem z wykorzystaniem telefonu w celu ustalenia przyczyn zerwania połączenia.
 8. Po udzieleniu odpowiedzi, student zostaje wylogowany z kanału MS Teams i oczekuje zalogowany do zespołu na ponowne zaproszenie przez komisję. Po zaproszeniu, przewodniczący komisji przedstawia wynik egzaminu.
 9. W trakcie egzaminu student nie może rejestrować dźwięku ani obrazu.

 

 

 

Planowane terminy obron na Wydziale Nauk Technicznych w roku akademickim 2021/2022

DOKUMENTY

 1. Dokumenty do złożenia w dziekanacie na 7 dni przed egzaminem dyplomowym
 2. Badanie Losów Absolwentów
 3. Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
 4. Strona tytułowa pracy dyplomowej: PRACA INŻYNIERSKA, PRACA MAGISTERSKA
 5. Wykaz w wersji polskiej i angielskiej nazw kierunków i specjalności realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych
 6. Protokół przekazania pracy dyplomowej do realizacji

 Podania są dostępne na stronie: WZORY DOKUMENTÓW

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

 

PRZEBIEG OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

Skład komisji egzaminacyjnej:

 1. Przewodniczący
 2. Promotor
 3. Recenzent

Student losuje trzy pytania  

 • 2 z pytań kierunkowych
 • 1 ze specjalnościowych / specjalizacyjnych

Student przedstawia prezentację swojej pracy dyplomowej, która obejmuje:

 1. Tytuł pracy, kierunek studiów, stopień
 2. Imię i nazwisko Studenta i Promotora
 3. Cel pracy
 4. Metodykę badań lub założenia projektowe
 5. Krótki opis pracy
 6. Podsumowanie i wnioski

Prezentacja nie może przekroczyć 5 minut.