Studenci niepełnosprawni

Wydziałowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych:
dr Joanna Hałacz
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki
ul. Oczapowskiego 11, pokój E203
telefon: 89 523 37 49; e-mail: jhalacz@uwm.edu.pl

Zasady udzielania wsparcia studentom z niepełnosprawnościami
Zasady określa Zarządzenie Nr 34/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku, poniżej fragment:

  1. Wsparcie asystenta przyznawane jest na wniosek studenta, składany na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad. (Formularz wniosku do pobrania).
  2. Wnioski o wsparcie asystenta należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, do 10 września.
  3. W szczególnych przypadkach wniosek o asystenta można złożyć w trakcie roku akademickiego (wypadek, nagłe nasilenie choroby, sytuacje, których student nie był w stanie przewidzieć przed rozpoczęciem semestru).
  4. Studenci z niepełnosprawnościami składają wnioski, o których mowa w ust. 1 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
  5. Wnioski są weryfikowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 (I piętro)
e-mail: bon@uwm.edu.pl
tel. 89 523-38-66
tel./fax: 89 523-38-60
adres strony www: www.uwm.edu.pl/bon
Uwaga! Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze.
Winda - aby skorzystać z windy należy zgłosić się do pracowników Ochrony Biblioteki.
REGULAMIN Biura ds. Osób Niepełnosprawnych


W Regulaminie Studiów zapisano możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających studiowanie. W tym celu Student powinien złożyć odpowiednio:

  1. Podanie o zgodę na wykorzystanie alternatywnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami. Podanie należy złożyć przez system USOS co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  2. Podanie do Dziekana o zgodę na dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Podanie należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu. WZÓR PODANIAZAPISY REGULAMINU STUDIÓW DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§ 6
11. Zajęcia dydaktyczne na studiach oraz zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami, o których mowa w § 18 ust. 8 oraz § 20 ust. 5. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter niepełnosprawności studenta oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.
12. Do studentów, o których mowa w ust. 11 zalicza się:
1) osoby z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
2) osoby przewlekle chore, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych,
3) osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych.
13. Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studentów z niepełnosprawnościami.
14. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec studenta z niepełnosprawnością podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta. Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika biura właściwego ds. osób niepełnosprawnych.

§ 12
1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów, w odniesieniu do studenta:
3) z niepełnosprawnością,

§ 18
8. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:
1) otrzymywania w formie pisemnej (drukowanej lub elektronicznej) materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia,
2) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk,
3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, specjalistyczne programy komputerowe),
4) zmiany formy zaliczeń z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne,
5) wydłużenia czasu zaliczenia,
6) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

§ 20
5. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:
1) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
2) wydłużenia czasu egzaminu,
3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przekazanie wiedzy (np. z maszyny brajlowskiej, komputera wyposażonego w program udźwiękawiający czy powiększający),
4) zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
5) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

§ 25
2. Decyzje w sprawie odbywania praktyk, o których mowa w ust. 1, podejmuje dziekan lub upoważniony przez dziekana opiekun praktyk, który może:
6) ustalić inną formę realizacji praktyki w przypadku osób z niepełnosprawnością, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia zaliczenia jej w ogólnie przyjętej formie.

§ 34
13. W szczególnych przypadkach dotyczących studentów z niepełnosprawnościami, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, o których mowa w § 20 ust. 5. Przepis § 6 ust. 14 stosuje się odpowiednio.