Energetyka

Celem kształcenia na kierunku energetyka jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Studia na tym kierunku będą miały za zadanie przygotowanie inżyniera do wykorzystywania istniejących i projektowania nowych systemów informatycznych w obszarze energetyki. Systemy takie wprowadzane będą na wszystkich etapach działalności inżynierskiej związanej z projektowaniem, budową, sterowaniem, eksploatacją, remontami maszyn, urządzeń instalacji energetycznych oraz sprzedażą energii. Szczególna uwaga będzie zwrócona na informatyczne zasady działania rynku energii.
Stale unowocześniane programy studiów pozwalają studentom na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz elastycznie dostosowują wiedzę studentów dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy. W programach studiów szczególny nacisk kładzie się na praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych.

Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku energetyka prowadzone są na studiach stacjonarnych bez specjalności.

Kształcenie prowadzone jest w następujących obszarach:

  1. Przedmioty kształcenia ogólnego - umiejętność posługiwania się językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kierunku, a także poznać prawa rozwoju społeczeństwa, organizacji i pracy oraz ekonomii, a także w zakresie edukacji informatycznej.
  2. Przedmioty podstawowe - umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z wykorzystaniem zasad matematyki i fizyki. Praktyczne wykorzystanie zasad rysunku technicznego. Znajomość podstaw mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów w zakresie pozwalającym na analizę i syntezę typowych dla kierunku zespołów i mechanizmów.
  3. Przedmioty kierunkowe - znajomość projektowania części i zespołów maszyn. Umiejętność zastosowania wspomagania komputerowego w zakresie projektowania i analizy projektu oraz wytwarzania. Wiedza z zakresu materiałoznawstwa metod wytwarzania, technologii maszyn. Wiedza za zakresu zjawisk termodynamicznych. Umiejętność diagnozowania stanu urządzeń i pojazdów.


Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską.

W programach studiów kierunku energetyka na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie szczególny nacisk będzie położony na praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w pracy inżyniera. Z tego względu do programu studiów wprowadzono kilku przedmiotów z tego zakresu, np. (w nawiasie przykład oprogramowania wykorzystywanego na ćwiczeniach):

  1. Komputerowe wspomaganie projektowania, w którym studenci poznają zasady posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji zarówno dwuwymiarowej (AutoCAD) oraz trójwymiarowej (Inventor),
  2. Komputerowe wspomaganie wytwarzania - podstawy metody oraz umiejętność wykorzystania oprogramowania z grupy CAM w oparciu o programy przemysłowe.
  3. Komputerowe systemy analizy inżynierskiej, przedmiot ukierunkowany na analizę maszyn i urządzeń na etapie projektu (SolidWorks) z uwzględnieniem symulacji pracy w zakresie kinematyki i dynamiki (CosmosMotion) oraz obliczeń wytrzymałościowych (CosmosWorks).

Metody komputerowe stosowane są również w dydaktyce większości przedmiotów. Istotnym zakresem jest obszar przetwarzania informacji wraz z inżynierskimi bazami danych.
Zakres obowiązującego materiału obejmuje zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne źródła energii. Absolwenci posiadają wiedzę inżynierską obejmującą znajomość: metod komputerowych stosowanych w projektowaniu systemów ekoenergetycznych, ekologii i ochrony środowiska, podstawowych materiałów i energooszczędnych technik wytwarzania, organizacji systemów wytwórczych, biopaliw, utylizacji odpadów, gospodarki energetycznej, mikroklimatu oraz elektrycznych urządzeń małej energetyki.
Tak uniwersalne przygotowanie absolwentów do rozwiązywania zadań o charakterze organizacyjnym i technicznym umożliwia im podjęcie pracy zarówno w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu, jak i prowadzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności absolwent powinien być przygotowany do podjęcia działalności w dziedzinie małej energetyki z nastawieniem ekologicznym.