Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

    do 10 października (w semestrze zimowym),
    do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb.
(link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

UWAGA !!!
Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału.
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE - ROK AKADEMICKI 2021/2022

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2021/2022