Studia doktoranckie

 STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH

- dyscyplina ekonomia


   Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii:

 - trwają 8 semestrów
- liczba godzin zajęć wynosi 795

(405 godz. – zajęcia zorganizowane; 360 godz. praktyki; 30 godz. – pozostałe)

- w toku studiów Doktorant wybiera przedmiot w ramach dyscypliny ekonomia, z którego zdaje egzamin.

Pozostałe przedmioty z dyscypliny ekonomia kończą się zliczeniem na ocenę.


 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

 dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

 ul. Oczapowskiego 4 pok. 6

 tel.  89 523 44 79;  skrzynka pocztowa:  margrzyb@uwm.edu.pl

 Konsultacje:

 poniedziałki:  12:00-13:00 czwartki: 8:30-9:30


Informacje dotyczące stypendiów:

Szanowni Państwo,


Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/2017
(ze zm. ) oraz Zarządzenia Nr 74/2018 upływa z dniem 5 października danego roku, ale jeśli  koniec terminu przypada na dzień wolny (5 października 2019
rok - sobota), to termin  upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy, czyli 7 października 2019 roku.

 W związku z powyższym termin składania wniosków o stypendia doktoranckie i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku
akademickim 2019/2020 upływa z dniem 7 października 2019 roku.

Ustalenia dotyczące stypendiów dla doktorantów zawarte są w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów.

Regulaminy i wnioski (zobacz więcej)

Każdy doktorant może ubiegać się o:

świadczenia pomocy materialnej (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne, zapomoga losowa)

stypendium doktoranckie

stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej

inne zewnętrzne stypendia

 

Studenci I i II III roku studia stacjonarne

Informacje II rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 1

Harmonogram zajęć semestr zimowy 2019/2020

Informacje III rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 2

Harmonogram zajęć semestr zimowy 2019/2020

Informacje IV rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 3

Harmonogram zajęć semestr zimowy 2019/2020Potrzebne dokumenty:

1. Harmonogram  pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich  - załącznik nr 1

2. Roczne sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 2

3. Opinia opiekuna naukowego/promotora uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 3

4. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich  - załącznik nr 4


SAMORZĄD DOKTORANTÓW WNE

FUNKCJE PEŁNIONE PRZEZ DOKTORANTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

mgr Łukasz MarkowskiZarządzenia:

 

NAJNOWSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 59/2015 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 60/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI , PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ UCZESTNIKOM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

POMOC MATERIALNA

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 61/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA, WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH