Studia doktoranckie

 STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH

- dyscyplina ekonomia


   Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii:

 - trwają 8 semestrów
- liczba godzin zajęć wynosi 795

(405 godz. – zajęcia zorganizowane; 360 godz. praktyki; 30 godz. – pozostałe)

- w toku studiów Doktorant wybiera przedmiot w ramach dyscypliny ekonomia, z którego zdaje egzamin.

Pozostałe przedmioty z dyscypliny ekonomia kończą się zliczeniem na ocenę.


 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

 dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

 ul. Oczapowskiego 4 pok. 6

 tel.  89 523 44 79;  skrzynka pocztowa:  margrzyb@uwm.edu.pl

 Konsultacje:

 poniedziałki:  12:00-13:00 czwartki: 8:30-9:30


Zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich określa

UCHWAŁA Nr 282  Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I  rok stacjonarnych studiów doktoranckich

zobacz prezentację:

 

 

Informacje dotyczące stypendiów:

Ustalenia dotyczące stypendiów dla doktorantów zawarte są w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów.

Regulaminy i wnioski (zobacz więcej)

Każdy doktorant może ubiegać się o:

świadczenia pomocy materialnej (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne, zapomoga losowa)

stypendium doktoranckie

stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej

inne zewnętrzne stypendia

 

Studenci I i II III roku studia stacjonarne

Informacje I rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 1

Harmonogram zajęć semestr letni 2018/2019

Informacje II rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 2

Harmonogram zajęć semestr letni 2018/2019

Informacje III rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 3

Harmonogram zajęć semestr letni 2018/2019Potrzebne dokumenty:

1. Harmonogram  pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich  - załącznik nr 1

2. Roczne sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 2

3. Opinia opiekuna naukowego/promotora uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 3

4. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich  - załącznik nr 4


SAMORZĄD DOKTORANTÓW WNE

FUNKCJE PEŁNIONE PRZEZ DOKTORANTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

mgr Emil Walendzik

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Donata Sawulska

Członek

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Katarzyna Kuśmierz

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORANCKA

mgr Emil Walendzik


Zarządzenia:

 

NAJNOWSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 59/2015 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 60/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI , PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ UCZESTNIKOM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

POMOC MATERIALNA

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 61/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA, WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH