Działalność naukowo-badawcza

Profil naukowo-badawczy Współpraca naukowa Współpraca z otoczeniem

 

Profil naukowo-badawczy

 

Profil naukowo-badawczy Katedry Metod Ilościowych obejmuje nurty:

 1. BADANIA W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ

  Nurt ten obejmuje ekonomiczne uwarunkowania preferencji konsumenckich w układzie ekonomiczno-społecznym i demograficznym. Zgromadzone dane empiryczne umożliwiają zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznej analizy danych. W temacie prowadzi się badania, których celem teoretyczno-poznawczym jest określenie zachowań nabywczych konsumentów w zależności od cech demograficznych i ekonomicznych.

 2. BADANIA SEKTOROWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIEM WGPW

  Badania obejmują zagadnienia analizy portfelowej w kontekście modeli wykorzystujących informacje zawarte w szeregach czasowych stóp zwrotu jak i w sprawozdaniach finansowych. Szczególny nacisk położony jest na skuteczność dywersyfikacji ryzyka. W ramach badań zaproponowany został model portfela fundamentalnego o minimalnej semiwariancji. W rozważaniach poza klasycznymi miarami ryzyka całkowitego oraz systematycznego uwzględniane są dolnostronne miary ryzyka. Ryzyko całkowite mierzone jest między innymi za pomocą dolnych momentów cząstkowych oraz miar kwantylowych takich jak Var i CVar. Odnosnie ryzyka systematycznego stosowane są dolnostronne współczynniki beta oraz koskośność. Badania dotycza także efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym za pomocą miar efektywności bazujących na dolnostronnych miarach ryzyka. W badaniach analizowane są fundamentalne czynniki wpływające na kształtowanie się cen akcji. Badania dotyczącą weryfikacji efektywności informacyjnej rynku kapitałowego w kontekście modeli równowagi CAPM i APT oraz wykorzystania informacji zawartych w okresowych raportach finansowych spółek do wyboru wariantu inwestycyjnego. W analizach szeregów czasowych stóp zwrotu wykorzystywane są modele zmienności warunkowej.

 3. POZOSTAŁE BADANIA W ZAKRESIE MODELOWANIA I NARZEDZI ANALIZ SEKTOROWYCH

  Modelowanie tendencji rozwojowych na rynku detalicznym produktów farmaceutycznych w Polsce. W badaniach wykorzystano metodę TRAMO SEAT do analizy trendu, sezonowości oraz wykrywania szoków na przykładzie sprzedaży produktów farmaceutycznych w Polsce. Efektem jest otwarcie przewodu doktorskiego na WNE UWM w Olsztynie w czerwcu 2014 pt. „Modelowanie tendencji rozwojowych na rynku detalicznym produktów farmaceutycznych w Polsce”.

  Wykorzystanie miar zanurzania obserwacji w próbie w analizie zjawisk ekonomicznych. W badaniach zastosowano miarę zanurzenia obserwacji w próbie do klasyfikacji województw, ze względu na wybrane cechy dotyczące rynku nieruchomości w 2011 r. Wyodrębniono województwa charakteryzujące się typowymi wartościami wszystkich analizowanych cech oraz te które można uznać za odstające ze względu na osiąganie w nich wysokich bądź niskich wartości badanych zmiennych.

  Wykorzystanie własności kart kontrolnych do monitorowania procesów produkcyjnych. Karty kontrolne konstruowane dla zmiennych ilościowych mogą monitorować procesy produkcyjne o pojedynczych właściwościach procesu lub wielu jego właściwościach. W celu monitorowania procesów produkcyjnych o wielu właściwościach wykorzystać można miary zanurzania obserwacji w próbie. Konstrukcja tych kart nie wymaga złożonych przekształceń danych oraz zawansowanych metod analizy statystycznej.

  Metodyczne aspekty prognozowania na podstawie klasycznych ekonometrycznych modeli multiplikatywnych. Problematyka badawcza obejmie porównanie własności predyktorów modeli multiplikatywnych oraz opracowanie nowych metod oceny dokładności prognoz.

 4. BADANIA REGIONALNE Z WYKORZYSTANIEM METOD ANALIZY WIELO-KRYTERIALNEJ

  Wykorzystano metody analizy wielowymiarowej do oceny potencjału ekonomiczno-społecznego jednostek administracji państwowej ze szczególnym uwzględnieniem regionów - województw Polski. Badania dotyczą przeglądu metod zastosowanych w analizach potencjału gospodarczego i społecznego w układzie regionów. Polski .z. możliwością ich wykorzystanie dla badania potencjału województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  Potencjał innowacyjny sektora administracji publicznej. Sprawność administracji publicznej stanowi jedno z narzędzi sprawnego funkcjonowania systemu gospodarczego kraju. Tworzenie systemu e-government powinno rozpocząć się w Polsce od szczebla podstawowego jakim są w gminy. Przedmiotem badań jest tworzenie właściwych relacji urzędnik-klient., co powinno mieć między innymi wpływ na rozbudowę i spójność infrastruktury informatycznej na poziomie gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem .badań będą: 1. Ocena techniczna gminnych stron www i biuletynów BIP województwa warmińsko - mazurskiego za pomocą "testu usługi Utilitia" w latach 2012 – 2014; 2. Wykorzystanie crowdsdingu w administracji publiczne.

 

Współpraca naukowa

W 2015 roku została podpisana wieloletnia umowa pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Celem tej współpracy jest ustalenie zasad cyklicznej konferencji naukowej pt.:” Informacja w społeczeństwie XXI wieku” i publikacją materiałów konferencyjnych.

Jednostkami współodpowiedzialnymi za realizacji niniejszej umowy są:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Katedra Metod Ilościowych,
 • Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie

 

Współpraca z otoczeniem

Katedra Metod Ilościowych nawiązała współpracę z Urzędem Statystycznym w Olsztynie. Owocem tej współpracy jest podpisanie w marcu 2014 roku porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Statystycznym w Olsztynie.

Celem nawiązania współpracy jest wymiana doświadczeń w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym:

 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych,
 • udostępnienie obiektów Urzędu Statystycznego w Olsztynie do odbywania zajęć dydaktycznych,
 • udostępnienie danych statystycznych pracownikom Wydziału Nauk Ekonomicznych do prowadzenia badań naukowych.