Home » Stypendia » Pomoc materialna

Pomoc materialna

Zasady przyznawania finansowych świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2016/2017 określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzony zarządzeniem Nr 61/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku wraz z zarządzeniem zmieniającym Nr 73/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku.

W ramach pomocy materialnej każdy uczestnik studiów doktoranckich UWM w Olsztynie może ubiegać się o świadczenia w formie:

Stypendium socjalnego – może je otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – pod uwagę brana jest miesięczna wysokość dochodu na jedna osobę w rodzinie doktoranta

Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – otrzymuje doktorant na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy urząd

Stypendium dla najlepszych doktorantów – na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Zapomogi – jest to doraźna forma pomocy, przyznawana do dwóch razy w roku akademickim, tym doktorantom, którzy z przyczyn losowych przejściowo znaleźli sie w trudnej sytuacji materialnej.

***

Wnioski o wszystkie formy świadczeń pomocy materialnej należy składać przez system USOSweb!!!

***

Do pobrania oświadczenia:

stypendium socjalne

stypendium dla najlepszych doktorantów