Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 409 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwala to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

do 10 października (w semestrze zimowym),
do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego).

UWAGA !!!
W drodze szczególnego wyjątku, student ubiegający się o przyznanie świadczeń w miesiącu październiku w roku akademickim 2020/2021, może złożyć we właściwym dziekanacie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w formie papierowej do dnia 30 października 2020 r.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

 

STYPENDIUM MINISTRA 2020/2021

Informacje
Wniosek
Oświadczenia:

Wymagane dane i załączniki

 

STYPENDIA POMOSTOWE 2020/2021