Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
18-02-2020 51/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług konferencyjno-hotelowych na potrzeby Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
13-02-2020 42/2020/US/DZP DZP „Świadczenie usług hotelowo - gastronomicznych na potrzeby organizacji VI Konferencji Matematyczno-Informatycznej „Congressio-Mathematica" dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Usługa
31-01-2020 32/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkolenia nt. Ewaluacja jakości działalności naukowej. Pomiar i metody stosowane przy ewaluacji jakości działalności naukowej dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej UWM w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
23-01-2020 16/2020/US/DZP DZP Usługa kompleksowej organizacji i pobytu zgrupowania szkoleniowo-kondycyjnego dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo Usługa
22-01-2020 13/2020/US/DZP DZP Zorganizowanie Letniej Szkoły dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Biogospodarki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa
14-01-2020 12/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkolenia na certyfikowanych Instruktorów Strategicznych Symulacji Biznesowych wraz z zapewnieniem wsparcia merytorycznego dla przeszkolonych osób w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
22-10-2019 469/2019/US/DZP/RPOWM DZP Usługa organizacji trzech seminariów, trzech dwudniowych szkoleń, organizacja nieformalnych spotkań naukowców z przedsiębiorcami w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
16-10-2018 389/2018/US DZP Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa