1 ROK - informacje

Poniżej sukcesywnie będą dodawane informacje,
dotyczące studentów roku pierwszego
w roku akademickim 2022-2023.

Zalecamy systematyczne sprawdzanie poniższych informacji
oraz maili podanych w trakcie rekrutacji.

Ze względu na możliwość zmiany okoliczności niezależnych od Wydziału,
niektóre z podanych wcześniej informacji mogą ulec zmianie.


 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

na Wydziale Nauk Technicznych


Odbędzie się w dniu 3. października 2022 r. o godzinie 9:00 w Auli Profesora Z. Martiniego (sala D112),
w siedzibie głównej Wydziału, ul. Oczapowskiego 11. w Olsztynie

Zapraszamy studentów pierwszego roku do udziału w inauguracji.Informujemy, że od chwili otrzymania korespondencji z decyzją o przyjęciu na studia, Państwa sprawy związane ze studiami prowadzone będą przez Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11 w Olsztynie.

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są dokonać opłaty za elektroniczną legitymację studencką w kwocie 22 zł. Opłatę należy wnieść w ostatnich dniach września 2022 roku.
Numer konta bankowego do wszystkich wpłat związanych ze studiami, w tym do opłat za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – USOS-Web.

Prosimy nie dokonywać wpłat związanych ze studiami na konto bankowe wykorzystywane w rekrutacji do opłaty rekrutacyjnej. Opłaty wniesione na to konto nie będą uwzględniane.

Strona logowania: www.usosweb.uwm.edu.pl

Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.

Logowania do systemu USOS-Web należy dokonać w ostatnich dniach września 2022 roku.
Jeśli podczas logowania do systemu USOS-Web wystąpi błąd – prosimy o cierpliwość.
Państwa konto może jeszcze nie być aktywne. Prosimy spróbować logowania do systemu w ciągu kilku kolejnych dni. Jeśli problem będzie się utrzymywał należy skontaktować się z Dziekanatem.

Informujemy jednocześnie, że otrzymacie Państwo studenckie konta poczty e-mail w domenie @student.uwm.edu.pl
Informacja o uruchomieniu konta zostanie przesłana na Państwa adres e-mail wykorzystywany podczas rekrutacji.
Od momentu utworzenia uczelnianego konta e-mail, w kontaktach z Uczelnią należy korzystać wyłącznie z tego adresu.

ZAŚWIADCZENIA O STUDIOWANIU BĘDĄ WYDAWANE OD 3 PAŹDZIERNIKA 2022 R.SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - studia stacjonarne

Termin spotkania (studia stacjonarne): 3 października 2022 r. (poniedziałek)
Miejsce: siedziba Wydziału Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11.

godziny spotkań dla studentów kierunków studiów:
1. Energetyka oraz Mechanika i budowa maszyn, godz. 11:00, sala D112
2. Inżynieria w logistyce, godz. 12:00, sala A212
3. Mechatronika, godz. 13:00, sala D112

Celem spotkania będzie przedstawienie Wydziału, zasad studiowania oraz podział na grupy studenckie.
Spotkanie poprowadzi Prodziekan ds. Studenckich wraz z opiekunem roku.
Na spotkaniu należy przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych.

Numery sal zawierają litery A oraz D, które oznaczają budynki (połączone w jeden układ komunikacyjny).
Położenie budynków i sal można sprawdzić na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/wnt/spacer/SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - studia niestacjonarne

Termin spotkania studentów pierwszego roku studiów NIESTACJONARNYCH z prodziekanem ds. studenckich oraz opiekunem roku zostanie podanyDOKUMENTY DO DZIEKANATU - studia stacjonarne, rekrutacja: lipiec 2022

Poniższe dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału Nauk Technicznych (pokój D110 i D111)
w dniach wtorek-piątek, w godzinach 10:00-13:00

LUB WYSŁAĆ NA ADRES
10-719 Olsztyn, ul. M.Oczapowskiego 11 (prosimy napisać na kopercie kierunek studiów):
• Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 30. września 2022,
• Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy do 5. listopada 2022 r.
(proponujemy zgłosić się na badania wcześniej w celu uniknięcia kolejek).

LEGITYMACJA I UBEZPIECZENIE NNW:
• Legitymacja będzie wydana po okazaniu dowodu wpłaty (wydruk papierowy) w kwocie 22 zł., którą należy wnieść w miesiącu wrześniu 2022 roku. Sposób i termin przekazania legitymacji zostanie podany na stronie internetowej

Numer konta bankowego do wszystkich wpłat związanych ze studiami, w tym do opłat za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – USOS, Informacje na stronie logowania:
www.usosweb.uwm.edu.pl

Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW w kwocie ok. 55 zł dostępna będzie od 1.10.2022.

Loglin i hasło logowania do USOS pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.

Logowania do systemu USOS należy dokonać we wrześniu 2022 r. W przypadku problemów proszę próbować logowania do systemu w ciągu kilku kolejnych dni. Jeśli wystąpią problemy, prosimy kontaktować się z pracownikami dziekanatu pod numerem tel. 89/524-51-40 lub 89/523-36-23

Prosimy NIE DOKONYWAĆ wpłat związanych ze studiami na konto bankowe wykorzystywane w rekrutacji do opłaty rekrutacyjnej.PLAN ZAJĘĆ

Plan zajęć (układ godzinowy zajęć w tygodniu) będzie dostępny na stronie: www.uwm.edu.pl/wntPRZEDMIOTY WYBIERALNE

Na studiach STACJONARNYCH w semestrze 1., pierwszego stopnia, w roku akademickim 2022/2023

Studenci wybierają jeden z dostępnych przedmiotów z grupy:

  • Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

Zapisy prowadzone są w systemie komputerowym przez stronę:
ul.uwm.edu.pl

Termin zapisów zostanie podany.

ZASADY I SZCZEGÓŁY ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE:
http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboruSZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA - studia stacjonarne

Termin zostanie podany.POMOC MATERIALNA - dotyczy wszystkich studentów, niestacjonarnych i stacjonarnych

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. zapomogę,
4. stypendium rektora (na wyższych semestrach)*

*Wyjątek: O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Termin składania wniosków o pomoc materialną w przypadku ubiegania się o:|
- stypendium socjalne i zapomogę: do 10 dnia danego miesiąca,
- stypendium rektora: do 10 października.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy wygenerować z formularza elektronicznego w systemie USOSweb.
link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl
zakładka Dla Wszystkich -> Wnioski

UWAGA:
Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.
Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych (pokój D108).

Osoba studiująca jednoczenie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne) określa Regulamin świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-pomocy-materialnejUBEZPIECZENIE STUDENTÓW

Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/wnt/aktualnosci/ubezpieczenie-dla-studentowPROGRAMY STUDIÓW

Program studiów obejmuje efekty uczenia się dla kierunku, treści kształcenia każdego przedmiotu oraz plan studiów (tabelaryczne zestawienie wszystkich przedmiotów wraz z godzinami).
Plany studiów są sporządzane odrębnie dla każdej z form studiów (stacjonarnej i niestacjonarnej).

Kierunek studiów Energetyka, I stopień studiów:
Uchwała Senatu UWM Nr 454 z dnia 29 marca 2019 roku
https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-454-2019

Kierunek studiów Inżynieria w logistyce, I stopień studiów:
Uchwała Senatu UWM Nr 147 z dnia 28 stycznia 2022 roku
https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-147-2022

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, I stopień studiów:
Uchwała Senatu UWM Nr 476 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-476-2019

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, II stopień studiów:
Uchwała Senatu UWM Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-477-2019

Kierunek studiów Mechatronika, I stopień studiów:
Uchwała Senatu UWM Nr 457 z dnia 29 marca 2019 roku
https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-457-2019

Kierunek studiów Mechatronika, II stopień studiów:
Uchwała Senatu UWM Nr 458 z dnia 29 marca 2019 roku
https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-458-2019REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin studiów dostępny jest pod adresem:
https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-528-2019
(uchwała Nr 528 Senatu UWM z dnia 25 czerwca 2019 roku)

Regulamin studiów określa zasady prowadzenia studiów i rozliczania postępów studentów.