Inżynieria w logistyce

Kształcenie na kierunku studiów inżynieria w logistyce realizowane jest w trybie siedmio-semestralnych studiów stacjonarnych o profilu praktycznym i kończy się otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent kierunku inżynieria w logistyce zyska gruntowne wykształcenie  inżynieryjno-techniczne i informatyczne z podstawami zarządzania. Będzie on posiadał wiedzę na temat:

 • utrzymania ruchu i nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle,
 • metod, technik i narzędzi zarządzania eksploatacją, zapasami i transportem,
 • metod rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych i zarządzania operacyjnego procesami logistycznymi,
 • wspomagania informatycznego zarządzania przepływem materiałowym w przedsiębiorstwie, łańcuchach i sieciach dostaw,
 • nowoczesnych materiałów, pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na cele logistyczne w poszczególnych branżach przemysłu,
 • zasad i metod kalkulacji kosztów logistycznych,
 • uwarunkowań społecznych, prawnych, ekonomicznych i środowiskowych systemów logistycznych;

Absolwent studiów będzie legitymował się umiejętnościami pozwalającymi na rozwiązywanie metodami i technikami inżynierskimi problemów i zadań logistycznych, takich jak:

 • projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, eksploatacji, produkcji i dystrybucji,
 • praktyczne wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w tym także programowanie aplikacji i stron internetowych mających na celu doskonalenie logistycznej obsługi klienta,
 • modelowanie, symulację i optymalizację procesów i przepływów materiałowych w logistyce i w produkcji,
 • zarządzanie jakością, ryzykiem, kosztami i kapitałem,
 • posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów oraz odczytywanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej na potrzeby logistyki,
 • posługiwanie się nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

Ponadto absolwent, będzie posiadał uprawnienia do ubiegania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (European Logistics Association, ELA). Absolwent studiów będzie tym samym przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż, centrach logistycznych, działach utrzymania ruchu, jednostkach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjno-transportowych, specjalistycznych sklepach i hurtowniach dystrybuujących artykuły przemysłowe, a także w innych organizacjach i przedsiębiorstwach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, informatyczna oraz organizacyjna. Będzie przygotowany także do obejmowania stanowisk kierowniczych w wyżej wymienionych podmiotach.