Konferencje

Oficjalna strona konferencji

 

[Konferencja INFO'2018]

W  dniach 21-22 maja 2018 roku odbyła się XII ogólnopolska konferencja naukowa p.t. Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2018) Zarządzanie-Gospodarka-Konsument zorganizowana przez Katedrę Metod Ilościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Otwarcie konferencji INFO'18, od lewej: prof. dr hab. A. Kobylinski (SGH), prof. dr hab. W.Szymanowski (UWM), (fot. J.Pająk)

Merytoryczną część konferencji otworzyła sesja plenarna. W pierwszej kolejności głos zabrał prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, który wygłosił referat na temat wykorzystania baz danych typu blockchain jako innowacyjnego zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu organizacjami. Następnie prof. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej przedstawił zagadnienie Manifest Zarządzanie 4.0 i wpływ nowych technologii na zarządzanie. W dalszej kolejności dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH w Warszawie omówił rolę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji w sektorze usług, w kontekście ekonomicznym, organizacyjnym i technologicznym. Jako ostatni w tej sesji referat przedstawił dr hab. Paweł Kliber z UE w Poznaniu, który omówił propozycję modelowania cen akcji, zarówno w przypadku ciągłych jak i skokowych zmian ich wartości.

Kolejną część konferencji wypełniła sesja poświęcona Statystyce Publicznej, prowadzonej przez dyrektora US w Olsztynie Marka Morze. W sesji pt. Statystyka publiczna w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym referaty wygłosili dr Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor US w Rzeszowie na temat roli klastra INFOSTAT UKRAINA-POLSKA w tworzeniu infrastruktury informacyjnej obszarów transgranicznych, dr Jacek Kowalewski Dyrektor US w Poznaniu na temat uwarunkowań wielkopolskiego rynku pracy oraz mgr inż. Przemysław Slesiński z US w Olsztynie, który omówił możliwości wykorzystania satelitarnych zobrazowań radarowych i optycznych na potrzeby statystyki rolnictwa. Dalsza część konferencji pierwszego dnia przebiegała w równoległych sesjach panelowych, poświęconych bezpieczeństwu informacyjnemu, gospodarce informacyjnej oraz kierunkom rozwoju systemów informacyjnych. W sesjach tych brało udział 15 prelegentów.

Drugi dzień obrad w całości poświęcony był pomiarowi i bezpieczeństwu środowiska informacyjnego oraz jego ograniczeniom. W sesji plenarnej, prowadzonej przez dr hab. Andrzeja Kobylińskiego, prof. SGH głos zabrało sześciu prelegentów. W sesji tej uczestniczył również dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Roman Kisiel. Jako pierwszy, referat wygłosił prof. dr hab. Wacław Szymanowski, który omówił pojęcie foresightu jako nowego podejścia do prognozowania trendów rozwoju gospodarki, społeczeństwa, edukacji i kultury. Podejście to daje możliwości tworzenia nowych narzędzi pomiaru takich zjawisk, jak Społeczeństwo Informacyjne czy Gospodarka Oparta na Wiedzy. Nawiązując do tego referatu, kolejno głos zabrał dr hab. Michał Goliński, prof. SGH, który podjął próbę oceny adekwatności sposobu opisu, definicji i pomiaru gospodarki cyfrowej w zmieniającej się rzeczywistości. Prof. dr hab. Dariusz Dziuba przedstawił natomiast krótki zarys historyczny szacowania i prezentowania danych statystycznych w zakresie sektora informacyjnego dla międzywojennej gospodarki Polski. Monitorowanie zmian strukturalnych w sektorze ICT w Polsce na tle krajów UE przedstawił Dyrektor US w Gdańsku dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG. Ukazał on szereg rankingów państw UE pod względem różnych kryteriów oceny rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prof. dr hab. Bohdan Jung z  SGH w Warszawie ocenił problemy i wyzwania dla kształcenia ekonomistów w dobie gospodarki cyfrowej. Jako ostatni zabrał głos prof. dr hab. Józef Oleński, który w szeroki sposób omówił bezpieczeństwo środowiska informacyjnego w gospodarce opartej na wiedzy. Zdefiniował on pojęcie społecznego środowiska informacyjnego, omówił podstawowe jego cechy oraz rolę, jaką w warunkach głębokiego interwencjonizmu instytucjonalnego w gospodarce opartej na wiedzy spełnia infrastruktura informacyjna państwa.

Uczestnicy konferencji INFO'18 (fot. J.Pająk)

Podsumowaniem konferencji był otwarty panel dyskusyjny na temat przyszłości środowiska informacyjnego w kontekście: kierunków zastosowań technologii informacyjnych w Polsce, przyszłej struktury branż ICT w Polsce, nowego modelu kształcenia i struktury zawodów w obszarze ICT oraz nowego podejścia metodycznego do badania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Moderatorem tej części konferencji był prof. dr hab. Wacław Szymanowski, przy współudziale ekspertów, profesorów głównych ośrodków naukowych biorących udział w konferencji.

 


[Konferencja INFO'2017]


 

Fot. J.Pająk. (od prawej): Dyrektor US Olsztyn - M. Morze, Dziekan Wydziału - prof. R.Kisiel, prof. A. Kobylinski - SGH (współorganizator), prof. W.Szymanowski - UWM (organizator), prof. M.Gornowicz - Prorektor UWM, J. Słoma -  I zastępca Prezydenta m. Olsztyna, M. Supiał - Pełnomocnik Wojewody ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, mgr P. Orłowski - wykładowca z Katedry Metod Ilościowych

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku w hotelu OMEGA w Olsztynie odbyła się XI konferencja naukowa p.t. Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2017) zorganizowana przez Katedrę Metod Ilościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tegoroczna konferencja była kontynuacją spotkań, które odbywają się od 2003 roku, poświęconych roli i znaczeniu informacji w życiu przedsiębiorstw, organizacji, jak i całych społeczności oraz obszarom zastosowań informacji i technologii informacyjnych.

 

Obrady otworzyły wystąpienia organizatorów konferencji prof. Wacława Szymanowskiego z UWM w Olsztynie i prof. Andrzeja Kobylińskiego z SGH w Warszawie.  W uroczystym otwarciu konferencji brali udział, oprócz jednostek naukowych-gospodarzy konferencji, przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyna, JM Rektora UWM w Olsztynie oraz Dyrektora US w Olsztynie Marka Morze, który odczytał list intencyjny Prezesa GUS w Warszawie. W konferencji wzięło udział  ponad 90 uczestników. Byli to przedstawiciele takich ośrodków akademickich jak: Uniwersytet Warszawski, SGH w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Rzeszowska, Uczelnia Łazarskiego i Akademia im. L. Koźmińskiego.

 

Fot. J.Pająk. (od lewej): prof. A. Kobylinski - SGH (współorganizator), Dziekan Wydziału - prof. R.Kisiel, Dyrektor US Olsztyn - M. Morze

Ponadto, w konferencji uczestniczyli goście z zagranicy: prof. Chris Pyke, Associate  Dean&Head of Accounting, Finance and Economics i dr Dymitrios Syrrakos z Manchester Metropolitan University, prof. Philippe Burny z Universite de Liege, prof. Nelson Duarte z Politecnico do Porto oraz prof. Oksana Lyashenko z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Fot. J.Pająk. prof. Chris Pyke, Associate  Dean&Head of Accounting

W konferencji brali udział również przedstawiciele administracji publicznej w osobach dyrektorów i współpracowników Wojewódzkich Urzędów Statystycznych. Statystyce publicznej poświęcona została odrębna sesja plenarna Statystyka publiczna w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym.

Drugi dzień obrad w całości poświęcony był przybliżeniu istoty podejścia foresight-owego i jego rozpowszechnieniu jako narzędzia do przewidywania wyników badań w dziedzinach ważnych dla regionu i kraju, z punktu widzenia społeczeństwa informacyjnego oraz sformułowania zaleceń dla ośrodków podejmujących decyzje w tym zakresie na szczeblu centralnym i regionalnym.

 

Fot. J.Pająk. (od prawej): Prof. W.Szymanowski - UWM (organizator), prof. M.Gornowicz - Prorektor UWM, J. Słoma -  I zastępca Prezydenta m. Olsztyna, M. Supiał - Pełnomocnik Wojewody ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Coroczne spotkania konferencyjne stały się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań wynikających z intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele administracji publicznej oraz otoczenia biznesowego. W ramach tej ostatniej grupy prezentację swoich produktów w zakresie rozwiązań w zarządzaniu procesami biznesowymi, systemów informatycznych i ich zastosowań zaprezentowali m.in. przedstawiciele firmy ZETO Software (Olsztyn).

Jako organizatorzy pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i już dzisiaj, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy na kolejne z tego cyklu spotkanie naukowe, które odbędzie się w 2018 roku.

 Radio UWMFM  o konferencji - Informacja w społeczeństwie XXI wieku

[Konferencja INFO'2016]


Szanse i zagrożenia życia w społeczeństwie XXI wieku. Konferencja w Olsztynie - Gazeta Olsztyńska "http://gazetaolsztynska.pl/367632,Szanse-i-zagrozenia-zycia-w-spoleczenstwie-XXI-wieku-Konferencja-w-Olsztynie.

Katedra Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie zapraszają na cykliczną IX Konferencję z cyklu: "Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2016".

Termin konferencji: 30.06 - 01.07 2016 rok (czwartek, piątek) Miejsce konferencji: Hotel OMEGA w Olsztynie. Referaty, które uzyskają pozytywne opinie recenzentów zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ( 9 punktów).

[Konferencja INFO'2015 wrzesień]


W dniu 22 czerwca 2015 roku odbyła się IX edycja Ogólnopolskiej Konferencji pt.: Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2015), której organizatorami były Katedra Metod Ilościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tegoroczna konferencja była kontynuacją spotkań, które odbywają się od 2003 roku, poświęconych roli i znaczeniu informacji w życiu przedsiębiorstw, organizacji, jak i całych społeczności oraz obszarom zastosowań informacji i technologii informacyjnych.
 Fot. J.Pająk. Profesor W. Szymanowski, UWM Olsztyn

Fot. J.Pająk. Profesor Andrzej Kobyliński, SGH Warszawa

Tematyka konferencji, której przewodniczyli prof. SGH dr hab. Andrzej Kobyliński oraz prof. zw. dr hab. Wacław Szymanowski, z upływem czasu nabiera coraz większego znaczenia. W spotkaniu tym brało udział 74 uczestników. W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele dwunastu środowisk naukowych, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Fot. J.Pająk. Profesor A.Kobyliński, SGH Warszawa

Coroczne spotkania konferencyjne stały się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań wynikających z intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii.

Po uroczystym otwarciu przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Janusza Hellera, prof. UWM wykład pt.: Infrastrukturalne badania naukowe w gospodarce opartej na wiedzy wygłosił prof. zw. dr hab. Józef Oleński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). W sesji plenarnej referaty wygłosili: prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Analityczny CRM w predykcji dla potrzeb marketingu relacji), prof. zw. dr hab. Bernard Kubiak - Uniwersytet Gdański (Model informacji strategicznej w obsłudze procesów biznesowych przemysłu turystycznego), prof. dr hab. Dariusz Dziuba – Uniwersytet Warszawski (Dobra i usługi informacyjne jako kategoria wydatków gospodarstw domowych) oraz prof. dr hab. Bohdan Jung – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Przyszłość społeczeństwa informacyjnego - bliżej kultury i kreatywności?).

 Fot. J.Pająk. Prof. Małgorzata Rószkiewicz, SGH Warszawa