Sylwetki pracowników

 dr  Małgorzata Grzywińska-Rąpca

dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca - adiunkt, absolwentka Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dawna Akademia Rolniczo-Techniczna) w Olsztynie. Z Katedrą związana od 1998 r. Tytuł  doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie uzyskała w 2003 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Modele efektywności nawożenia    zbóż". Promotor rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Dymitr Kaliszewicz. W październiku 2018 roku nominowana na kierownika Katedry Metod Ilościowych.

 

Zainteresowania naukowe:

 Główne obszary badawcze, w obrębie których realizowany jest dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych koncentrują się w obszarze uwarunkowań zachowań konsumentów. Analizy   uwarunkowań zachowań konsumentów, dotyczą następujących zagadnień: determinanty konsumpcji, uwarunkowania demograficzne, społeczne i ekonomiczne zachowań konsumentów, preferencje konsumentów dotyczące zakupów.

Prowadzone badania polegają na zdiagnozowaniu preferencji konsumentów z uwzględnieniem zestawu cech diagnostycznych ( np. dochody, wydatki na poszczególne grupy asortymentowe), głównych kierunków zmian oraz ustaleniu istoty i specyfiki tendencji w zachowaniach konsumentów. W podjętych badaniach z zakresu zachowań konsumentów skoncentrowano się na procesie podejmowania decyzji zakupu w segmentach zróżnicowanych pod względem przynależności do grupy społeczno-ekonomicznej. Wskazując na problem zmiany zachowań konsumentów, analizowano preferencje seniorów na tym rynku, a także postawy młodych konsumentów.

Wybrane publikacje:

 1. Grzywińska-Rąpca M., Markowski L., 2014,Development of household expenditure on health in the years 2000-2011, Przedsiębiortswo I finance, , nr 2
 2. Puczkowski B., Rutkowska-Ziarko A., Grzywińska-Rąpca M., Czynniki demograficzne a wzrost gospodarczy wybranych państw europejskich, Forum Statisticum Slovacum 6/2013, s. 150-155.
 3. Grzywińska-Rąpca M., Modelowanie wydatków gospodarstw domowych na rekreację i kulturę w latach 2000-2011, Ekonomia i Zarządzanie wrzesień 2013.
 4. Grzywińska-Rąpca M., Rutkowska-Ziarko A., Kształtowanie się realnych wydatków gospodarstw domowych na towary i usługi konsumpcyjne w latach 2000-2011. Ekonomia i Zarządzanie maj 2013.
 5. Grzywińska-Rąpca M. 2012. Poziom wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach w Polsce. Monografie i Opracowania SGH, nr 589.
 6. Grzywińska-Rąpca M. 2012. Analiza wydatków gospodarstw domowych na rekreacje i kulturę w roku 2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Grzywińska-Rąpca M. 2011. Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/8.
 8. Grzywińska-Rąpca M. 2005, Struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1070 str. 317-327, Wyd. AE, Wrocław.
 9. Grzywińska-Rąpca M. 2005, Wzorce konsumpcji gospodarstw domowych na obszarach wiejskich, Prace Naukowe SGGW w Warszawie, nr 35 str. 615-622, Warszawa.
 10. Grzywińska-Rąpca M. 2004, Consumption patterns of the retired people on the basis of the study of household budgets, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Odessa 2004.

dr  Małgorzata Kobylińska

dr Małgorzata Kobylińska - adiunkt, absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Z Katedrą związana od 1997 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 2005 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Miary i kontury zanurzania i ich zastosowania z badaniach zjawisk ekonomicznych”. Promotor rozprawy doktorskiej prof. zw. dr hab. Czesław Domański.

 

 

Zainteresowania naukowe:

metody statystyczne oparte na miarach zanurzania obserwacji w próbie, zastosowania zanurzania obserwacji w próbie w badaniach zjawisk ekonomicznych.

Wybrane publikacje:

 1. Wagner W., Kobylińska M., Przegląd metod wyznaczania miar zanurzania obserwacji w próbie dwuwymiarowej, Przegląd Statystyczny, tom 49, zeszyt 4, 2002, 119-131.
 2. Kobylińska M., Wagner. W., Spatial analysis of the communes of the province of Warmia-Mazury aided with measures and contours of depth, Economic Sciences 6, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2003, 103-122.
 3. Kobylińska M., Wagner. W., Bootstrap confidence regions based on the Mahalanobis depth measure of two-dimensional samples, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 216, 2008, 91-99.
 4. Kobylińska M.,, Zanurzanie w regresji liniowej, Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych, 2011, No 2, 202-209.
 5. Kobylińska M., Wykorzystanie zanurzania obserwacji w próbie do konstrukcji kart kontrolnych, Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych, 2012 Tom XIII, No 3, 127-136.
 6. Kobylińska M., Observation depth measure in a sample in the voivodeship classification of the property market, Olsztyn Economic Journal, 2013, 8(4), 373-382.

dr  Lesław Markowski

dr Lesław Markowski - adiunkt, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Z Katedrą związany od 1997 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2004 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Weryfikacja modeli równowagi rynku kapitałowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Tadeusz W. Bołt.

 

 

Zainteresowania naukowe:

ryzyko na rynku kapitałowym, teoria portfelowa, modele wyceny aktywów kapitałowych, ekonometria i prognozowanie ekonometryczne.

Wybrane publikacje:

 1. Markowski L., „Makroekonomiczne czynniki ryzyka inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych”, Ekonomista nr 6; Warszawa 2001, s. 803-822.
 2. Markowski L., „Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie”, Acta Universitatis Lodziensis 2003, t. 166, s. 209-224.
 3. Markowski L., Rutkowska-Ziarko A., „Wycena aktywów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w kontekście modelu CAPM”, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Wrocław 2004, s. 27-39.
 4. Markowski L., Warunkowe relacje między współczynnikami beta a stopami zwrotu określone modelem CAPM na przykładzie GPW w Warszawie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Modelowanie i Prognozowanie gospodarki Narodowej, nr 4/2 Sopot 2009, s. 437-447.
 5. Markowski L., Asymetryczne miary ryzyka w wycenie aktywów kapitałowych na GPW w Warszawie, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 117, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek, Wrocław 2010, s. 286-296.
 6. Markowski L., Weryfikacja relacji modelu D-CAPM na przykładzie GPW w Warszawie, w pracy Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [red. B. Pawełek], Kraków 2012, s. 169-178.
 7. Markowski L., Empirical tests of the CAPM and D-CAPM models at the Warsaw Stock Exchange, [w] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej”. Red. nauk. A.S. Barczak, P. Tworek. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, s. 57-70.

dr  Anna Rutkowska-Ziarko

dr Anna Rutkowska-Ziarko - adiunkt, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Katedrą związana od 1997 r. Tytuł doktora, nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2005 r. W kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie semiwariancji do budowy portfela akcji". Promotor rozprawy doktorskiej prof. Małgorzata Rószkiewicz. Autorka i współautorka 38 artykułów naukowych oraz autorka jednej monografii naukowej.

 

Zainteresowania naukowe:

analiza portfelowa, dolnostronne miary ryzyka, analiza fundamentalna, efektywność informacyjna rynków kapitałowych, fundusze inwestycyjne, kryzys w przedsiębiorstwie.

Wybrane publikacje:

 1. Rutkowska-Ziarko A., Metody znajdowania portfela efektywnego dla semiwariancji. Badania operacyjne i decyzyjne 3-4/2005. Wrocław 2006, s.63-83.
 2. Rutkowska-Ziarko A., Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej, AUNC, Ekonomia XLI, zeszyt 397, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 71-82.
 3. Rutkowska-Ziarko A., Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych, Taksonomia 18 - Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 2011 s. 551-559.
 4. Rutkowska-Ziarko A., Ksepka A., Wykorzystanie wskaźników rynkowych do wyboru portfela inwestycyjnego. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, aktualny stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, 169-179.
 5. Rutkowska-Ziarko A., Fundamental portfolio construction based on Mahalanobis distance. Algorithms from and for Nature and Life, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, SPRINGER International Publishing Switzerland 2013. 417-426.
 6. Rutkowska-Ziarko A., Sochoń M., Wykorzystanie odległości Mahalanobisa do diagnozowania objawów kryzysu na przykładzie spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie w Monografii naukowej wydawanej przez PTE O/Katowice pt. Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Katowice 2013.
 7. Rutkowska-Ziarko A., Fundamental portfolio construction based on semi-variance, Olsztyn Economic Journal, Olsztyn 2013, 151-162.
 8. Puczkowski B., Rutkowska-Ziarko A., Alicja Cichocka, Regression to the average at the stock exchange before and after the financial crisis. Ekonomista 4/2014.
 9. Rutkowska-Ziarko A., Sochoń M., Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych, po pozytywnej recenzji. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów ZN 139 2014.
 10. Rutkowska-Ziarko A., Garsztka P., The diversification of risk of a fundamental portfolio based on semi-variance. Poznań University Of Economics Review, Volume 14 Number 2 2014.

 dr  Aleksandra Olejarz-Wahba

dr Aleksandra Olejarz-Wahba - asystent, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Z Katedrą związana od 2002 r. Tytuł doktora uzyskała w 2016 roku.

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

badania sondażowe, badania rynkowe, badania handlu elektronicznego.

Wybrane publikacje:

 1. Łapińska A., Olejarz A., Wróblewski J., Handel elektroniczny w Polsce. W: Nieżurawski Lech (red). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Agencja Marketingowa „ARPIS”. Olsztyn 2002. S. 205-216. ISBN 83-916693-1-9
 2. Olejarz A., Wróblewski J., Ocena informacji zawartych w katalogach stron www oraz ich przydatność w wyszukiwaniu i promowaniu witryn internetowych. W: Wędrowska E. (red). Informacja w Społeczeństwie XXI wieku. Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004. S.387-395. ISBN
 3. Olejarz A., Analiza płatności za zakupy w sklepach internetowych w Polsce. W: Chrzan P. (red). Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice 2006. s. 187-194. ISBN 83-7246-858-3
 4. Olejarz-Wahba A., Rozwój aptek internetowych w Polsce. W: Goliński J., Krauze K., Kobyliński A., Grzywińska-Rąpca M. (red). Współczesne aspekty informacji. Tom II. Monografie i Opracowania nr 570. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa 2010. s. 393-400. ISSN: 0867-7727.

dr  Daniel Rzeczkowski

dr Daniel Rzeczkowski - adiunkt, absolwent Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Z Katedrą związany od 2011r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2013r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej w świetle koncepcji E-Government (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)". Promotor rozprawy doktorskiej dr hab. Aleksander Jakimowicz prof. UWM.

 

Zainteresowania naukowe:

informatyczne systemy zarządzania, rozwój e-usług i technologii ICT w administracji publicznej, analiza fundamentalna, Business Intelligence, Business Process Management, Business Intelligence – Qlik, Business Process Management – BOC Management, Office: ADONIS, ADOit, Structured Query Language – DataBase Tour. Vitaliy Levchenko Software

 Wybrane publikacje:

 1. Jakimowicz A., Rzeczkowski D., Prosumption in the public administration sector. Acta Physica Polonica A. 2016, 129 (5), s. 1011-1017.
 2. Rzeczkowski D., Zastosowanie crowdsourcingu sieciowego w administracji publicznej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Warszawa. 2015 (36), s. 197-204.
 3. Rzeczkowski D., Multimedialne biura obsługi klienta w administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. Szczecin. 2014 (35), s. 139-145
 4. Rzeczkowski D. Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 5. Rzeczkowski D., Prosumpcja w administracji publicznej. Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej / pod redakcją Sławomira Partyckiego. Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 515-526.
 6. Rzeczkowski D., Innowacyjność otoczenia instytucjonalnego gospodarki w świetle oczekiwań klientów urzędów administracji publicznej w województwie warmińsko-mazurskim: Modele i prognozy w ekonomii i finansach / red. nauk. Aleksander Jakimowicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 184-205
 7. Rzeczkowski D., Oczekiwania klientów urzędów administracji publicznej w tworzeniu nowych rozwiązań: Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych / red. nauk. Nina Siemieniuk, Jerzy Sikorski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2011, s. 64-71

dr  Agnieszka Zawadzka

dr Agnieszka Zawadzka - starszy wykładowca, absolwentka Wydziału Matematyki I Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z Katedrą Metod Ilościowych związana od 2015 r. Tytuł doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki uzyskała  w 2004 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki I Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: The Robin Problem for Elliptic Second Order Equations in Nonsmooth Domains

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michaił Borsuk, prof. UWM.  Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kamont, Uniwersytet Gdański,  prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski, Instytut Matematyczny PAN.

Laureatka nagrody Belfer roku 2013 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zaintresowania naukowe:

równania różniczkowe cząstkowe, wielowymiarowa analiza statystyczna, ekonomia matematyczna

Wybrane publikacje:

 1. Agnieszka Zawadzka, Michaił Borsuk, Best possible estimates of solutions to the Robin boundary value problem for linear elliptic nondivergence second-order equations in a neighborhood of the conical point, Journal of Differential Equations, 2004 vol.207, pages: 303-359, Impact Factor ISI: 0.877
 2. Agnieszka Zawadzka, Michaił Borsuk, Exact estimates of solutions to the Robin boundary value problem for elliptic non-divergent second-order equations in a neighborhood of the boundary conical point, Nonlinear elliptic and parabolic problems, 17–35, Progr. Nonlinear Differential Equations Appl., 64, Birkhäuser, Basel, 2005. 
 3. Agnieszka Zawadzka, Oswoić matematykę, Edukacja i Dialog, 2015 (9/10), s. 72-76
 4. Agnieszka Zawadzka , The information technologies in the mathematical education of students, wydane w monorafii “Current Research in Mathematical and Computer Sciences” / editor of the volume Adam Lecko, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017, s. 303-318

mgr Gabriela Brudniak

mgr Garbriela Brudniak - asystent, absolwenta Wydziału Matemaki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z Katedrą Metod Ilościowych związana od 2017 roku.


mgr  Grażyna Kowalewska

mgr Grażyna Kowalewska - asystent, absolwentka Wydziałów: Zarządzania oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z Katedrą Metod Ilościowych związana od października 2012 r.

Zainteresowania naukowe:

wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w ekonomii i zarządzaniu, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, badania tendencji na rynku pracy.

Wybrane publikacje:

 1. Kowalewska G., Sztuczne sieci neutronowe w analizie danych ekonomicznych, Ekonomia i Zarządzanie marzec/2013, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 2. Kowalewska G., Systemy ekspertowe w analizie ekonomiczno-finansowej, Ekonomia i Zarządzanie marzec/2013, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 3. Kowalewska G., Nieżurawska J., Wykorzystanie elastycznych systemów wynagradzania na przykładzie kafeterii w przedsiębiorstwach w Polsce, wydane w monografii naukowej pt: "Zarządzanie przedsiębiorstwem" Cz. II- red. naukowy prof. dr hab. Jerzy Olszewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013.
 4. Kowalewska G., Nieżurawska J., Żukowska U., Zastosowania sztucznej inteligencji w ekonomii, wydane w monografii "Zarządzanie przedsiębiorstwem, Cz. II- red. naukowy prof. dr hab. Jerzy Olszewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo IVG, Szczecin, 2013.
 5. Kowalewska G., Żukowska U., Analiza optymalnego użytkowania ziemi z wykorzystaniem gramatyk Lindenmayera, Olsztyn Economic Journal, nr2/2013, Olsztyn.

mgr  Roman Machuga

mgr Roman Machuga - asystent, absolwent Wydziału Mechanicznego Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja (Tarnopol, Ukraina). Z Katedrą Metod Ilościowych związany od października 2016 r.

Zainteresowania naukowe:

chmury obliczeniowe, wykorzystanie technologii informacyjnych w ekonomii i zarządzaniu, zarządzanie informacją i procesami informacyjnymi, jakość informacji.

 

Wybrane publikacje:

 1. Machuga R. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce i na Ukrainie: analiza porównawcza, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2018, nr 49, s. 59-71.
 2. Machuga R. Wykorzystanie chmur obliczeniowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej: analiza porównawcza, Informatyka Ekonomiczna, 2017, nr 4 (46), s. 108-120.
 3. Machuga R. Modelowanie systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczej, Zarządzanie i Finanse, 2017, nr 3, s. 349-358.
 4. Machuga R. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane w badaniach ankietowych prowadzonych w szkolnictwie wyższym [w:] Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce. Pod red. Tadeusza Wawaka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 203-211.
 5. Machuga M., Możliwości zarządzania informacjami przez wirtualne przestrzenie obliczeniowe / Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym. Pod redakcją Elżbiety Skrzypek, Grzegorza Greli, Mariusza Hofmana. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny, 2016, s. 179-186.
 6. Machuga M., Boruch O., Machuga R. Obecny stan rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych na Ukrainie // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – Nr 3 [Resurs elektroniczny]. – Dostęp: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/51.pdf
 7. Machuga M., Wykorzystanie technologii oraz resursów internetowych dla organizacji handlu międzynarodowego // Ефективна економіка. – 2016. – Nr 4 [Resurs elektroniczny]. – Dostęp: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/51.pdf
 8. Machuga M., Gromadzenie i komunikacja informacji w systemie rachunkowości // Незалежний АУДИТОР. – 2015. – Nr 12 (ІІ). – Str. 57-63.
 9. Machuga M., Informatyzacja społeczeństwa jako podstawa rozwoju pracownika i zmian jego zachowania organizacyjnego // Ефективна економіка. – 2015. – Nr 5 [Resurs elektroniczny]. – Dostęp: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4083
 10. Machuga M., Obliczenie wartości dodatkowej informacji zarządczej // Ефективна економіка. – 2014. – Nr 8 [Resurs elektroniczny]. – Dostęp: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3230

 

Pracownicy emerytowani: 

prof. dr hab. Wacław Szymanowski

Całokształt dorobku to 269 pozycji naukowych: w tym po uzyskaniu tytułu 37 publikacji, 116 publikacji w czasopismach części B wykazu MNiSW, 25 rozdziałów i redakcji monografii, 5 po uzyskaniu tytułu; 3 w angielskim, w tym 2 po uzyskaniu tytułu. 2018 roku Pan Profesor przeszedł na emeryturę.

 

mgr  Piotr Orłowski

 

mgr inż. Piotr Orłowski - wykładowca, absolwent Wydziału Rolniczego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dawna Akademia Rolniczo-Techniczna) w Olsztynie. Z Uczelnią związany od 1978, z Katedrą od jej powstania. 2018 roku Pan Magister przeszedł na emeryturę.

 

 

 

dr  Antoni Bartnik

dr Antoni Bartnik - adiunkt, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytuł doktora w dziedzinie nauk rolniczych uzyskał w 1986 r. 2018 roku Pan Doktor przeszedł na emeryturę.

 

 

dr  Danuta Glaza

 dr Danuta Glaza - adiunkt,  absolwentka ART w Olsztynie.

 

dr  Janusz Mikołajczyk

 

dr  Wacław Sklinsmont