Wzory dokumentów

PONIŻSZE PODANIA DOSTĘPNE SĄ W SYSTEMIE USOS (stan na 7.01.2019), MOGĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Alternatywne rozwiązania ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnością.
 2. Podanie do Dziekana o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów  - gdy niezaliczone przedmioty NIE przekraczają limitu punktów ECTS §31.p2. Regulaminu Studiów.
 3. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów).
 4. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów).
 5. Podanie do Rektora o ponowne powtarzanie semestru.
 6. Podanie do Rektora o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów.
  Składane w przypadkach:
  - gdy niezaliczone przedmioty PRZEKRACZAJĄ limit punktów ECTS §31.p2. Regulaminu Studiów.
  - gdy student powtarzał przedmiot(y) i nie zaliczył (§31.p2.pp1.).
 7. Podanie do Rektora o zmianę formy studiów (w trakcie pierwszego roku studiów).
 8. Podanie do Rektora o zmianę kierunku studiów (w trakcie pierwszego roku studiów).
 9. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów.
 10. Podanie o możliwość powtórzenia semestru - do Dziekana.
 11. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.
 12. Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
 13. Podanie o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.
 14. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. W podaniu obowiązkowo podać: imię i nazwisko promotora, informację o powtarzaniu przedmiotów w następnym semestrze. Podanie można złożyć TYLKO gdy student zaliczył wszystkie przedmioty ostatniego semestru studiów
 15. Wniosek o rozliczenie semestru/roku w systemie USOS.
 16. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego.
 17. Wniosek o zmianę promotora / opiekuna pracy dyplomowej.


DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ SKŁADANE W DZIEKANACIE WNT:

 1. Powrót po urlopie
 2. Przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 3. Reaktywowanie w prawach studenta (gdy od daty skreślenia upłynęło WIĘCEJ niż 3 lata) – p. Rektor
 4. Rozwiązanie umowy o studiowaniu – p. Dziekan
 5. Umorzenie procedury skreślenia z listy studentów
 6. Wznowienie studiów, gdy w chwili skreślenia NIE WSZYSTKIE przedmioty zostały zaliczone (do 3 lat od daty skreślenia) - p. Dziekan
 7. Wznowienie studiów, po skreśleniu za niezłożenie pracy dyplomowej (do 3 lat od daty skreślenia) - p. Dziekan
 8. Zwrot opłaty za czesne - p. Dziekan
 9. Zwrot wpłaty tytułem rekrutacji lub nadpłaty
 10. Przepisanie ocen z przedmiotów zaliczonych w poprzednich latach

SPRAWY DYPLOMANTÓW

 

Pomoc materialna
Oświadczenia stypendialne wymagane przy składaniu wniosków o stypendium lub zapomogę znajdują się na stronie Uniwersytetu w menu Studenci w zakładce Pomoc materialna/Oświadczenia stypendialne.