Zasady składania wniosków o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

Zasady składania wniosków o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

 

1. Składanie dokumentów w formie kontaktu bezpośredniego

Doktorant składa wnioski stypendialne wyłącznie w czasie dyżurów Wydziałowych Komisji Doktoranckich lub w czasie dyżurów pracowników Dziekanatów.

Informację o terminach i godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prac komisji, na stronie internetowej wydziału.

  1. Złożenie wniosków stypendialnych bezpośrednio na Wydziale możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą poczty e-mail.
  2. Doktorant przebywający w siedzibie Uczelni zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
    1. dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku;
    2. przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m. pomiędzy osobami w budynku,
    3. posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;
    4. używania wyłącznie własnego długopisu.

2. Przesyłanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej (ePUAP- adres: /UWM/ESP)

Na podstawie art. 63 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), (dalej: KPA), możliwe jest złożenie wniosków za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – ePUAP (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346, z późn. zm.). Szczegóły dotyczące założenia a także korzystania ze skrzynki ePUAP można odnaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

3. Składanie wniosków stypendialnych za pośrednictwem poczty polskiej.

Doktorant może również złożyć wnioski stypendialne za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W przypadku skorzystania z tej możliwości złożenia wniosków stypendialnych kopertę należy wysłać na adres poszczególnych wydziałów z dopiskiem „Wydziałowa Komisja Doktorancka”.

WAŻNE: Na podstawie art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany jeżeli pismo zostało nadane przed jego upływem w placówce operatora pocztowego (tzw. data stempla pocztowego).