Zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
18-07-2018 1/2018/DT/DZP DZP OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku na terenie Kortowa w ramach projektu pn. „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kortowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020. II. Zagospodarowanie zieleni terenu zabytkowego Kortowa (w tym zakup i montaż małej architektury) wraz z przebudową parkingu i ciągów pieszych celem wzmocnienia i ochrony bioróżnorodności w ramach projektu pn.: „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020 Roboty budowlane