Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN przewidziany jest dla kandydatów posiadających predyspozycje i ukierunkowanie techniczne. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń. Program studiów na kierunku MiBM przygotowuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów łącząc znajomość technologii, organizacji produkcji, nowoczesne metody i techniki wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani:

 • w przemyśle maszynowym oraz pokrewnych, w zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych bez specjalności.

Student zapoznaje się z wiedzą podstawową i techniczną z zakresu ogólnie rozumianej branży mechanicznej.
Kształcenie prowadzone jest w następujących obszarach:

 • przedmioty kształcenia ogólnego (język obcy, przedmioty humanizujące, technologia informatyczna),
 • nauki podstawowe (matematyka, fizyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, metody komputerowe w mechanice),
 • przedmioty kierunkowe, w zakresie:
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz grafiki inżynierskiej, (podstawy konstrukcji maszyn, podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn, komputerowe wspomaganie projektowania, silniki spalinowe, i in.),
 • nauki o materiałach (podstawy materiałoznawstwa, tworzywa sztuczne i kompozyty, materiały inżynierskie, i in.),
 • inżynierii wytwarzania (technologia metali, technologie spajania, podstawy obróbki skrawaniem, technologia maszyn),
 • termodynamiki technicznej,
 • elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki,
 • metrologii i systemów pomiarowych,
 • zarządzania środowiskiem i ekologii.

W trakcie studiów student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch praktyk w zakładach przemysłowych.Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską.