Studia doktoranckie

 STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH

- dyscyplina ekonomia


   Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii:

 - trwają 8 semestrów
- liczba godzin zajęć wynosi 795

(405 godz. – zajęcia zorganizowane; 360 godz. praktyki; 30 godz. – pozostałe)

- w toku studiów Doktorant wybiera przedmiot w ramach dyscypliny ekonomia, z którego zdaje egzamin.

Pozostałe przedmioty z dyscypliny ekonomia kończą się zliczeniem na ocenę.


 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

 dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

 ul. Oczapowskiego 4, pok. 1

 tel.  +89 523 4479; margrzyb@uwm.edu.pl

 Konsultacje:

 czwartki: 8:30-09:30


Informacje dotyczące stypendiów:


Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/2017
(ze zm. ) oraz Zarządzenia Nr 74/2018 upływa z dniem 5 października danego roku.

Na wniosek Rady Samorządu Doktorantów termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej został przedłużony do 15 października 2020 roku.

Doktorant ubiegający się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej w  roku akademickim 2020/21 może złożyć wnioski ( dot. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi) w terminie do 30 października 2020 r.   (zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia  28 września 2020 r. http://bip.uwm.edu.pl/node/7625).

Zgodnie z art. 281 ust. 2  ustawy z dnia 3 lipca  2018 r.  Przepisy wprowadzające  ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669, ze zm.) stanowiącym, że 2. Od dnia 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.   

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, która uprawnia  do ubiegania się o stypendium  socjalne w roku akademickim 2020/21 wynosi 1050,00 zł.

Ustalenia dotyczące stypendiów dla doktorantów zawarte są w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów.

* * *

Regulaminy i wnioski (zobacz więcej)

Każdy doktorant może ubiegać się o:

świadczenia pomocy materialnej (stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne, zapomoga)

stypendium doktoranckie

stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej

inne zewnętrzne stypendia

* * *

Plany i harmonogramy studiów

III rok

Plan studiów

Harmonogram zajęć semestr letni 2020/2021

IV rok

Plan studiów

IV rok - P1

Plan studiów


Potrzebne dokumenty:

1. Harmonogram  pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich  - załącznik nr 1

2. Roczne sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 2

3. Opinia opiekuna naukowego/promotora uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 3

4. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich  - załącznik nr 4


SAMORZĄD DOKTORANTÓW WNE

Funkcje pełnione przez doktorantów w roku akademickim 2020/2021

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów: mgr Łukasz Markowski


Zarządzenia:

Zbiór aktów prawnych dotyczących studiów doktoranckich

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE
Zarządzenie Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

POMOC MATERIALNA
Zarządzenie Nr 80/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE
Zarządzenie Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie