Studia doktoranckie

 

STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH

- dyscyplina ekonomia

 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska

tel.  89 523 44 79;  skrzynka pocztowa:  margrzyb@uwm.edu.pl

Konsultacje:

poniedziałki:  12:00-13:00 czwartki: 8:30-9:30


 

 

Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii:

- trwają 8 semestrów
- liczba godzin zajęć wynosi 795

  • (405 godz. – zajęcia zorganizowane; 360 godz. praktyki; 30 godz. – pozostałe)

- w toku studiów Doktorant wybiera przedmiot w ramach dyscypliny ekonomia, z którego zdaje egzamin.

Pozostałe przedmioty z dyscypliny ekonomia kończą się zliczeniem na ocenę.

Uchwała Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2017 roku

 

Informacje dotyczące stypendiów:

 

Studenci I i II roku studia stacjonarne

 

Ustalenia dotyczące stypendiów dla doktorantów zawarte są w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów.

 

Regulaminy i wnioski (zobacz więcej)

Każdy doktorant może ubiegać się o:

świadczenia pomocy materialnej

stypendium doktoranckie

stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej

inne zewnętrzne stypendia

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego należy wypełnić przez system USOSweb i złożyć w godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej!!!

***

Termin składania wniosków o przyznanie:

  • stypendium doktoranckiego  - do 5 października 2017 roku.
  • zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej – do 5 października 2017 roku.
  • stypendium dla najlepszych doktorantów -  do 20 października 2017 roku
  • pomocy materialnej – do 20 października 2017 roku

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje,że będzie przyjmowała wnioski Doktorantów
dotyczące stypendiów  w dniach:


02.X.2017 roku godz. 10:00 - 11:00 pok. nr 6 (dziekanat WNE)
03.X.2017 roku godz. 8.00 - 10:00  pok. nr 6 (dziekanat WNE)
04.X.2017 roku godz. 10:00 - 12:00 pok. nr 6 (dziekanat WNE)
05.X.2016 roku godz. 8:00 - 12:00 pok. nr 6 (dziekanat WNE)

10.X.2017 roku godz. 10:00 - 11:00 sala nr 17 (dziekanat WNE)
12.X.2017 roku godz. 10:30 - 11:30  sala nr 17 (dziekanat WNE)
16.X.2017 roku godz. 12:00 - 13:00 sala nr 17 (dziekanat WNE)

17.X.2017 roku godz. 8:00 - 9:00 sala nr 17 (dziekanat WNE)

  
 

Informacje I rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 1

Harmonogram zajęć semestr letni 2017/2018 rok I

 

 

Informacje II rok studiów

Szczegółowy plan studiów - załącznik 2

Harmonogram zajęć semestr letni 2017/2018 rok II

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

1. Harmonogram  pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich    - załącznik nr 1

2. Roczne sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 2

3. Opinia opiekuna naukowego/promotora uczestnika studiów doktoranckich - załącznik nr 3

4. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich  - załącznik nr 4

 

 

SAMORZĄD DOKTORANTÓW WNE

FUNKCJE PEŁNIONE PRZEZ DOKTORANTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

mgr Emil Walendzik

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Donata Sawulska

Członek

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Katarzyna Kuśmierz

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORANCKA

mgr Emil Walendzik


Zarządzenia:

 

NAJNOWSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 59/2015 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 60/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI , PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ UCZESTNIKOM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

POMOC MATERIALNA

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 61/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA, WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH